Platzer ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Platzer redovisar oförändrade hyresintäkter och en ökning av förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Hyresintäkterna uppgick till 289 miljoner kronor (289) och var därmed i samma nivå som föregående år..

Driftnettot steg till 228 miljoner kronor (211), en ökning med 8,1% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 191 miljoner kronor (161), en ökning med 18,6% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 491 miljoner kronor (440). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 293 miljoner kronor (369), värdeförändingar på finansiella instrument med 7 miljoner kronor (-89) och värdeförändingar på finansieringsavtal med 0 miljoner kronor (-1).

Resultatet efter skatt blev 388 miljoner kronor (350), en ökning med 10,9% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 3,23 kronor (2,89), vilket innebär en ökning med 11,8% mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie, steg till 92,21 kronor (80,02) per den 30 september.

”Efter tre kvartal har vi lyckats med mer än att möta tappet av hyresintäkter. Vårt driftsöverskott 228 miljoner kronor är ett nytt rekord för ett enskilt kvartal. Det är med stolthet jag konstaterar att vi har lyckats att hantera ett drygt halvår med covid-19 med gott resultat för våra hyresgäster, våra aktieägare och skattebetalarna”, kommenterar VD P-G Persson i delårsrapporten.

”Samtidigt har covid-19 har inneburit en hyresmarknad som för tillfället har avstannat. Efter 16 kvartal med positiv nettouthyrning i Platzer bryts kedjan. Den negativa nettouthyrningen i tredje kvartalet om -27 miljoner kronor är en kombination av några stora uppsagda hyreskontrakt samt en tydlig effekt av att vi inte hyr ut i samma takt som tidigare år. Jämfört med våra snittsiffror för de tre första kvartalen under föregående tre år är årets uppsagda volym bättre än snittet, medan nyuthyrningen är väsentligt lägre.”

”Positivt under hela perioden har varit att våra projekt pågått enligt plan med både hög investeringsvolym och värdeökningar som resultat. Dessutom förvärvade vi fastigheten Inom Vallgraven 54:11. Sammantaget har vi fortsatt skapa god tillväxt i verksamheten. Projekten utgör en stor del i vår substanstillväxt mätt enligt EPRA NAV. Jämfört med föregående år är ökningen över 15% , från 80 till 92 kr per aktie.”

”Styrelsen har i samband med denna rapport tagit beslut att justera det finansiella målet på belåningsgrad från ”maximalt 60%” till ”att över tid inte överstiga 50%”. Ett mer utmanande finansiellt mål, men med en nivå som vi har haft sedan kvartal tre 2019″, avslutar P-G Persson.

Platzer, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 289 289 0,0%
Driftöverskott 228 211 8,1%
Förvaltningsresultat 191 161 18,6%
Resultat före skatt 491 440 11,6%
Nettoresultat 388 350 10,9%
Resultat per aktie, kronor 3,23 2,89 11,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 92,21 80,02 15,2%