Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

100-åringen som klev in i värmen

2019-02-27 18:00

En aviserad avknoppning och stark motståndskraft mot omvärldens snålblåst har lyft Electrolux aktie. Affärsvärlden tror inte på ytterligare snabb kursuppgång men ser ändå långsiktigt köpläge.

KÖP ”Utnyttja kursraset till att köpa aktier i det 99 år gamla företaget”, skrev Affärsvärlden i maj förra året. När nu Electrolux fyller 100 och tio månader har förflutit kan konstateras att det i grunden var rätt, även om det tog tid innan vitvaruföretaget kom in i värmen. Aktien som i maj handlades runt 225 kronor halkade, till följd av företagsspecifika problem och den allmänna oktoberfrossan, ned mot nivåer kring 175 kronor, men har sedan dess rusat upp till dagens dryga 240 kronor.

”Headwind”, motvind, blev ofrivilligt ett av vd Jonas Samuelsons favoritord under presentationerna av fjolårets kvartalsrapporter. Snålblåsten kom från flera håll. Valutarelationer sänkte resultatet med knappa miljarden 2018 jämfört med 2017, främst hänförligt till Argentina/Brasilien. Högre råvarukostnader på i första hand stål och plast – i produktionen av spisar, kylskåp, frysar, tvättmaskiner och annat som Electrolux förser världsmarknaden med – sänkte tillsammans med handelstariffer resultatet med ytterligare 2 miljarder. Allra starkast motvind var det på den nordamerikanska marknaden, som är Electrolux största, där 2018 slutade med en organisk tillväxt på minus 6 procent, främst på grund av lägre försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken.

Motvinden till trots blev ändå inte 2018 så tokigt. Med prishöjningar och en bättre produktmix ökade omsättningen med 3 procent jämfört med 2017 och resultattappet stannade, exklusive engångsposter, på runt 800 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade därmed bara snäppet under målsatta 6 procent, vilket kan låta lågt, men vitvaror är en bransch med stenhård konkurrens där man får glädja sig åt varje procents vinstmarginal. Electrolux har under de senaste fem åren endast lyckats nå målsättningen en gång, 2017.

Electrolux tog sig alltså igenom motvindens 2018 lättare än väntat, vilket bidragit till att höja aktiekursen. Det stora lyftet kom dock dagen före bokslutsrapporten. Då meddelade ledningen att vitvarubolaget förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella produkter, som handlar om främst köks- och tvättutrustning och som har högre tillväxt och, framför allt, högre vinstmarginal än övriga delar av Electrolux. Medan Professionella produkters andel av omsättningen 2018 bara var 7 procent, stod området för nära en femtedel av rörelseresultatet. Hoppet om att en särnotering 2020 ska göra affärsområdets värde mer synligt fick Electrolux börsvärde att stiga med närmare 7 miljarder, en uppgång på dryga 10 procent.

Motvinden i omvärlden tycks bestå men mojna något i år. Den sammantagna, negativa, effekten av råvarukostnader och handelstariffer på resultatet uppskattas till spannet 1,7–2,1 miljarder kronor under 2019, och till det kommer väntade negativa valutaeffekter på 300 miljoner. Electrolux signalerar också kostnadsökningar av egen förskyllan, främst på grund av ökade kostnader för automationsprojekt.

På pluskontot finns verkställande av redan aviserade prishöjningar, vilka är på en storleksnivå där de ska kompensera för råvaror, tariffer och valutor. Marknadsutsikterna är också sammantaget något på plus för 2019. Electrolux spår en lite starkare efterfrågan i Europa, ett stabilt Australien och stabila till något negativa utsikter i Nordamerika. Det är fortsatt tillväxtmarknaderna – vilka svarar för 30 procent av omsättningen – som driver tillväxten. Utsikterna är positiva för Sydostasien och det är den mindre ekonomiskt utvecklade östra delen som lyfter marknadsutsikterna för Europa. Undantaget är det makroekonomiskt skakiga Latinamerika, där Electrolux väntar sig stabil till negativ utveckling 2019.

Utifrån de förutsättningarna för 2019 handlas Electrolux nu till p/e-tal på drygt 14 utifrån Factsets snittprognos. Historiskt är det inte särskilt högt. Under första hälften av 2010-talet värderades vinsten högre, men då var också Electrolux, i synnerhet på amerikanska marknaden, på väg uppåt efter finanskrisen med betydligt större potential att öka vinstmarginalen än nu. Det finns också en betydligt större konjunkturrisk i dag.

Tittar man bakåt brukar konjunktursvackor betyda lövtunna marginaler för Electrolux del, exempelvis 2008 var den nere i 1,6 procent. Om Electrolux långsiktiga satsning på premiumprodukter och uttalade ambition att inte ta sig igenom svaga konjunkturer genom priskrig har gjort bolaget mer motståndskraftigt återstår att se – vd Jonas Samuelson är fortfarande oprövad i riktigt dåliga tider.

Sätts värderingen i stället i relation till likartade företag blir slutsatsen att Electrolux är relativt högt prissatt på 2019 års vinst. Den del som ska avknoppas, Professionella produkter, kan bäst jämföras med amerikanska Welbit med en värdering på 20 gånger vinsten 2019. För resterande konsument-Electrolux ligger Whirlpool närmast och där är p/e-talet endast hälften, på 10. Viktat som andel av resultatet skulle det ge Electrolux ett p/e-tal på 12 – en siffra som förstås får tas med en nypa salt då företagen inte är helt jämförbara.

Slutsatsen är att Electrolux avknoppning redan tycks vara inprisad i aktien. Fler positiva signaler från handelssamtalen mellan USA och Kina kan ge stöd, men även här tycks en del redan ligga i kursen. Kortsiktigt är det därför svårt att se ett rejält kurslyft i Electrolux. Framåt 2020 borde rimligen motvinden från tariffer, råvarupriser och valutor mojna ytterligare, samtidigt som bolagets automationsprojekt börjar ge genomslag i form av lägre kostnader. Lägger man till Electrolux möjligheter att på sikt växa och öka andelen av försäljningen på tillväxtmarknaderna ser aktien därmed långsiktigt köpvärd ut.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom