Akelius ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Akelius redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Hyresintäkterna steg för jämförbara fastigheter.
Hyresintäkterna backade till 118 miljoner euro (120), en minskning med 1,7% mot föregående år. Hyresintäkter för jämförbara fastigheter steg 3,4% (7,7).

Driftnettot steg till 67 miljoner euro (64), en ökning med 4,7% mot föregående år. Driftsöverskottet för jämförbara fastigheter steg 10,1% (1,7). Överskottsgraden var 57,0 (53,1) och den justerade överskottsgraden 70,1% (65,4).

Förvaltningsresultatet, rörelseresultatet före värdeförändringar, steg till 59 miljoner euro (57), en ökning med 3,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 26 miljoner euro (101). Här ingår realiserad värdeförändring på fastigheter med 0 miljoner euro (44), orealiserad värdeförändring på fastigheter 13 miljoner euro (56) samt omstruktureringskostnader med -14 miljoner euro (0).

Resultatet efter skatt blev 26 miljoner euro (79), en minskning med 67,1% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,01 euro (0,02), vilket innebär en minskning med 50,0% mot föregående år.

Akelius hade 44 100 lägenheter per den 30 september, jämfört med 45 806 lägenheter motsvarande tidpunkt i fjol. Den reella vakansgraden för bostäderna var 1,9% (1,0). Belåningsgraden var 38% (40).

Akelius anser att de goda tiderna för att köpa fastigheter med omfattande uppgraderingsbehov är över. Fokus är istället att öka hyresintäkterna i befintliga fastigheter och att förvärva
bostadsfastigheter med starkt kassaflöde. Akelius stoppar konstruktionsrelaterad teknikutveckling. Akelius reviderade affärsmodell leder till personalminskning. Övervägande inom konstruktion, konstruktionsrelaterad verksamhet samt teknikområden. En omstruktureringsavsättning på 14 miljoner euro påverkar resultatet för perioden. Fullt genomfört uppgår den årliga kostnadsminskningen till 42 miljoner euro.

Genom att slutföra större pågående uppgraderingsprojekt reduceras vakansen med femtio% under de kommande två åren. Minskad vakans ökar intäkterna med 25 miljoner euro per år

Akelius, MEUR Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 118 120 -1,7%
Driftöverskott 67 64 4,7%
Förvaltningsresultat 59 57 3,5%
Resultat före skatt 26 101 -74,3%
Nettoresultat 26 79 -67,1%
Resultat per aktie, EUR 0,01 0,02 -50,0%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här