Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

En kvalitetsbank från Norge

2011-03-22 21:00

Stabilitet och tillväxt är en lyckad men ovanlig kombination i finans-sektorn. För Dnb Nor pekar i dag de flesta trender åt rätt håll. Aktien är köpvärd.

<p>KÖP: Precis som Swedbank har DnB Nor verksamhet i Baltikum och en Sparbanksstiftelse bland storägarna. Men där slutar likheterna. Då kan DnB Nor snarare ses som en norsk motsvarighet till svenska Handelsbanken - välskött, bra position på hemmamarknaden, en liten del av verksamheten utomlands, låga kreditförluster och stenkoll på kostnaderna. </p> <p>När DnB Nor presenterade sitt bokslut för 2010 den 10 februari tog aktiekursen ett rejält glädjeskutt, upp 4,2 procent. För fjärde kvartalet blev resultatet före skatt 5,6 miljarder norska kronor, vilket var det högsta kvartalsresultatet i bankens historia.</p> <p>Dessutom, på tvärs mot analytikernas förväntningar, lyckades banken att uppnå målet om en vinst före kreditförluster på 20 miljarder för 2010 som sattes för fyra år sedan. </p> <p>Prognosen innebar att vinsten skulle öka med cirka 1,5 miljarder per år från 2006. Men utfallet för fjolåret blev än bättre - nämligen 21,1 miljarder kronor. Sedan kreditförlusterna på 3 miljarder kronor räknats bort blev resultatet efter skatt 14 miljarder. </p> <p>En annan god nyhet är att banken ligger i framkant med sitt kostnadsbesparingsprogram om 2 miljarder kronor som ska vara klart innan utgången av 2012. Det bidrar till att relationen mellan kostnader och intäkter minskat en halv procentenhet senaste året till dagens 47,6 procent. </p> <p>Bland de svenska bankerna är det Handelsbanken med k/i på 48 som är i särklass bäst i klassen på att hålla i kostnaderna. För DnB Nor är det dock en bit kvar till 46 vilket är målet från och med 2012. Det tredje finansiella målet om en avkastning på eget kapital om minst 13 procent nåddes redan under förra året då avkastningen landade på imponerande 13,6 procent. </p> <p>På hemmaplan är DnB Nor en fullservicebank med 220 bankkontor och drygt 80 procent av koncernens intäkter kommer från norska privat- och företagskunder. Räntenettot är viktigt och svarar för cirka 60 procent av intäkterna medan provisionsnettot ligger på runt 20 procent. Norska räntor ligger i dag lite högre än de svenska. Styrräntan är i dag 2 procent och centralbanken Norges Banks räntebana pekar på att den ska upp till 3,5 procent i slutet av nästa år. </p> <p>Redan under förra året hade DnB Nor högre utlåningsmarginaler, 166 räntepunkter för privatkunder, än exempelvis Nordea som låg 30 punkter lägre för samma kundgrupp. Och utsikterna till högre marginaler i takt med stigande räntor är goda. </p> <p>Koncernen är indelad i fem affärsområden: Retail, Storföretag och International, Dnb Nor Markets samt Försäkring och Kapitalförvaltning. I den internationella verksamheten ligger tyngdpunkten på de för norska bolag viktiga exportnäringarna fiske, energi och shipping. När det gäller syndikerade lån till shipping är DnB Nor näst störst i världen, Nordea kommer först på femte plats, och sektorn svarar för drygt en tiondel av bankens totala utlåning. </p> <p>DnB Nor har velat lite fram och tillbaka om strategin på den svenska marknaden. Tidigare var planen att bli en fullskalig bank som vänder sig till stora institutionella kunder, företag och privatpersoner. </p> <p>För att nå de sistnämnda köptes Svensk Fastighetsförmedling, för 440 miljoner svenska kronor så sent som 2007. Genom mäklarna såldes sedan bolån till hugade privatpersoner, men för att ta steget till att bli en fullservicebank underlättar det med ett kontorsnät, eller åtminstone tillgång till en befintlig kundstock. Därför har banken flera gånger varit på tapeten som presumtiv köpare till så väl Swedbank som HQ Bank. </p> <p>I somras kom i stället det överraskande beskedet att Svensk Fastighetsförmedling är till salu och att banken överger strategin att bygga en kontorsverksamhet i Sverige och i stället uteslutande inriktar sig på företagskunder, investment banking och kapitalförvaltning. I höstas slutade DnB Nor bevilja bolån och den befintliga bolåneportföljen sattes upp på säljlistan. </p> <p>Sedan slutet av 2005 har DnB Nor och Norddeutsche Landesbank samägt DnB Nord, en bank verksam i Baltikum och Polen. Precis som andra finansiella aktörer i regionen har Dnb Nord haft några tuffa år. I höstas kastade tyskarna in handduken och DnB Nor köpte deras 49 procent av aktiestocken för 1,3 miljarder norska kronor. </p> <p>DnB Nor är sedan årsskiftet ensam ägare till den baltiska och polska banken och kan glädja sig åt att tillväxten är på väg tillbaka. Under förra året gick DnB Nord med 1,5 miljarder i kronor i förlust, men redan i slutet av 2011 väntas banken ge ett positivt bidrag till koncernens resultat. </p> <p>Utlåningen i regionen motsvarar 63 miljarder kronor, eller 5 procent av DnB Nors totala kreditstock. Under förra året reserverades 1,8 miljarder, motsvarande 2,88 procent, för befarande kreditförluster. Men vändningen går snabbt och redan under fjärde kvartalet i fjol upplöstes några pyttesmå reserveringar för kreditförluster i Estland. </p> <p>Till skillnad mot svenska Handelsbanken gjorde DnB Nor som sina övriga nordiska storbankskollegor en nyemission i slutet av 2009 då kapitalbasen stärktes med 13,9 miljarder kronor. DnB Nor är därmed väl kapitaliserad med ett kärnprimärkapital på 11,7 procent när interna kreditriskmodeller, IRB, används fullt ut. En annan skillnad är att norska staten är största ägare i DnB Nor, med en ägarandel på 34 procent. </p> <p>I år delar DnB Nor ut 4 kronor per aktie. Det ger en direktavkastning på goda 4,7 procent. Sett till vår vinstprognos för innevarande år handlas aktien till p/e 9,6 vilket minskar till 8,6 för 2012. Det är knappast dyrt för en kvalitetsbank med tillväxtpotential. En värdering av eget kapital i linje med Handelsbankens ger oss ett motiverat värde på 94 kronor per aktie. Utvecklas räntor och kreditförluster enligt våra prognoser kan ytterligare en femma läggas till och vår riktkurs blir därmed 99 kronor på ett års sikt.</p> <p><b>Sex frågor till vd Rune Bjerke</b></p> <p>Hur väl rustad är DnB Nor att möta kraven i Basel III?</p> <p>- Vi är väl positionerade för att möta det som ser ut att bli kraven i framtida regleringar. Ratinginstitutet Standard & Poor&apos;s har i en utvärdering av världens 75 största banker rankat DnB Nor som den 11:e mest solida, framför våra konkurrenter i Sverige och Danmark. </p> <p>Finansinspektionen vill att svenska banker ska ha mer kapital än vad som krävs i Basel III, vad säger norska tillsynsmyndigheten?</p> <p>- De anser att norska banker har god kapitaltäckning. DnB Nor har exempelvis 11,7 procent i kärnprimärkapital om man räknar med full IRB-implementering. Finanstilsynet har sagt att de vill avvakta EU-processen innan de överväger nationella åtgärder. Eftersom Norden är en bankmarknad önskar vi att reglerna harmoniseras på nordisk nivå.</p> <p>Norge står för över 80 procent av intäkterna, var ska tillväxten komma ifrån i framtiden?</p> <p>- Norge fortsätter vara vår viktigaste marknad, men vi vill fortsätta växa internationellt inom utvalda segment som energi, shipping, fisk och healthcare. DnB Nor Americas hade i fjol ett resultat på över 150 miljoner dollar och vi fortsätter växa både i Amerika och Asien i år. I Sverige ska vi fortsätta växa inom kapitalförvaltning, finansiering och stora företag. </p> <p>I Danmark har fastighetsbubblan spruckit, i Sverige diskuteras om bostadspriserna är för höga, hur är det i Norge?</p> <p>- Det är ingen tvekan om att det varit en kraftig prisökning på bostäder i Norge. Likväl anser vi att det ligger fundamentala orsaker, som låg arbetslöshet, bakom pristillväxten och att det även under de senaste åren varit för lågt bostadsbyggande i Norge. Vi tror inte att vi får uppleva det vi ser i Danmark, även om en lång period med stigande priser ofta följs av att priserna faller tillbaka något. </p> <p>I september var prognosen att utlåningen kan öka 5-7 procent under 2011, gäller det fortfarande?</p> <p>- Ja, vi tror på en utlåningstillväxt i det intervallet under 2011. Norsk ekonomi är stark och investeringslusten hos våra kunder ökar. Därför tror vi att 2011 blir ett genomsnittsår för utlåningstillväxt i Norge efter ett par år utan tillväxt. </p> <p>Stigande finansieringskostnader har satt press på utlåningsmarginalerna, under fjärde kvartalet sågs en liten förbättring - kommer trenden att fortsätta?</p> <p>- Ja. vi tror att vi har sett botten och att marginalerna blir stabila eller stiger lite till en normaliserad nivå under 2011. Det senaste året har en del företagskunder haft extremt låga priser som till exempel inom kommersiella fastigheter. När bankers upplåningskostnader ökar kommer också priserna till våra kunder stiga.</p>

Agnetha Jönsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom