Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Nykomling utan lyftkraft

2019-02-20 18:00
Foto: Jetpak

Jetpak ser ut som ett stabilt bolag med hygglig vinstmarginal. Konjunkturkänslighet och begränsad marknadspotential får dock Affärsvärlden att avstå.

VÄNTA Logistikföretaget Jetpak är en av börsens nykomlingar. Bolaget, som ägnar sig åt tidskritiska expressleveranser via flyg i Norden för företagskunder, noterades på First North den 5 december. Någon flygande start har aktien dock inte fått. Priset i emissionen blev 45 kronor, i botten av teckningskursintervallet 45–53 kronor, och trots draghjälp från en allmänt stark aktiemarknad har aktien tappat runt 5 procent sedan dess. Jetpak tog i emissionen in 235 miljoner kronor och hela beloppet går till att sänka bolagets skuldsättning.

Jetpak delar in sin verksamhet i två delar: Express Ad-hoc, med plötsliga beställningar av tidskritiska kurirtjänster, och Express Systemized, som även det är tidskritiska leveranser, men som bygger på ett återkommande och fördefinierat behov. Andelen av bolagets omsättning är relativt jämnt fördelad mellan de två verksamhetsområdena, men pengarna tjänas huvudsakligen på Ad-hoc-tjänsterna, som svarar för cirka 70 procent av bolagets täckningsbidrag. Marknaden är Norden, vilket i praktiken till största del betyder Sverige och Norge, där det av geografiska skäl finns behov av att skicka paket med flyg. Jetpak har också planer på expansion i Europa, och har gjort ett mindre förvärv i Belgien, men det är som sagt än så länge mest planer.

Bolaget startade sin verksamhet redan 1979 och har haft en relativt stabil utveckling under de senaste tio åren. Omsättningen har ökat från 500 miljoner kronor 2009 till drygt 800 miljoner i fjol och där den justerade ebitda-marginalen pendlat mellan 9 och 14 procent.

Konkurrensen är hård inom Express Systemized, vilket förklarar de lägre vinstmarginalerna. Där slåss Jetpak med stora aktörer som DHL, Fedex, Bring och Postnord om uppdragen – samtidigt som dessa bolag i stor utsträckning är Jetpaks kunder.Jetpak får nämligen uppdrag som de stora logsitikföretagen inte själva kan utföra. Inom Express Ad-hoc har Jetpak en betydligt starkare marknadsposition, eftersom det oftast kräver skräddarsydda lösningar där de större konkurrenternas volymbaserade affärsmodell inte fungerar.

Jetpak hävdar själva att bolaget har en relativt sett ohotad position, främst genom sin långvariga närvaro på marknaden, sin etablerade relation till flygbranschen och egenutvecklade it-systemet Jena, som binder samman kunder och leverantörer. Samtidigt är marknaden begränsad. I segmentet spontana flygbaserade expressförsändelser, där Jetpak drar in merparten av vinsten, omsätter bolaget cirka 225 miljoner på en totalmarknad på runt 300 miljoner kronor. Jetpak tror att den på sikt kan växa till 750 miljoner, utifrån trender som centralisering av lager (som ökar avstånd till kunder), ökat fokus på just-in-time-leveranser samt ökad e-handel. Bolaget hyser också förhoppningar om att Postnord och Bring nedmonterar sitt flygbaserade logistiknätverk, vilket skulle dämpa konkurrenstrycket.

Bokslutet för 2018 visade på både styrkor och svagheter. Ett positivt tecken var att Express Ad-hoc stod för merparten av tillväxten, ett trendbrott efter att dess andel av omsättningen minskat sedan 2011. Negativt var att bolagets konjunkturkänslighet visade sig under fjärde kvartalet – omsättningen i Express Systemized minskade med 3,7 procent.

Aktien är verkligen inte avskräckande högt värderad med ett p/e-tal på kring 10 på fjolårets vinst. Över en konjunkturcykel känns också bolagets mål på 5 procents tillväxt och ebita-marginal på 12 procent rimliga, givet historiken. Dock känns det oroande för vad en svagare konjunktur kommer att ställa till med under 2019 och rekommendationen blir därför avvakta.

Göran Lind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom