Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

HD säger ja till dubbelbestraffning

2010-03-31 12:31

Högsta domstolen slår idag fast i två beslut att det går att bli dömd för skattebrott trots att lagakraftvunna beslut om skattetillägg redan finns. HD avviker därmed från den fundamentalt grundläggande rättsprincipen att ingen får lagföras två gånger för samma brott.

Högsta domstolen tar upp frågan om dubbelbestraffning på grund av att två män står åtalade för skattebrott.

Domen får avgörande betydelse för det stora insidermålet rörande Cevian- och Nordemannen där HD-domens innehåll får negativa konsekvenser för de båda åtalade. Tingsrätten som avvaktat HD:s beslut ges nu möjlighet att döma dessa för skattebrott trots att de redan påförts skattetillägg.

I de båda fallen från HD har två män påförts skattetillägg där besluten rörande skattetilläggen har vunnit laga kraft. Frågan som HD besvarar är huruvida någon kan åtalas för grovt skattebrott då personen redan sonat för brottet genom skattetillägget.

I artikel 4 i Europakonventionen finns ett förbud mot dubbla förfaranden, ne bis in idem. Enligt bestämmelsen får ingen lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott som han redan blivit frikänd eller dömd för.

Men HD avviker nu från den regeln. Det starkaste av HD:s åtta argument om varför det ges utrymme att frångå den fundamentala principen om dubbelbestraffning är att rekvisiten i skattebrottslagen skiljer sig från rekvisiten som finns gällande skattetillägg.

HD menar vidare att det inte finns något svar att hitta i Europadomstolens praxis. En viss unionspraxis påtalar att skattetillägg alltid utgör hinder för en straffansvarstalan gällande lämnande av oriktig uppgift. Men Europadomstolens nya praxis anses inte av HD minska möjligheten att ge sanktioner till någon för samma brott om detta sker vid skilda tillfällen och separata organ.

I HD:s dom framförs två skiljaktiga meningar. Två justitieråd framför även egna tillägg. Att frågan kommer gå vidare till Europadomstolen känns given. Klarhet måste bringas angående möjligheten till att dömas för samma brott två gånger. Om det nu ens är samma brott.

Läs HD:s beslut i sin helhet

Beslut 1 från HD

Beslut 2 från HD

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom