Diös fördubblar utdelningen

Fastighetsbolaget Diös redovisar små förändringar av hyresintäkter, driftsnetto och förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås fördubblas i belopp.
Knut Rost. Foto: Tobias Ohls.

Hyresintäkterna steg till 472 miljoner kronor (468), en ökning med 0,9% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 295 miljoner kronor (292), en ökning med 1,0% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet backade till 229 miljoner kronor (231), en minskning med 0,9% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 554 miljoner kronor (319). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 327 miljoner kronor (89) och värdeförändringar på räntederivat med -2 miljoner kronor (-1).

Resultatet efter skatt blev 438 miljoner kronor (258), en ökning med 69,8% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,26 kronor (1,92), vilket innebär en ökning med 69,8% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,30 kronor per aktie (1,65), vilket motsvarar en ökning med 100% från den corona-nedreviderade utdelningen i fjol.

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 79,70 kronor per aktie (73,40) vid årsskiftet.

”Jag vill summera detta annorlunda år med ett stort tack till våra hyresgäster, medarbetare, affärspartners och inte minst aktieägare. Nu siktar vi med full kraft och stor ödmjukhet framåt, där vi fortsätter att ta ansvar för vår framtid och utveckla vår affär. Jag har en optimistisk framtidstro och en tydlig målsättning att fortsätta vårt långsiktiga värdeskapande”, säger Knut Rost, VD i Diös i bokslutet.

”Tillgången till kapital är god och våra finansieringsvillkor är fortsatt attraktiva. Vi arbetar aktivt med vår finansiella risk och har under kvartalet förlängt vår räntebindning via ränteswappar till mycket bra villkor. Snitträntan på vår låneportfölj vid årsskiftet uppgick till låga 1,2%”, säger Knut Rost.

”Vi har fortsatt höga tillväxtambitioner. Vi ser stora möjligheter till fortsatt värdeskapande genom förvärv, konverteringar av befintliga lokaler, nyttjande av byggrätter, högre hyresnivåer, minskade vakanser och lägre kostnader. Till detta kommer färdigställande av ett antal större pågående projekt som bidrar med ett driftnettotillskott om cirka 130 miljoner kronor till utgången av 2023”, fortsätter Knut Rost.

Diös, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 472 468 0,9%
Driftöverskott 295 292 1,0%
Förvaltningsresultat 229 231 -0,9%
Resultat före skatt 554 319 73,7%
Nettoresultat 438 258 69,8%
Resultat per aktie, kronor 3,26 1,92 69,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 79,70 73,40 8,6%
Utdelning per aktie, kronor 3,30 1,65 100,0%