Hufvudstaden rapporterar minskad vinst – sänker utdelningen

Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet jämfört med året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.
Hyresintäkterna uppgick till 453,9 miljoner kronor (488,8), en minskning med 7,1% mot föregående år.

Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,2% (5,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,7% (1,7).

Bruttoresultatet för fastighetsförvaltningen, driftnettot, uppgick till 307,4 miljoner kronor (344,1), en minskning med 10,7% mot föregående år.

Rörelseresultatet före värdeförändringar, förvaltningsresultatet, uppgick till 285,9 miljoner kronor (338,5), en minskning med 15,5% mot föregående år.

Resultatet före skatt var -605,4 miljoner kronor (1 335,6).

Resultatet efter skatt blev -458,9 miljoner kronor (1 101,7).

Resultat per aktie hamnade på -2,27 kronor (5,34).

Bolaget skriver om covid-19-påverkan att den har lett till en försvagad betalningsförmåga hos hyresgästerna inom butik och restaurang.

Som en följd av detta har bolaget gett cirka 31 miljoner kronor i hyresrabatter under fjärde kvartalet. För helåret landar siffran på cirka 123 miljoner kronor efter ersättning från staten. Utöver hyresrabatterna har också ökade kostnader för hyres- och kundförluster haft en negativ påverkan på resultatet.

I utdelning föreslås 2,50 kronor (3,90). Utdelningen är sänkt mot bakgrund av genomfört aktieåterköp, kommande investeringar och ett lägre resultat under 2020.

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 173 kronor (185).

Hufvudstaden, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 453,9 488,8 -7,1%
Driftöverskott 307,4 344,1 -10,7%
Förvaltningsresultat 285,9 338,5 -15,5%
Resultat före skatt -605,4 1 335,6
Nettoresultat -458,9 1 101,7
Resultat per aktie, kronor -2,27 5,34
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor 173 185 -6,5%
Utdelning per aktie, kronor 2,50 3,90 -35,9%