Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

4 frågor: cfo Cecilia Edström

2018-12-19 18:00

Följer intäkterna från licensaffären med BD (New York-noterade Becton Dickinson) inom urinvägskatetrar deras stabilt höga marknadsandel?

– Affären är väldigt lönsam för både oss och BD och utgjorde ett av fyra skäl till varför BD förvärvade C.R. Bard. De såg en strategisk möjlighet att bli starkare inom infektionsprevention och lyfte explicit fram riskerna för bland annat urinvägsinfektioner samt Bards Bardex IC, den produkt som har Bactiguards ytbeläggning, i samband med förvärvet. Avtalet tickar på och kan – förutom vid väldigt speciella omständigheter – inte avslutas förrän vårt patent löper ut 2029. Vi är nu inne på vår andra generation patent och vi har redan ansökt om tredje generationen. När det går igenom så förlängs avtalet automatiskt med samma löptid som det nya patentet, det vill säga med 20 år.

Vilka andra marknader kan er teknologi nå inom dagens BD-avtal?

– I dag har BD exklusiv rätt att sälja urinkatetrar i USA, Japan, Storbritannien och Irland samt icke-exklusiv rätt i Kanada och Australien. Det ger en väldigt stabil affär. Tillväxtpotentialen ligger i om vi skulle utöka samarbetet till fler marknader eller inom nya applikationsområden.

Vilken marknadsandel kan era egna BIP-produkter ta inom katetrar?

– Vi tror att 30 procents marknadsandel för infektionsförebyggande urinkatetrar (Foley), 25 procent för centrala venkatetrar (CVC) och 15 procent för ETT (endotrakealtuber), mätt i volym, kan vara rimligt att ta. Det motsvarar de patienter som använder katetrarna längre än ett par dygn och där vår förebyggande teknologi har bäst effekt. Räknat i slutanvändarpriser blir marknadspotentialen då cirka 1 miljard euro i värde. Det innebär att vi hittills bara skrapat på ytan och att potentialen är betydande, även om fler än vi delar på den kakan. Samtidigt har vi stor respekt för att det kommer att ta tid.

Enklast möjliga motivering till varför privatinvesterare bör överväga att investera långsiktigt i Bactiguard kring dagens kursnivåer?

– Som tredje vanligaste dödsorsak i västvärlden har vårdrelaterade infektioner blivit ett jättelikt samhällsproblem. Med ökande antibiotikaresistens blir riskerna vid infektioner allt allvarligare. Det betyder att fler och fler får upp ögonen för betydelsen av att arbeta preventivt. Bactiguard har en unik teknologi som både är effektiv i att reducera infektioner och samtidigt vävnadsvänlig, det vill säga säker för patienterna, och den räddar liv. Därutöver har vår teknologi stor potential inom nya applikationsområden där behovet av infektionsprevention är stort. Här var CE-godkännandet inom ortopediska traumaimplantat vår senaste milstolpe och vi ser flera intressanta områden framöver.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom