Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stabil portföljsommar

2019-08-28 18:00

Under en lugn sommar utan transak- tioner har Avkastningsportföljen drygat ut avståndet till index.

Avkastningsportföljen gick på semester med 31,5 procentenheters försprång mot index sedan start. Vid stängning i fredags i förra veckan hade det avståndet ökat till 34,5 procentenheter. I absoluta tal har portföljen backat något under semestern, men den har alltså fallit mindre än börsen i stort. På affärssidan har det varit stiltje. Senaste affärerna var avyttringen av bankduon Nordea och Danske Bank i mitten av juni, affärer som hittills varit bra drag, då banksektorn haft det fortsatt tufft på slutet.

Bland innehaven som rapporterat blev kursreaktionen negativ på framför allt Hexpol (-8 procent) och Attendo (-3 procent), medan Mekonomen (+17 procent), Recipharm (+11 procent) och AQ Group (+4 procent) stack ut på uppsidan.

Gummiblandarbolaget Hexpol tyngdes som väntat av svaghet inom framför allt fordonsindustrin. Den organiska tillväxten på -10 procent bidrog sannolikt till det initiala kursfallet. Bolaget hanterar dock svackan väl och slog till med ett nytt stort förvärv i USA i början av juli. Förvärvade Preferred Compounding omsätter cirka 2,3 miljarder kronor, vilket innebär ett tillskott på cirka 17 procent till Hexpolkoncernens omsättning. Totalt sett är utvecklingen i linje med förväntan: Hexpol använder den starka balansräkningen till nya förvärv och hanterar efterfrågesvackan väl lönsamhetsmässigt.

Omsorgsbolaget Attendos kursfall ska ses i ljuset av att ledningen varit tydliga med att problemen i Finland kommer att ta några år att lösa. Dessutom riskerar finansieringen att vara ett problem framöver. Man kan tolka halvårsrapporten som att risken för en nyemission har ökat. Men även med den risken så ser Attendo på nuvarande nivåer ut som en attraktiv långsiktig investering.

Underleverantören AQ Group fortsatte att återställa lönsamheten under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade med hela 62 procent samtidigt som omsättningen ökade med 7 procent. Caset som ett lågt värderat kvalitetsbolag är intakt. Det finns dock ett kortsiktigt frågetecken i de alltmer osäkra konjunkturutsikterna, vilka förmodligen bidrar till att hålla tillbaka aktien.

Recipharm, en kontraktstillverkare av läkemedel, steg kraftigt på rapporten. Uppgången var sannolikt ett resultat av att aktien utvecklats dåligt inför rapporten och att förväntningarna var lågt ställda. Den organiska tillväxten var fortsatt svag vid -4 procent, men den uppvägdes av ett väldigt starkt kassaflöde och fortsatt optimistiska uttalanden från ledningen om en bättre avslutning på året. Avkastningsportföljen ser fortsatt att bolagets mål för 2020 är inom räckhåll, och då framstår aktien som lågt värderad. På en börs som präglas av konjunkturoro borde dessutom intresset för det mer ocykliska Reci­pharm öka.

Slutligen rusade Mekonomen på halvårsrapporten i förra veckan. Precis som i fallet Recipharm var uppgången i mångt och mycket ett resultat av att förväntningarna skruvats ned inför rapporten. Mekonomens aktie handlas alltjämt en bit under de årshögstanivåer som nåddes efter den starka inledningen på året. När nu verksamheten förefaller att ha stabiliserats finns det en rejäl uppsida i aktien bara från en normalisering av värderinge­n.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom