Cloetta minskade rörelseresultatet – lösvikt tyngde

Godistillverkaren Cloetta redovisar minskad omsättning och rörelseresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Cloetta

Omsättningen sjönk 7,9% till 1 398 miljoner kronor (1 518). Den organiska tillväxten var -4,2%.

Rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor (149), med en rörelsemarginal på 7,7% (9,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 111 miljoner kronor (152), med en justerad rörelsemarginal på 7,9% (10,0).

Nedgången i det justerade rörelseresultatet uppges bero på lägre volymer, en ogynnsam mix, undertäckningen av kostnader på grund av lägre produktion samt ökade marknadsföringsinvesteringar. Det motverkades delvis av en fortsatt stark kostnadskontroll.

Resultatet före skatt var 127 miljoner kronor (60), till följd av ett positivt finansnetto.

Resultatet efter skatt blev 106 miljoner kronor (44), en ökning med 140,9% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 57 miljoner kronor (67).

Det framgår även att Cloetta har refinansierat koncernens banklån i upp till fyra år. Ett nytt avtal om flervalutalån och checkräkningskredit har ingåtts och man har även beslutat att fortsätta med sitt befintliga företagscertifikatprogram. Bolaget är mycket nöjda med utfallet av refinansieringsprocessen, uppges det.

VD Henri de Sauvage-Nolting beskriver det som ett starkt kvartal för förpackade märkesvaror medan lösvikt var fortsatt påverkad av covid-19, trots ökad påskförsäljning.

”De begränsningar som införts i olika länder för att minska spridningen av viruset fortsatte att påverka både våra försäljningskanaler och konsumenternas beteende under det första kvartalet. Trots detta kunde vi genom starka innovationer och framgångsrika marknadsföringsinvesteringar öka försäljningen av Förpackade märkesvaror. Dessutom förbättrades försäljningen av Lösviktsgodis under kvartalets slut på grund av en ökad påskförsäljning”, kommenterar VD:n.

Cloetta ser en fortsatt osäkerhet på grund av pandemin, även om det finns positiva återöppningssignaler.

Cloetta, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 398 1 518 -7,9%
Rörelseresultat 107 149 -28,2%
Rörelsemarginal 7,7% 9,8%
Rörelseresultat, justerat 111 152 -27,0%
Rörelsemarginal, justerad 7,9% 10,0%
Resultat före skatt 127 60 111,7%
Nettoresultat 106 44 140,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet 57 67 -14,9%