Specialgruppen vid RiVe Juridiska Byrå hjälpte storföretag med omorganisation

När storföretaget bestämde sig för att lägga ner hälften av sina kontor i Sverige tog man hjälp av RiVe Juridiska Byrå och deras specialgrupp för att avveckla personal men samtidigt behålla nyckelpersoner.
Specialgruppen på RiVe består av Chefsjurist Elisabeth Elander (t.v.), den sakkunniga strategen Lars EG Andersson (t.h.) och arbetsrättsjuristen Mikaela Olsson (mitten).

Ett storföretag med säte i Sverige gick under våren in i en omfattande omorganiseringsprocess med målet göra stora besparingar, bland annat genom stora satsningar på förbättrad digitalisering. Omorganisationen innebar också att man skulle behöva lägga ner hälften av kontoren i landet och reducera personalstyrkan med cirka 1000 personer.

Rive Juridiska Byrå, vars specialgrupp besitter lång erfarenhet av att hjälpa företag med omorganisationer kontaktades för att ta fram en struktur för hur processen skulle gå till i en arbetsrättslig mening. Därefter upprättade man en förhandlingsstrategi och biträdde i förhandlingarna mot fackförbunden.

Bland annat såg man till att företaget kunde gå runt turordningsregeln, som enligt 22 § i LAS (Lagen om anställningsskydd) innebär att arbetstagare med längre anställning har rätt till företräde framför de med kortare. Utan RiVes experthjälp hade man riskerat att förlora för företaget viktiga nyckelpersoner.

  • Rent arbetsrättsligt innebär en så stor omorganisation både utmaningar och möjligheter. Dels på grund av volymen människor som ska sägas upp eller omplaceras dels för att vissa enskilt utvalda anställda inte alltid är i rätt turordning, när det kommer till uppsägningar. För att behålla personer på till exempel nyckelpositioner innebär det att man måste nyttja lagstiftningen, vilket i sin tur öppnar för vissa möjligheter, berättar en av Arbetsrättsjuristerna vid RiVe, Mikaela Olsson och fortsätter;
  • I stora koncerner finns det ofta flera bolag och vill man ha kvar en speciell anställd som egentligen står på tur att bli uppsagd enligt turordningsreglerna, då kan man erbjuda denne en anställning i ett av dotterbolagen istället. På så sätt kan man, efter vissa juridiska steg, behålla personen med exakt samma lön och samma befattning, berättar RiVe’s Mikaela Olsson, som är en del av specialgruppen vid RiVe Juridiska Byrå.

Den stora utmaningen för många företag som genomgår omorganisationer är tidspressen. I fallet med det aktuella storföretaget skulle allt ske under en sexmånadersperiod. RiVe hjälpte till och kunde ta fram en fungerande strategi samt biträda med såväl att effektivisera som att genomföra processen, allt i syfte att säkerställa att arbetsgivaren nådde önskat resultat.

  • Det är viktigt att den här formen för processer sker tidsenligt, professionellt och korrekt samt att resultatet blir som klienten vill. Vi vill ju alltid lyckas och det är viktigt att vi lyckas med att behålla spetskompetens utan att fackförbund eller andra intressenter kan sätta käppar i hjulet för det, vi vill ju i slutändan skapa den situation som arbetsgivaren önskar att uppnå, utan hänsyn till eventuella andra aktörer, förklarar arbetsrättsjurist Mikaela Olsson vid RiVe.


Djup erfarenhet av stora aktörer

Utöver omorganisationer och att se till så att viktiga nyckelpersoner kan vara kvar på sina poster har RiVe Juridiska Byrås specialgrupp djup erfarenhet av etablering av nya verksamheter i Sverige men medverkar även vid avveckling av industrier som ska flytta internationellt.

Bland annat har man varit delaktiga när de globala IT-jättarna etablerat sig i Sverige och sett till så att, i praktiken, den svenska arbetsmarknaden varit det som får anpassas till de företagens behov, detta på ett sätt så att de inte skulle riskera komma i konflikt med svenska regler, fackförbund eller andra intressenter när det handlar om kollektivavtal bland annat.

Rive kan således se till att storföretag som agerar på en global marknad inte behöver sluta avtal med de traditionella fackföreningarna i Sverige, vars avtal inte alltid är anpassade just globalt, trots att de förlägger en del av verksamheten här. Istället kan man ta fram skräddarsydda kollektivavtal som gynnar både företaget, de anställda och samhället i stort. Specialgruppen vid RiVe Juridiska Byrå och Mikaela Olsson fokuserar på stora och avancerade förhandlingar, ofta utomlands.

  • Vi har ca tio års erfarenhet inom vårt område och det finns ingen annan aktör i Sverige som har den här samlade kompetensen i arbetsrätt och förhandling i ett och samma paket, säger Mikaela Olsson vid RiVe Juridiska Byrå.

Och just förhandling är en mycket stark nyckelkompetens hos RiVe som även håller i avancerade utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor. Byrån genomför över 1000 förhandlingar per år och företräder både arbetsgivare och arbetstagare i utomrättsliga förhandlingar, men driver också arbetsrättsliga processer i domstol när det krävs.


Storklienten nöjd efter lyckad omorganisation

I fallet med storkunden som behövde arbetsrättslig assistans med att genomföra omorganisationen på bara ett halvår har man nu nått goda resultat. Det nya digitaliseringsarbetet kan påbörjas i tid och företaget har fått behålla viktig personal på flera nyckelpositioner.