Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Alexander Ernstberger, vd för det tidigare pensionsbolaget Allra. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Megastriden

Två år efter att Ekobrottsmyndigheten slog till mot huvudpersonerna i pensionsbolaget Allra ska parterna göra upp i rättssalen. I potten ligger hot om mångåriga fängelsestraff och stora skadestånd för de åtalade, som hävdar att myndigheterna är på väg mot nytt fiasko i domstol.

Per Agerman

 

DOMSTOLEN

Det är bråda dagar på avdelning ett på Stockholms tingsrätt. På tisdag i nästa vecka måste allt vara klart, om en av årets största rättegångar ska kunna hållas som planerat. Det handlar om den uppmärksammade brottsutredningen kring pensionsbolaget Allra, som för första gången ska prövas i domstol.

Så sent som i förra veckan rasade inlagorna fortfarande in från parterna till tingsrätten. En rad logistiska frågor återstod också att lösa, och nya vittnesförhör skulle planeras in i det schema som gjorts upp sedan tidigare. Det handlar om det största finansmålet sedan HQ vilket blir en utmaning för en redan hårt belastad domstol.

I Allra-fallet finns också en rad speciella omständigheter, som att Ekobrottsmyndigheten väckte ett nytt mindre delåtal rörande skattebrott och bokföringsbrott mot flera av de inblandade så sent som i slutet av september. En fråga har varit om detta mål också ska prövas under höstens förhandling. Rättens ordförande, rådman Joakim Munter, utesluter dock att det går att pressa in även detta åtal i schemat som ligger. Fokus måste ligga på huvudmålet, där bara parter och ombud utgör mer än 20 personer och där 16 vittnen är kallade.

– Vi kommer inte att pröva det nya åtalet i denna förhandling, det rymmer inte tidplanen. Det tillkom ny muntlig bevisning så sent som i går men jag tror att vi har tagit höjd för att vi ska klara av detta fram till julveckan, säger Joakim Munter som kommer att leda en utökad rätt som förutom ordföranden består av ytterligare en rådman samt fyra nämndemän.

Ytterligare en komplicerande faktor är att det inte bara är åklagarna och försvaret som kommer att mötas i rättssalen. Pensionsmyndigheten kommer att ha egna ombud på plats för att driva den skadeståndstalan som är en del av målet. Det handlar om cirka 220 miljoner kronor som myndigheten vill ha av de åtalade. Mot dem står bolaget Allra Pensions ombud som kommer att driva försvarets linje i skadeståndsdelen. Allra-bolaget har tillåtits att intervenera i målet trots att man alltså inte är direkt motpart.

Lösningen är ovanlig, också av det skälet att det omfattande skadeståndskravet kommer att prövas i samma ärende som brottmålet. I HQ-fallet låg dessa delar i två separata processer. Och att Pensionsmyndigheten och Allra har egna ombud på plats minskar inte komplexiteten i ett mål där parterna i princip inte är överens om någonting.

Slobodan Jovicic är en av Alexander Ernstbergers advokater. Foto: Marc Femenia / TT

ANKLAGELSERNA

Själva sakomständigheterna, närmare bestämt vad som hände på Allra under 2012, råder det inte delade meningar om, men när det gäller hur dessa ska tolkas står parternas argumentation i bjärt kontrast mot varandra.

Åklagaren Thomas Hertz riktade i detta första åtal in sig på två värdepappersaffärer som Allras fonder gjorde våren 2012. Enligt åklagaren var affärerna upplagda på ett sätt som gjorde att en stor vinst uppstod hos den mellanhand som Allra anlitade.

Mellanhanden var det svenska finansbolaget Oak Capital som tidigare främst gjort sig känt för att syssla med strukturerade produkter. Oak Capital tog fram två skräddarsydda warranter för Allra-fondernas räkning. Men enligt åtalet fick fonderna betala mångdubbelt mer för dessa värdepapper än vad Oak köpte in dem för från två internationella storbanker.

Vinsterna delades omedelbart ut till en av Oaks ägare som använde pengarna för att köpa in sig i Allra-sfären. Detta gjordes enligt åtalet till en rejäl övervärdering, vilket gjorde att Allras två grundare tillsammans fick ut över 100 miljoner kronor. Pengar som alltså hade sitt ursprung i pensionsfonderna.

Kedjan av affärer har lett fram till åtalet som gäller trolöshet mot huvudman, mutbrott samt penninghäleri. Baserat på bevisning som mejl och sms-konversationer tycker Thomas Hertz att det är tydligt att det finns ett samband mellan vinsten på värdepappersaffären och storleken på det belopp som till sist hamnar hos Allra-grundarna.

– Det finns en hel del besvärande bevisning och en del väldigt stark bevisning som visar att det är helt uppenbart att det finns en koppling mellan warrantaffären och aktieaffären. De flesta har i förhören varit relativt överens om att det har gått till på det här sättet men de förnekar själva kopplingen. Däremot har jag hittills inte fått någon förklaring till varför avtal och mejl har formulerats på det här sättet, säger Thomas Hertz.

Pensionsmyndighetens skadeståndstalan bygger på samma tolkning av händelseförloppet. Myndighetens krav är att de åtalade ska återbetala hela den påstådda övervinst som Oak Capital fick ut i samband med värdepappersaffären.

– Vår bedömning är att de har gjort riggade affärer för egen vinning på ett sätt som inte har varit för pensionsspararnas bästa, säger Anna Åkesson som är enhetschef på Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

FÖRSVARET

Alexander Ernstberger utgör ena halvan av grundarteamet bakom Allra. Det är han och kollegan David Persson Rothman som åtalats för att ha tagit emot pengarna. Alexander Ernstberger är den mest medialt uppmärksammade av samtliga åtalade. Det har gällt ända sedan början av 2017, då det fram till dess snabbväxande Allra stod inför en börsnotering. Sedan följde en medial granskning och ett snabbt beslut från Pensionsmyndigheten att stoppa Allra-fonderna på det så kallade Fondtorget, eftersom myndigheten bedömde dem som oseriösa. Detta vände allt överända på några få veckor.

Han har sedan åtalet kom sagt sig se fram emot rättegången då försvaret ostört ska få lägga fram sin version och presentera bevisen som stöder denna. Alexander Ernstberger bestrider precis som övriga åtalade brottsmisstankarna och för fram en helt annan bild av vad som hände på Allra 2012.

– Rättegången kommer handla om två värdepappersaffärer som på sex månader gav spararna en avkastning på 120 miljoner kronor efter avgifter, det vill säga 28 procent på investerat kapital. Det stämmer alltså inte att sparare blivit lurade eller att pensionspengar gått förlorade. Hade affärerna inte skett så hade spararna haft 120 miljoner kronor mindre på sina konton. Åklagaren tycks inte se att det är riktiga affärer där alla har tjänat pengar. Ingen har betalt för mycket eller fått för lite, säger Alexander Ernstberger till Affärsvärlden.

Försvaret kommer att utgå från samma dokumentation som åklagaren åberopar. Man har också lämnat in flera egna expertutlåtanden från amerikanska Ankura som ska visa att Allras hantering av affärerna låg helt i linje med liknande affärer på marknaden och att de ägarförändringar som senare skedde i Allra-sfären gjordes till marknadsmässiga värderingar.

Åklagaren Thomas Hertz. Foto: Marc Femenia / TT

Advokat Marcus Johansson på Gernandt & Danielsson, som kommer leda arbetet med att bemöta Pensionsmyndighetens skadeståndskrav, beskriver situationen som ”surrealistisk”.

– Jag har själv haft en del mål om derivatinvesteringar där jag företrätt banker som blivit stämda av kunder för att kunderna förlorat pengar på derivat man köpt från banken. Men jag har aldrig varit med om eller hört talas om en civilrättslig tvist där kunden stämt någon för att man tyckt att en jättehög vinst borde ha varit ännu högre.

– Vi har för egen del en utmärkt bevisning i skadedelen, inte minst klara och entydiga expertutlåtanden som visar att priserna och arvodena har varit marknadsmässiga och att andelsägarna inte har lidit skada. Vi känner oss mycket komfortabla, tillägger Marcus Johansson.

Från försvarets sida hörs också liknande invändningar som vid tidigare uppmärksammade ekobrottsmål som HQ och Saab. Det handlar om att Ekobrottsmyndigheten inte utgått från ett faktiskt brott utan arbetat med att försöka hitta olika brottsmisstankar som passar in för att kunna väcka ett åtal.

– Åklagarens uppfattning om olika skeenden är ju vid det här laget vida känd. Men ställt i förhållande till den faktiska dokumentationen som finns i målet så är det vår uppfattning att åklagarens torgförda uppfattningar inte kan anses backas upp av konkreta bevis, utan mer speglar hans uppfattning kring hur saker ska tolkas och förstås, säger Simon Bergström som är en av advokaterna som försvarar Allras tidigare förvaltningschef som också står åtalad.

Även Carl-Johan Malmberg, en av Alexander Ernstbergers försvarare, är inne på samma linje.

– Åklagarens tolkning får stå för honom men han kommer inte kunna bevisa att det har begåtts objektiva brott. Det är vår uppfattning. Åklagaren har jobbat utifrån en teori om att det här är brottsligt. Ingenting har varit till de tilltalades fördel under arbetets gång utan allting har tolkats utifrån det han letar efter, nämligen saker som han själv menar talar för den här teorin.

Åklagare Thomas Hertz tycker å sin sida att försvaret har haft lång tid på sig med att komma med relevanta invändningar men att några sådana inte har kommit.

– Det har varit invändningen hela tiden, att ”så fort vi får en möjlighet att förklara för åklagaren så kommer han förstå och då kommer han att lägga ner”. Så har man sagt sedan första dagen för frihetsberövandet men jag har fortfarande inte fått någon förklaring, säger Thomas Hertz.

Försvarets motoffensiv och expertvittnen har inte gått obemärkt förbi. Efter det att Allra skickade in sina expertutlåtanden under sommaren har Pensionsmyndigheten kallat in flera nya expertvittnen. Tidigare var det endast bestämt att en representant från investeringsrådgivaren Wassum skulle vittna i rättegången men de senaste veckorna har det även tillkommit experter från corp-boutiquen Lenner & Partners och kapitalförvaltaren Captor. Av inlagorna till rätten framgår det klart att udden är riktad mot motpartens amerikanska experter. Försvaret har reagerat på att ny bevisning lämnas in ”i elfte timmen” och pekar på att inlagorna är behäftade med flera brister. Krav har därför framförts på att delar av den nya bevisningen ska avvisas, en fråga som vid denna artikels pressläggning ännu inte hade prövats av rätten.

STATEN

Att stämningsläget är laddat inför rättegången råder det ingen tvekan om. Det är heller inget ovanligt i prestigemål där Ekobrottsmyndigheten går efter chefer inom finanssektorn. Men även här är Allra speciellt, inte minst då bolaget återkommande dragit på sig hård kritik ända upp på regeringsnivå. I potten ligger, som det verkar, förtroendet för hela pensionssystemet.

Nyss avgångna socialförsäkringsministern Annika Strandhäll pekade tydligt ut svenska statens hållning i en intervju med Svenska Dagbladet i våras.

– Vi kommer aldrig släppa taget om det här, och vi kommer att jaga de svenska pensionsspararnas pengar.

Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr upprepade budskapet i en intervju med samma tidning i augusti.

– Staten är evig och långsint och vi kommer inte ge oss.

Hittills har alltså Pensionsmyndigheten riktat krav mot Allra-bolag och enskilda individer på närmare en halv miljard kronor inräknat räntor. Men det kan bli mer. Myndigheten bekräftar att utredningar fortfarande pågår.

– Vi är inte färdiga, men vad vi gör och hur vi jobbar kan vi inte berätta om. Vi får se vad framtiden och vidare utredning kan ge. Vår ambition är hela tiden att få tillbaka pengarna till pensionsspararna, säger Anna Åkesson på Pensionsmyndigheten.

Även på Ekobrottsmyndigheten fortsätter utredningsarbetet. Delåtalet gällande skatte- och bokföringsbrott är bara en av flera förundersökningar som bedrivits parallellt sedan 2017. Fokus ligger bland annat på affärer som Allra gjorde under 2015 och 2016 men också mot Oak Capital och affärerna 2012. Här är ett stort dilemma för åklagarna: två huvudmisstänkta befinner sig utomlands och verkar inte ha några planer på att återvända till Sverige. Åklagare Thomas Hertz bekräftar att det förs kontakter med myndigheter i Turkiet och Förenade Arabemiraten, där de båda misstänks uppehålla sig, men vill inte gå in på några detaljer (se faktaruta). Det är sedan tidigare känt att en av de misstänkta greps i Dubai sommaren 2018 men därefter verkar en utlämningsprocess ha gått i baklås.

Advokat Carl-Johan Malmberg tycker att det är anmärkningsvärt hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samarbetat när det gäller de olika åtgärder som hittills vidtagits mot Allra och dess ägare.

– Jag är övertygad om att myndigheterna har samverkat och att man haft en stark ambition att decimera Alexander Ernstbergers och övriga tilltalades möjligheter att fungera och arbeta och därmed också kunna försvara sig, säger Carl-Johan Malmberg.

Det finns också en stark kritik mot att medier har använts för att sprida myndigheternas budskap ända sedan våren 2017. ”Vill vi veta någonting så får vi läsa det i Expressen”, som en försvarare uttrycker sig.

– Den mediala rapporteringen av Allra har varit omfattande och ensidig. Under snart tre år har rykten, spekulationer och missuppfattningar spridits som om de vore sanningar. Det är först nu vid den kommande rättegången som sakfrågan står i fokus och där båda parter ska höras, säger Alexander Ernstberger.

DOMEN

Domen från Stockholms tingsrätt kommer sannolikt att dröja en bra bit in på 2020. Det är ett omfattande arbete som väntar rättens ledamöter de kommande månaderna. Förutom de olika åtalspunkterna ska domen alltså även behandla skadeståndskravet. Oavsett utgång talar mycket för att domen kommer att överklagas av någon av parterna.

För Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten ligger det mycket prestige i att vinna målet, dels mot bakgrund av de många uppmärksammade ekobrottsmål som tidigare slutat med friande domar, dels utifrån den omfattande kritik som förts fram mot premiepensionssystemets skötsel de senaste åren.

För de åtalades del skulle en fällande dom och ett stort skadeståndskrav få dramatiska följder som mångåriga fängelsestraff, näringsförbud och potentiellt stora skulder.

För Alexander Ernstberger är det inget alternativ. Han har de senaste åren arbetat i princip heltid med att förbereda sitt försvar, samtidigt som Allra-koncernen monterats ner steg för steg. I dag återstår nästan ingenting av det bolag som han var med om att starta redan som 22-åring. Just nu ligger fullt fokus på den stundande rättegången.

– Jag samtalar med mina försvarare, tränar och umgås med min familj. Jag känner mig väl förberedd, säger han.

Affärsvärlden har sökt Olle Markussons och David Persson Rothmans försvarare.

Lyssna på mer om Allra-härvan i podden Affärsvärlden,  i Spotify, Itunes eller acast eller här nedan.

Detta har hänt

Februari 2017

Pensionsmyndigheten köpstoppar Allras fonder efter en serie granskande artiklar i främst Svenska Dagbladet och Småspararguiden, där hård kritik riktas mot Allras förvaltningsmetoder. Bolaget förbereder vid denna tidpunkt en kommande börsnotering med hjälp av Carnegie och SEB men planerna avbryts i sista stund.

Mars 2017

Pensionsmyndigheten inleder en ordnad avveckling av Allras fonder som vid tidpunkten har 16 miljarder kronor under förvaltning. Åtgärden berör 102 000 pensionssparare. Ålandsbanken blir senare den part som tar över ansvaret för fonderna och kunderna.

September 2017

Ekobrottsmyndigheten gör det första i en serie gripanden med start i slutet på september. De följande veckorna häktas flera personer i Allras ledning och bland huvudägarna. Två personer kan inte gripas då de befinner sig utomlands. Kronofogden gör en rad räder för att säkra tillgångar hos de misstänkta.

Juni 2018

Pensionsmyndigheten stämmer Allras fondbolag i Luxemburg med krav på omkring 200 miljoner kronor för påstådda brister i förvaltningen under 2015 och 2016.

Oktober 2018

Ekobrottsmyndigheten åtalar fyra personer, bland åtalspunkterna finns trolöshet mot huvudman och mutbrott. Åklagaren påstår att Allra 2012 genomfört två värdepappersaffärer som medförde att stora vinster uppkom hos mellanhanden Oak Capital. Delar av dessa pengar ska senare ha kommit Allras två grundare till godo. Pensionsmyndigheten begär ytterligare drygt 200 miljoner kronor i skadestånd för dessa affärer.

December 2018

Flera av huvudpersonerna och deras bolag upptaxeras efter en omfattande granskning av Skatteverket.

Januari 2019

Allra Asset Managements ombud protesterar i en omfattande inlaga mot att Ekobrottsmyndigheten gett Pensionsmyndigheten tillgång till känslig korrespondens mellan Allra och deras advokater. Allra kräver att skadeståndsmålet ska ogiltigförklaras, en fråga som tingsrätten fortfarande inte tagit beslut om.

Juni 2019

Ett utslag i Högsta förvaltningsdomstolen gör att Skatteverket inte får rätt att omedelbart kräva in pengarna efter upptaxeringen.

Augusti 2019

Ekobrottsmyndigheten släpper ett penningbeslag mot ett av bolagen i Allra-sfären. Totalt 24 miljoner kronor återbetalas.

September 2019

Ekobrottsmyndigheten väcker ett nytt åtal gällande skattebrott och bokföringsbrott mot tre av de redan åtalade.

15 oktober 2019

Rättegången med vidhängande skadeståndsmål inleds i Stockholms tingsrätt. Förhandlingen pågår fram till mitten av december.

Första kvartalet 2020

Tingsrättens dom kan dröja en bra bit in på 2020. Senast i början på året väntas besked om skadeståndsmålet mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management ska drivas vidare. Dessutom återupptas skatteprocesserna som överklagats till förvaltningsrätten.

Allras laguppställning

Alexander Ernstberger

Grundare och storägare. Står åtalad för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Hotas av ett tioårigt näringsförbud och ett stort skadestånd och förverkande av utbyte av brott. Företräds av advokaterna Slobodan Jovicic och Carl-Johan Malmberg.

David Persson Rothman

Grundare och storägare. Står åtalad för grovt mutbrott och grovt penninghäleri. Hotas av näringsförbud, skadestånd och förverkande av utbyte av brott. Företräds av advokat Thomas Olsson.

Johan Bergsgård

Förvaltare. Står åtalad för grov trolöshet mot huvudman. Hotas av skadestånd. Företräds av advokaterna Simon Bergström och Tobias Enochson.

Allra Pension

Bolaget medverkar under rättegången och kommer att föra talan främst i skadeståndsdelen. Företräds av Gernandt & Danielsson vars team leds av advokat Marcus Johansson.

Olle Markusson

Tidigare vd Oak Capital och därefter chef inom Allra. Står åtalad för grov bestickning, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman samt grovt bokföringsbrott. Hotas av näringsförbud och skadestånd. Företräds av advokaterna Per E Samuelson, Christina Bergenstein och Ulf Stigare.

övriga

Mattias Bengtsson, storägare, Oak Capital och Ewran Mersin, Dubaichef, Allra. Båda är häktade i sin frånvaro. Då svenska myndigheter inte lyckats nå dem har de inte kunnat förhöras och är därmed inte åtalade. Båda har förnekat brott.

Statens laguppställning

Pensionsmyndigheten

Skadeståndsmålet mot de åtalade drivs av Pensionsmyndighetens ombud advokat Patrik Kalman från Malmöbyrån Trägårdh.

Ekobrottsmyndigheten

Tre åklagare kommer att arbeta med rättegången. Huvudansvarig är Thomas Hertz som backas upp av kollegerna Markus Hellsten och Carl Asterius.

Domarbänken

Rättens ordförande är rådmannen Joakim Munter. Domstolens bemanning utökas under rättegången med ytterligare en domare i form av pensionerade rådmannen Henrik Lagergren samt fyra nämndemän mot normalt tre. Detta för att rättegångsdagar inte ska behöva ställas in vid exempelvis sjukdom.