Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

OECD:s varning: Signifikanta risker med kraftiga boprisökningar

2017-11-28 12:35
Annedal ingår i stadsutvecklingsområdet Mariehäll-Brommafältet-Ulvsunda Foto: Anders Wiklund/TT

De stigande bostadspriserna kan medföra väsentliga risker mot den finansiella stabiliteten.

Bostadspriserna har stigit i många utvecklade ekonomier efter den globala krisen, och prisökningarna har varit särskilt kraftiga i de skandinaviska länderna, Australien och Kanada. Det konstaterar OECD i en analys i höstprognosen som presenterades på tisdagen.

"Även om detta delvis speglar en stark befolkningstillväxt kan denna utveckling medföra signifikanta risker mot den finansiella stabiliteten givet den direkta exponeringen till det finansiella systemet från bostadsmarknaden, bolån är en av de största tillgångarna på bankernas balansräkningar", skriver OECD.

OECD konstaterar att den nära relationen mellan utvecklingen på fastighetsmarknaden och hushållens skulder tyder på att mått på belåning i relation till tillgångsvärde kan förbli relativt stabila även i faser med kraftig skuldackumulering. Men dessa indikatorer döljer hushållens exponering för kraftiga fall i bostadspriserna.

Kraftiga prisuppgångar leder ofta till kraftiga prisfall vilket kan leda till kraftiga ekonomiska nedgångar och bankproblem, som under den senaste finanskrisen.

"Signifikanta priskorrektioner nedåt påverkar den ekonomiska aktiviteten negativt genom självförstärkande negativa spiraler, som understöds av negativa förmögenhetseffekter, minskade belåningsvärden, negativa effekter på bankers balansräkningar och kreditåtstramning", skriver OECD.

Organisationen tillägger att empiriska bevis tyder på att snabbt ökande hushållsskulder normalt kan associeras med negativa ekonomiska utfall, som allvarliga recessioner.

Höga skuldnivåer i förhållande till inkomster kan också vara skadligt för ekonomin även om de inte leder till en kris. Hög skuldsättning kan exempelvis försämra konsumtionsutjämningen under nedgångsfaser, eller förstärka negativa effekter på aggregerad efterfrågan från ekonomiska chocker, även om de är små.

OECD skriver vidare att hög skuldsättning kan skapa kortsiktig bräcklighet för finansiella och reala chocker, men också underminera tillväxt och deltagande på lång sikt. Aktuella OECD-analyser pekar mot ett antal länkar mellan hög skuldsättning och risker för allvarliga recessioner.

Bland en serie på mer än 70 indikatorer är de variabler som mäter överdriven utveckling för skuldsättning den mest användbara för att ge tidig varning för allvarliga recessioner i OECD-länder. Indikatorer på felallokering på tillgångsmarknader, inklusive de relaterade till huspriser, är också användbara för att signalera kommande bankkriser.

"Sammantaget, dessa resultat indikerar att bland faktorer som skapar en miljö med benägenhet för allvarliga recessioner och finansiella kriser kräver överdriven belåning särskild vaksamhet, i synnerhet om det kommer från snabb tillväxt i privata krediter", skriver OECD.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom