Castellum minskade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.
Castellum Jakob Mörndal
Jakob Mörndal, tf VD för Castellum.

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 1 501 miljoner kronor (1 489), en ökning med 0,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 060 miljoner kronor (1 122), en minskning med 5,5% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 888 miljoner kronor (899), en minskning med 1,2% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 1 782 miljoner kronor (1 294).

Resultatet efter skatt blev 1 514 miljoner kronor (1 015), en ökning med 49,2% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 230 kronor (200).

Nettouthyrningen var 27 miljoner kronor (-9) i tredje kvartalet.

Nettoinvestering uppgick till 5 612 miljoner kronor (618) under det tredje kvartalet.

Belåningsgraden sjönk till 36% från 41% för perioden.

”Vår underliggande affär är stark och vi upplever en bra hyres- och fastighetsmarknad, vilket inte minst vår nettouthyrning och starka värdeutveckling sista kvartalet vittnar om. Således fortsätter den trend vi upplevde och kommunicerade redan i Q2. Detta tillsammans med en hög investeringstakt tredje kvartalet (förutom vårt bud på Kungsleden) – motsvarande en investeringsvolym om ca 14 mdkr – borgar för fortsatt kassaflödestillväxt och ett starkt avslut på året. Vi ser alltså fortfarande ingen tydlig negativ effekt av pandemin i vår affär, utan vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande för att långsiktigt möta en förändrad kontorsmarknad”, skriver tf VD Jakob Mörndal.

Castellum har under det tredje kvartalet förvärvat drygt 23,9 miljoner aktier i det norska noterade fastighetsbolaget Entra för en genomsnittskurs om cirka 209 norska kronor per aktie. Castellums totala ägande i Entra uppgick vid utgången av perioden till 31,5%. Därmed ändrar Entra-innehavet karaktär, redovisningsmässigt sett, från ett finansiellt innehav till ett intressebolag i Castellum.

”Fokus för det sammanslagna bolaget är att fortsätta skapa aktieägarvärde och nå vårt långsiktiga mål att växa förvaltningsresultatet per aktie årligen med 10% med en bibehållen utdelning om minst 50% av förvaltningsresultatet”, kommenterar Jakob Mörndal.

Castellum, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 1 501 1 489 0,8%
Driftöverskott 1 060 1 122 -5,5%
Förvaltningsresultat 888 899 -1,2%
Resultat före skatt 1 782 1 294 37,7%
Nettoresultat 1 514 1 015 49,2%
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 221 191 15,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 230 200 15,0%
Substansvärde, EPRA NDV, per aktie, kronor 187 157 19,1%