Börsguide - bli börsproffs med Affärsvärlden

Oavsett om du är nybörjare eller expert är det många begrepp att hålla reda på för att bli ett börsproffs. Lär dig mer om de viktigaste nyckeltalen, börs- och aktieorden och andra aktuella termer i vår börsguide.

Hittade inga börstermer. Försök igen.

 • Börs- och aktiebegrepp

 • Substansvärde (EPRA NRV)

  Värdet av tillgångar minus skulder i bolaget, det vill säga detsamma som eget kapital. Justeras ofta med återläggni...

  Läs mer här
 • Riktad nyemission

  En nyemission av aktier där en eller flera aktörer äger exklusiv rätt att teckna aktierna. I en företrädesemission ...

  Läs mer här
 • Nyemission

  Nyemission är när ett bolag ger möjligheten att teckna nyutgivna aktier. Syftet med detta är att ta in mer kapital ...

  Läs mer här
 • Blankning

  Blankning innebär försäljning av aktier man inte själv äger. Det fungerar som så att man lånar aktier och säljer de...

  Läs mer här
 • D-aktie

  Betyder egentligen endast att aktieslaget har beteckningen ”D” till skillnad från A-, B-, och C-aktier. I praktiken...

  Läs mer här
 • Preferensaktie

  Innehavare av preferensaktier har företräde till en begränsad del av utdelningsbara medel, framför” vanliga aktieäg...

  Läs mer här
 • Venture Capital (VC)

  Är på många sätt samma sak som Private Equity, då investeringarna sker i onoterade bolag. Men Venture Capital är pr...

  Läs mer här
 • Private Equity (PE)

  Är investeringar i onoterade bolag som ofta görs genom en fond som kontrolleras av en grupp investerare. Ofta kontr...

  Läs mer här
 • SPAC

  Från engelska Special Purpose Acquisition Company, är ett börsnoterat bolag som är ”tomt” det vill säga saknar komm...

  Läs mer här
 • IPO

  Från engelska Initial Public Offering, det vill säga processen att ta ett tidigare onoterat bolag till börsen där d...

  Läs mer här
 • Substansvärde

  Substansvärde används främst när man utvärderar investmentbolag eller fastighetsbolag. Substansvärdet är skillnaden...

  Läs mer här
 • PEG-tal

  PEG är förhållandet mellan en akties P/E-tal och dess vinsttillväxt. Detta är alltså en påbyggnad av P/E som tar i ...

  Läs mer här
 • Price/Sales

  Förkortas P/S. Förhållandet mellan en akties pris och bolagets omsättning per aktie. Alternativt mellan börsvärde o...

  Läs mer här
 • EV/Sales

  Förkortas ofta EV/S. EV/Sales är förhållandet mellan att bolags enterprise value, det vill säga rörelsevärde, och d...

  Läs mer här
 • EV/EBIT

  Betyder enterprise value i förhållande till resultat för räntor och skatter. Ett vanligt mått på en rörelses värde ...

  Läs mer här
 • Enterprise Value (EV)

  På svenska kallat rörelsevärde eller bolagsvärde. Definieras vanligen som börsvärde plus nettoskuld. Enterprise Val...

  Läs mer här
 • P/E

  Förhållandet mellan aktiekursen och vinst per aktie. Detta är ett av de vanligaste nyckeltalen inom företagsvärderi...

  Läs mer här
 • Nettoskuld/EBIT

  Förhållandet mellan nettoskuld och resultat indikerar ett bolags förmåga att betala av sina skulder. Om Nettoskuld/...

  Läs mer här
 • Nettoskuld

  Olika definitioner finns men en vanlig är att nettoskulden är räntebärande skuld minus likvida medel och kortfristi...

  Läs mer här
 • Avkastning på eget kapital (RoE)

  Nettoresultat dividerat med företagets egna kapital. Detta nyckeltal indikerar hur mycket avkastning företaget gene...

  Läs mer här
 • Omsättning

  Omsättning, ibland kallat försäljning, är intäkten från ett företags vanliga affärsverksamhet, vilken ofta består a...

  Läs mer här
 • Tillväxt

  Förändring i omsättning från en tidsperiod till en annan. Ett mått på om bolaget säljer varor eller tjänster värda ...

  Läs mer här
 • Organisk tillväxt

  Omsättningsförändring exklusive eventuellt bidrag från förvärvad verksamhet. Ibland exkluderas även valutaeffekter....

  Läs mer här
 • Rörelseresultat (EBIT)

  Från engelskans ”earnings before interest and taxes” det vill säga företagets vinst före det att räntor och skatt ä...

  Läs mer här
 • Rörelseresultat (EBITA)

  Ett mått på företags rörelseresultat som blivit mer populärt under senare år. Det anger resultat exklusive kostnade...

  Läs mer här
 • Rörelseresultat (EBITDA)

  Som Ebita (se ovan) men även avskrivningar på materiella tillgångar som maskiner exkluderas. I finansvärlden gillar...

  Läs mer här
 • Rörelsemarginal

  Ett mått på hur stor del av verksamhetens resultat som blir över efter det att verksamhetskostnaderna betalts för a...

  Läs mer här
 • Vinst per aktie

  Nettoresultat dividerat med antalet aktier. Det vanligaste värderingsmåttet, P/e-talet, är relationen mellan aktiep...

  Läs mer här
 • Direktavkastning

  Förhållandet mellan utdelningen och aktiekursen.

 • Fastighetsbegrepp

 • Resultat per stamaktie (EPRA)

  Ett fastighetsbolags vinst exklusive värdeförändringar i beståndet och med uppskjuten skatt återlagd till resultate...

  Läs mer här
 • Förvaltningsresultat

  Är ungefär ett fastighetsbolags rörelseresultat. Beräknas genom att utgå från driftsöverskottet och därifrån dra av...

  Läs mer här
 • Driftsöverskott

  Kallas ibland även driftnetto och representerar ungefär ett fastighetsbolags bruttoresultat. Det vill säga hyresint...

  Läs mer här
 • Belåningsgrad

  Bolagets räntebärande skulder i förhållande till dess fastighetstillgångar. Ofta dras bolagets kassa av från skulde...

  Läs mer här
 • Vakansgrad

  Talar om hur stor andel av det totala hyresvärdet som inte är uthyrt. Motsatsen kallas för uthyrningsgrad och beskr...

  Läs mer här
 • Hyresvärde

  Bolagets totala bedömda hyresintäkter under antagandet att samtliga fastigheter är fullt uthyrda. Differensen mella...

  Läs mer här
 • Direktavkastningskrav

  Kallas ofta för ”yield” och beräknas i sin enklaste form som driftsöverskottet i relation till fastighetens pris el...

  Läs mer här
 • Substansvärde (EPRA NRV)

  Värdet av tillgångar minus skulder i bolaget, det vill säga detsamma som eget kapital. Justeras ofta med återläggni...

  Läs mer här
Frågor kring Börsguiden? Kontakta oss