Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fritt fram för dubbelbestraffning?

2009-09-18 09:44

Regeringsrätten meddelade igår, den 17 september 2009, en dom om dubbelbestraffning då skattebrott och skattetillägg påförts för samma oriktiga uppgift. Av domen synes det vara fritt fram för dubbelbestraffning. Enligt Gustav Lindkvist, biträdande jurist och verksam vid Institutet för Skatter och Rättssäkerhet är det dock tveksamt om Regeringsrättens dom kommer att stå sig vid en prövning i Europadomstolen.

I maj 2009 skrev jagen artikeli Affärsvärlden Affärsjuridik om att Europadomstolen meddelat ett nytt avgörande som troligen innebar att skattetillägg inte kan påföras om man redan dömts för någon form av skattebrott. Jag återger i korthet vad jag då skrev.

Fram t.o.m. 10 februari 2009 hade i ett antal avgöranden från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Europadomstolen fastslagits att det inte utgör dubbelbestraffning enligt Europakonventionen att enskild döms till skattebrott och därefter påförs skattetillägg (NJA 2000 s. 622, NJA 2005 s. 856, RÅ 2002 ref. 79 och Rosenquist mot Sverige).

Den 10 februari 2009 meddelade Europadomstolen i stor kammare ett nytt avgörande (Zolothukin mot Ryssland) där ett nytt sätt att avgöra fastslogs om dubbelbestraffning ska anses föreligga. Min tolkning av den domen var att det utgjorde otillåten dubbelbestraffning att påföra både skattebrott och skattetillägg för samma handlande. Att Europadomstolen meddelar ett avgörande i stor kammare innebär i princip att domstolen ändrar sin tidigare praxis i frågan.

Den 16 juni 2009 meddelade Europadomstolen ett nytt avgörande/beslut (Ruotsalainen mot Finland) i vilket det enligt min uppfattning bekräftade synsättet i Zolothukin mot Ryssland. Fallet avsåg en finsk medborgare som blev dömd för skattebrott och därefter i administrativ ordning påfördes en tilläggsskatt. Enligt min bedömning avsåg Europadomstolens prövning således en situation som har stora likheter med det svenska skattebrott – och skattetilläggssystemet.

I Regeringsrättens dom från igår anses dock de två nya domarna från Europadomstolen inte vara tillämpliga på svenska förhållanden bl.a. p.g.a. Sveriges speciella reglering med skattebrott som prövas i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt, Högsta domstolen) och skattetillägg som prövas i förvaltningsdomstol (länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten).

Min bedömning är att Regeringsrättens dom inte kommer att stå sig i Europadomstolen. Domen kommer därför att överklagas. Det finns också särskild anledning för lagstiftaren att se över situationen. Skatteförfarandeutredningen (SOU 2009:58), som lades fram i våras, föreslog snabbutredning av dubbelbestraffningsfrågan p.g.a. att de svenska reglerna ev. strider mot Europadomstolens praxis enligt ovan. Mot bakgrund av Regeringsrättens dom framstår behov av utredning av denna fråga som särskilt angelägen.

Av Gustav Lindkvist, biträdande jurist Wistrand Advokatbyrå och verksam i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

Gustav Lindkvist

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom