Nyfosa ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ökade hyresintäkter och ökat förvaltningsresultat under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Stina Lindh Hök., VD för Nyfosa
Stina Lindh Hök tog den 26 oktober 2020 över som VD för Nyfosa efter Jens Engwall.

Hyresintäkterna steg till 566 miljoner kronor (425), en ökning med 33,2% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 360 miljoner kronor (282), en ökning med 27,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 420 miljoner kronor (344), en ökning med 22,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 744 miljoner kronor (824). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 322 miljoner kronor (480) och värdeförändring på finansiella instrument med 2 miljoner kronor (-1).

Resultatet efter skatt blev 638 miljoner kronor (659), en minskning med 3,2% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,46 kronor (3,80), vilket innebär en minskning med 8,9% mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 83,99 kronor per aktie (71,18) den 31 mars.

Nettouthyrningen var positivt med 13 miljoner kronor i första kvartalet.

Hyresförlusterna var i nivå med ett normalt kvartal före pandemin. Av aviserade hyror för det andra kvartalet 2021, med förfall den 31 mars, hade 97% reglerats per den 16 april, vilket inte avviker väsentligt från ett normalt kvartalsbokslut.

Överskottsgraden sjönk till 63,0% (65,6) i första kvartalet. Den lägre överskottsgraden förklaras främst av högre driftskostnader för uppvärmning och snöröjning jämfört med samma kvartal 2020, vilket var ett onormalt varmt och snöfattigt första kvartal.

Exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures steg förvaltningsresultatet till 286 miljoner kronor (260).

”Under årets första kvartal visade Nyfosa fortsatt stabilitet med positiv nettouthyrning och starka nyckeltal. I mars genomförde vi en uthyrning i Eskilstuna för en unik etablering inom svensk batteriindustri. Det kinesiska bolaget Senior ska växa sin verksamhet för att skapa Europas största produktionsanläggning för leveranser bland annat till Northvolt. Naturligtvis är det väldigt positivt att Nyfosa kan bidra till en sådan satsning i Sverige där vi blir en viktig pusselbit för fortsatt utbyggnad av Seniors verksamhet”, kommenterar VD Stina Lindh Hök i delårsrapporten.

Nyfosa, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 566 425 33,2%
Driftöverskott 360 282 27,7%
Förvaltningsresultat 420 344 22,1%
Resultat före skatt 744 824 -9,7%
Nettoresultat 638 659 -3,2%
Resultat per aktie, kronor 3,46 3,80 -8,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 83,99 71,18 18,0%