Sagax köper fastigheter i Paris och Helsingfors

Fastighetsbolaget Sagax köper fastigheter i både Paris och Helsingfors till ett värde om 915 miljoner kronor varav de finska fastigheterna säljs av livsmedelsbolaget HKScan. Det förmedlas i pressmeddelanden från bolagen.
Sagax huvudkontor på Engelbrektsplan i Stockholm.
Livsmedelsbolaget ingår samtidigt ett 20-årigt hyresavtal med en bashyra om 51 miljoner kronor per år för de sålda logistikfastigheterna. Köpeskillingen för dessa uppgick till 800 miljoner kronor.
Avtalet innehåller även en option om förlängning.

Affären kommer att påverka HKScans räkenskaper genom en reducering av nettoskulden med 10 miljoner euro. På grund av IFRS-regler kommer däremot hyran att redovisas som en leasingskuld i balansräkningen.

Fastigheterna i Paris värderas till 115 miljoner kronor och har en årshyra om 8,3 miljoner kronor. Genomsnittlig löptid på hyresavtalen där är 4,9 år.