Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Stabil utdelningsaktie

2018-04-11 23:00

Cigarrfokuserade STG lockar med starka marknadspositioner och generösa utdelningar. Svackan ger ett köpläge.

KÖP Köpenhamnslistade tobaksbolaget STG var före börsnoteringen 2016 ett samriskbolag som kontrollerades av Swedish Match och danska stiftelser. Efter noteringen har Swedish Match successivt sålt av sina STG-aktier, varpå ”svenskintresset” nu är begränsat. Det innebär emellertid inte att aktien är ointressant. Tvärtom.

STG:s verksamhet består till nära 70 procent av cigarrer, ungefär hälften handrullade och hälften maskinrullade. De handgjorda premiumcigarrerna säljs främst i USA, medan de senare dominerar i Europa. Vid sidan av detta har bolaget verksamhet inom piptobak, rulltobak samt en del övrig verksamhet såsom tändstickor.

Bolagets försiktiga ambitioner, att organiskt öka omsättningen med 1–3 procent per år och att organiskt öka ebitda-resultatet med 3–5 procent, ska ses i ljuset av att de flesta segmenten brottas med vikande volymer. Handrullade cigarrer, där USA står för två tredjedelar av marknaden, har i många år varit det lysande undantaget.

STG:s starka marknadspositioner, med marknadsledarskap på flera håll, ger bolaget goda möjligheter att kompensera volymtapp med höjda priser. Mogna marknader innebär samtidigt att investeringsbehoven är låga. Följden blir goda kassaflöden och möjligheter att bjuda aktieägarna på generösa utdelningar. För räkenskapsåren 2011 till 2017 har STG totalt sett delat ut hela nettovinsten. I höstas bjöd bolaget på en extrautdelning om 3,50 danska kronor per aktie. Och i vår väntas en ordinarie utdelning på 5,75 kronor, motsvarande goda 5,3 procents direktavkastning.

Bolagets fina kassaflöden ger också utrymme för kompletterande förvärv. Nyligen förvärvades amerikanska Thompson Cigars, en av de stora internetbaserade cigarråterförsäljarna i USA med en omsättning kring 100 miljoner dollar. Med affären stärker STG greppet ytterligare om den amerikanska cigarrmarknaden på internet, där bolaget redan har en stark position via Cigars International (CI).

Problem i just CI var en av faktorerna bakom STG-aktiens kräftgång senaste året. Implementering av ett nytt it-system inom CI skapade problem som påverkade försäljningen negativt och tvingade STG att vinstvarna förra våren. It-strulet ledde också till tillfälligt högre kostnader och ökade rabatter för att hålla kunderna nöjda. För första gången på mer än tio år blev den organiska tillväxten negativ inom handrullade cigarrer. Enligt ledningen har problemen lösts och en successiv förbättring väntas under innevarande år.

För koncernen som helhet räknar STG:s ledning med oförändrad till svagt positiv organisk tillväxt i år och organisk ebitda-tillväxt på över 3 procent.

På p/e-talsnivå ser aktien inte så het ut, men beaktas att STG skriver av rejält på immateriella tillgångar, främst varumärken, blir multiplarna desto aptitligare. På Affärsvärldens prognos för i år handlas STG till en ev/ebita-multipel på drygt 11, motsvarande cirka 15 procents rabatt mot tobakssektorn.

Svaga tillväxtutsikter och uppenbara regleringsrisker talar för lägre multiplar på STG:s vinster, medan starka marknadspositioner, goda kassaflöden och en ocyklisk verksamhet talar för högre multiplar. Sammantaget är bilden ändå att investerarna just nu har en för skeptisk inställning till STG:s potential. Bolaget lär fortsätta att trimma de krympande verksamheterna, som med ett par fabriksnedläggningar häromåret, samtidigt som fokus successivt styrs om mot segment/geografier med bättre tillväxtutsikter.

I bakhuvudet har vi också den comeback cigarren gjort i USA. Efter flera decennier med vikande volymer började marknaden växa under tidigt 1990-tal. Positioneringen som en livsstilsprodukt för rika och framgångsrika har sedan dess varit mycket lyckosam. Att STG:s försäljning av handrullade cigarrer utanför USA växt med tvåsiffriga procenttal i några år, om än från låga nivåer, ger en föraning om en långsiktig tillväxtpotential.

STG-aktien har vid ett par tillfällen sedan introduktionen stigit till dryga 125 kronor, för att därefter falla ner mot hundralappen efter besvikelser. Affärsvärlden ser goda möjligheter att aktien åter når 125 kronor i vårt ettåriga perspektiv. Köp.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom