Scandi Standards nettovinst lägre än väntat

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar en omsättning i linje med förväntat under tredje kvartalet. Den ojusterade rörelsevinsten minskade medan den justerade ökade men nettovinsten var lägre än väntat.
Scandi Standard
Omsättningen steg 3,1% till 2 621 miljoner kronor (2 541). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 592. Det uppges att tillväxten uppgår till 7% ifall man antar konstant valuta.

Rörelseresultatet blev 116 miljoner kronor (125). Rörelsemarginalen var 4,4% (4,9).

Justerat rörelseresultat utföll på 147 miljoner kronor (125), med en justerad rörelsemarginal på 5,6% (4,9).

”/…/ Som ett resultat av det strategiska arbetet är jag övertygad om att vi är väl lämpade för förvärv inom vår bransch. Förvärv kan skapa betydande fördelar för hela koncernen genom utbyte av best practice och ökad effektivitet och hållbar verksamhet som resultat samt bidra till stabilare intjäning, skriver vd:n Leif Bergvall Hansen.

Resultatet före skatt var 101 miljoner kronor (92).

Resultatet efter skatt blev 78 miljoner kronor (72), analytikerkonsensus låg på 90. Resultatet påverkades positivt av ett högre justerat rörelseresultat och positiva valutakursdifferenser

Resultat per aktie hamnade på 1,21 kronor (1,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 240 miljoner kronor (74).

”Vi förväntar oss att fortsätta leverera ett förbättrat justerat rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, 2020 jämfört med samma kvartal föregående år”, uppger Scandi Standards vd.

Scandi Standard, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 621 2 592 1,1% 2 541 3,1%
Rörelseresultat 116 125 -7,2%
Rörelsemarginal 4,4% 4,9%
Rörelseresultat, justerat 147 125 17,6%
Rörelsemarginal, justerad 5,6% 4,9%
Resultat före skatt 101 92 9,8%
Nettoresultat 78 90 -13,3% 72 8,3%
Resultat per aktie, kronor 1,21 1,12 8,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 240 74 224,3%

Konsensusdata från Factset