Köpvillkor

Köpvillkor

Villkoren omfattar även AFV Medias Personuppgiftspolicy.

Dessa villkor (“Användarvillkoren”) reglerar din användning av tjänsterna AFV Media och Affärsvärlden.

Tjänsterna tillhandahålls av AFV Media AB, org. nummer 559037-7874. AFV Media AB är utgivare av Affärsvärlden.

För det fall du använder Tjänsten inom ramen för en företagsprenumeration så regleras din användning av Tjänsten även av avtalet mellan det aktuella företaget och AFV Media.

Den närmare omfattningen av, och innehållet i, Tjänsterna framgår vid var tid på www.affarsvarlden.se.

Vi uppmanar dig att läsa dessa Användarvillkor noggrant. Användarvillkoren kan komma att uppdateras från tid till annan. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

TJÄNSTERNA
Affärsvärlden erbjuder inom ramen för Tjänsterna två typer typer av prenumerationer:

  • En prenumeration som gäller digitalt och print.
  • En prenumeration som gäller digitalt.

Alla prenumerationer på Affärsvärlden är tidsbaserade sådana.

Tillsvidareprenumerationer 
Tillsvidareprenumeration innebär att Tjänsten levereras till dess du säger upp den via Mina Sidor. Med betalperiod avses i dessa Användarvillkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för Tjänsten.

BETALNING
Vissa av Tjänsterna kräver att du fyller i ett registreringsformulär och betalar en avgift. Betalning av Tjänsterna via kort genomförs av AFV Medias samarbetspartner Swedbank Pay.  Vid eventuell skillnad mellan uppgift i ingånget avtal mellan dig och AFV Media och vad som anges på fakturan gäller alltid vad som föreskrivs i avtalet. Fakturan betalas senast den dag som anges på fakturan. Vid utebliven betalning har AFV Media rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.
I de fall mailadress saknas och AFV Media måste skicka faktura per post, förbehåller vi oss rätten att ta ut en fakturaavgift.

Kortbetalning 
Om du vill betala via betalkort väljer du detta betalsätt vid köptillfället. Vid registrering av kortuppgifter är du ansvarig för att förse oss med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Vi lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar samt förenkla framtida köp av våra Tjänster. Om vi inte lyckas debitera dig på grund av att ditt kort t.ex. är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller att täckning för det avtalade beloppet saknas tappar du åtkomst till tjänsterna, och vi skickar en påminnelse.

Fakturabetalning
Vid registrering av företagsuppgifter är du ansvarig att förse oss med korrekt information. Fakturor ska betalas inom 30 dagar. Om faktura inte betalas på förfallodag stängs åtkomsten till Tjänsterna av. En icke-betald faktura är inte att betrakta som uppsägning av Tjänsten. Din prenumeration fortlöper tills den sägs upp.

DIGITALA TJÄNSTER
Tillgången till våra digitala Tjänster gäller endast för personligt bruk och får endast användas av dig. All lagring, kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. Vi förbehåller oss rätten att stänga av konton som missbrukas eller bryter mot dessa Användarvillkor.

Leverans av digitala Tjänster
Vi gör vårt yttersta för att distribuera våra digitala Tjänster till dig. AFV Media kompenserar inte dig för försenade eller uteblivna digitala Tjänster som baseras på tekniska problem eller annat hinder utanför AFV Medias kontroll.

UPPSÄGNING OCH UTEBLIVEN BETALNING
Uppsägning av Tjänst görs via Mitt AFV/Mitt konto.

AFV Media har rätt att säga upp din prenumeration med trettio (30) dagars varsel. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig. AFV Media har dessutom rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa din prenumeration och din tillgång till Tjänsterna om du väsentligen eller vid upprepande tillfällen bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.

Utebliven betalning 
Utebliven betalning godtas inte som uppsägning av Tjänst. Om du inte fullgör din betalningsskyldighet, genom att t.ex. inte betala de fakturor AFV Media skickat dig, förbehåller sig AFV Media rätten att samla ihop totalt oreglerat belopp (återstående fakturor under prenumerationstiden) och skicka dig en slutfaktura för omgående betalning. AFV Media förbehåller sig dessutom rätten att tillsammans med slutfakturan fakturera dig för eventuella betalningspåminnelser, inkassokostnader och dröjsmålsränta enligt lag.

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna, ångra ditt köp (”Ångerfristen”). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta AFV Medias kundservice. AFV Media kommer att bekräfta att man mottagit ditt meddelande. Ett standardformulär för utnyttjande av ångerrätten finns även att tillgå på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). AFV Media förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka av AFV Media snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då AFV Media mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar AFV Media dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten. Det vill säga du är alltid skyldig att betala för den tid du använt den digitala Tjänsten. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA MED MERA
Din tillgång till Tjänsterna är, om inget annat anges, personlig och får inte överlåtas till eller användas av annan. Du ansvarar för att hantera dina inloggningsuppgifter säkert och se till så att ingen annan än du själv kan använda dem. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter ska du omgående höra av dig till AFV Medias eller Affärsvärldens kundtjänst.

Tjänsterna får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att AFV Media eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa AFV Medias regler.

Tjänsterna kan från tid till annan vara helt eller delvis otillgängliga på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Vi kommer i möjligaste mån att förse dig med information om eventuella begränsningar i tillgängligheten.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER
Inom ramen för Tjänsterna tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av AFV Media och AFV Media ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
AFV Media, eller AFV Medias licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

ÖVERLÅTELSE
Du godkänner att det avtal som du har ingått med AFV Media genom att acceptera Användarvillkoren kan komma att överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av AFV Media eller till tredje man i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna.

FÖRÄNDRINGAR I AFV MEDIAS ERBJUDANDE
AFV Media kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig AFV Media rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
AFV Media har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor.
 Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

KONTAKT
Om du har frågor eller synpunkter på dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss på:

pren@affarsvarlden.se