Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ser ökad konkurrens om förvärvsobjekten

2019-11-06 21:45
Bo Annvik. Foto: Emil Malmborg

Nya aktörer som mindre fonder och family offices har börjat intressera sig för teknikhandlare, säger Bo Annvik, vd på Indutrade.

Indutrade, vars största ägare sedan 2013 är det Fredrik Lundberg-ledda investmentbolaget L E Lundbergföretagen, som då övertog positionen från Industrivärden, hör till Stockholmsbörsens mest flitiga företagsförvärvare. Historiken tecknar en tydlig bild av köpiver. De senaste tio åren, sedan finanskrisåret 2009, då bolagets omsättning minskade med drygt 7 procent, har teknikhandelskoncernen köpt över 1oo verksamheter; numera består portföljen av över 200 dotterbolag. Det rör sig om en uppsjö olika teknikhandlare, som importerar industriella komponenter och system från utländska leverantörer och sedan säljer dessa vidare till (ofta stora) lokala kunder, verksamma i en rad branscher – exempelvis fordon, bygg, infrastruktur och verkstad. På det viset så fungerar teknikhandlaren som ett nav mellan tillverkare och slutkund, och fokus ligger vanligen på mer tekniskt avancerad­e och nischade industrikomponenter.

De senaste åren har det också tillkommit en växande skara av portföljbolag som sysslar med egentillverkade produkter, vilka säljs inte bara i närområdet utan exporteras i regel även till kunder runt om i övriga världen. Det unika med Indutrade – och börsens andra större teknikhandlare – är kanske inte själva produktinriktningen, utan snarare organisationens uppbyggnad. De över 200 dotterbolagen opererar under sina egna respektive varumärken och ges en långtgående självständighet i det dagliga operativa arbetet i kombination med ett tydligt resultat- och affärsansvar. De olika verksamheterna är i sin tur indelade i åtta affärsområden, bland annat utifrån geografisk marknad.

– Logiken med den decentraliserade organisationen är att vi skapar engagemang, flexibilitet och agilitet hos dotterbolagens ledning, som har specialistkunskap och är nära kunderna. De kan därför fatta affärsbeslut snabbare än om de hade behövt gå upp i hierarkin, säger Bo Annvik, vd på Indutrade.

Ett vanligt scenario är att den enskilde teknikhandlarentreprenören, som vanligen omsätter runt 100 miljoner kronor, har ärvt verksamheten från sina föräldrar, drivit den under lång tid och står inför en ny situation; kanske vill ägaren gå in på en ny marknad eller lösa en kommande generationsväxling. Då kan ett alternativ vara att sälja verksamheten till Indutrade. Efter transaktionen fortsätter vanligtvis ägaren att driva rörelsen samtidigt som Indutrade som ny moderkoncern figurerar i bakgrunden, och bistår med exempelvis affärsutveckling och industriellt kunnande, bland annat i form av styrelseledamöter i dotterbolaget. Indutrade har även finansiella muskler ifall den enskilde teknikhandlaren ska expandera verksamheten, men kan också som ägare göra ingrepp ifall dotterbolaget inte uppfyller de kontinuerligt uppdaterade försäljnings- och resultatmålen. Koncernen erbjuder även olika stöd för kompetensutveckling inom, och kunskaps­överföring mellan, dotterbolagen, men i övrigt agerar dessa helt självständigt. Det är till och med så att vissa dotterbolag kan konkurrera med varandra om samma kunder.

– Ja, det finns sådana fall, men det är absolut inte vanligt. Vi tror dock att konkurrens över tid skapar värdeutveckling och bidrar till att verksamheten blir bättre, säger Bo Annvik.

Det aktiva förvärvsarbetet är en starkt bidragande orsak till att Indutrades omsättning har vuxit med 168 procent sedan finanskrisåret 2009, till att i fjol uppgå till 16,8 miljarder kronor. Under den aktuella tidsperioden har dessutom ebita-marginalen förbättrats från 9,5 procent till 12,4 procent – siffror som visar att den förvärvsbetonade och decentraliserade verksamheten har varit framgångsrik. Aktieägarna är säkert belåtna, eftersom börskursen har stigit med 230 procent de senaste fem åren. Samtidigt är det tydligt att bolaget måste fortsätta förvärva för att nå målet om en genomsnittlig försäljning på minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. I fjol lyckades de, då omsättningen ökade med 13 procent, varav merparten härrörde från olika bolagsköp.

Bo Annvik lyfter fram två skäl som talar för att bolaget ska kunna upprätthålla det kvicka förvärvstempot även framöver. Det ena är att det finns ett stort utbud, eftersom många små och medelstora industrikomponentbolag i norra och mellersta Europa står inför en generationsväxling de närmaste fem till tio åren. Det andra skälet är att Indutrad­e har en lång historik och är ett välkänt varumärke.

– Det är många företag, mäklare och rådgivare som känner till oss, inte bara i Norden, utan också i övriga Europa. Vi har ett aktivt inflöde och får varje vecka förslag på bolag som är till salu, säger han.

Samtidigt berättar han att konkurrensen om objekten har ökat de senaste åren.

– Den har gått upp lite grann. Vi ser att nya aktörer, som mindre fonder och family offices, också har börjat intressera sig för den här typen av bolag, utöver andra teknikhandlare som Addtech.

Sedan 2017 har Indutrade främst förvärvat bolag utanför Sverige, varav en hög andel utanför Norden. I fjol genererades 26 procent av omsättningen på hemmaplan, vilket kan jämföras med 30 procent för fem år sedan. Det är visserligen ingen kraftig förändring, men kan ändå kanske tolkas som ett tecken på att Indutrade blir – och kommer att bli – allt mer internationellt. På frågan om bolaget måste söka sig utanför Sverige och Norden för att upprätthålla tillväxt och förvärvstempot, svarar Bo Annvik;

– Nej, det finns en stor mängd bolag i Sverige som passar in hos oss. Vi har varit etablerade utanför Norden under lång tid och tycker att det blir en bra spridning om vi förvärvar och äger bolag i fler europeiska länder där affärsklimatet liknar det i Norden, såsom Storbritannien och Beneluxländerna.

Numera består Indutrade av över 200 självständiga dotterbolag, varav en del till och med konkurrerar med varandra. Hur många ytterligare bolag kan adderas till portföljen utan att verksamheten blir rörig?

– Vi kan dubbla storleken de närmaste fem till tio åren utan att ändra affärsmodell, men så klart beroende på konjunkturläget. Vi köper bara lönsamma och välskötta bolag med fin historik och bra förutsättningar för fortsatt resultatutveckling, vilket gör att vi stöter på få problem, säger han, och fortsätter:

– Dessutom har vi en värdegemenskap mellan dotterbolagen och en bra ledningsstruktur. Det är inte ovanligt att en vd för ett dotterbolag också sitter i styrelsen för andra dotterbolag, och på vis bygger vi upp ett kluster runt personen och en stark kultur i organisationen.

Som nämnt tidigare så drabbades Indutrad­e kännbart vid senaste finans­krisen, med försämrad försäljning och lönsamhet under 2009. Bo Annvik verkar dock inte så bekymrad över den pågående konjunkturavmattningen.

– Vi ser ingen stor nedgång i efterfrågan från kunderna, utan snarare en utplaning, förutom i bygg- och bilindustrin, där nedgången är kraftigare. Genom vår diversifierade struktur, med många bolag i ett flertal länder och inom olika nischer och segment, har vi en bra riskspridning. Vår portfölj bör vara resistent.

I slutet på oktober släppte Indutrade tredje kvartalets delårsrapport. I den kunde teknikhandelskoncernen för årets första nio månader redovisa en omsättningsökning på 9 procent jämfört med samma period i fjol, i huvudsak genom hög förvärvsaktivitet, men också via en viss organisk tillväxt. Ebitamarginalen landade på 12,5 procent under tidsperioden. Marknaden tycktes betrakta siffrorna med tillförsikt; aktien lyfte med 7 procent på rapportdagen.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom