IPO-guidens arbetsmetod

Affärsvärldens IPO-guide följer en arbetsmetod som strävar efter att balansera mellan:

 • Investerarnas intresse av att få så snabb information som möjligt.
 • IPO-guidens behov av att med begränsade resurser på kort tid granska många bolag.
 • Allas intresse av att undvika felaktigheter och missförstånd.

IPO-guidens sätt att hantera detta är att snarast möjligt göra en preliminär publicering med tydliga brasklappar om att den preliminära versionen kan innehålla fel och missförstånd som kan komma att revideras i den slutliga publiceringen, efter dialog med börsbolaget.

Så här ser IPO-guidens arbetsmetod ut i kronologisk ordning

 1. Startpunkten är alltid ett prospekt (eller investeringsmemorandum) med ett erbjudande som riktar sig till svenska investerare att teckna aktier i ett bolag som ska listas på en börs eller aktielista (MTF). Så snart Affärsvärlden får prospektet läggs en första notis upp på IPO-guidens startsida i listan över Aktuella noteringar.
 2. IPO-guidens granskare läser därefter prospektet med två fokus. a) Fånga upp all grundläggande data om erbjudandet som är viktiga för ett investeringsbeslut men ofta tidsödande att hitta. b) Söka igenom prospektet efter eventuella flaggor så som de är definierade i IPO-guidens ramverk. (OBS: Syftet med IPO-guiden är inte att djupdyka i själva verksamheten eller värdera aktien. Däremot länkar IPO-guiden till aktieanalyser från Affärsvärlden.)
 3. Efter granskning av prospektet gör IPO-guiden en preliminär publicering över såväl basfakta som preliminärt identifierade flaggor. (Generell beskrivning av alla 25 flaggor finns här.) Det framgår via disclaimers på flera platser att detta är en preliminär publicering som kan komma att ändras under teckningstiden.
 4. Samtidigt mejlar ipo-guiden@affarsvarlden.se till bolaget med länk till den preliminära publiceringen för bolagets kännedom och med önskemål om skyndsam återkoppling med skriftliga kommentarer.
 5. Affärsvärlden tar ställning till svar från bolaget enligt följande principer.
  • Alla fel rättas snabbt och prestigelöst.
  • IPO-guiden utgår från privatinvesterarens perspektiv. Relevant information ska finnas i prospektet och inte behöva eftersökas på andra sätt. Det är en svaghet i sig om relevanta fakta kommer som ny information utanför prospektet.
  • I alla former av bedömningsfrågor har Affärsvärlden/IPO-guiden tolkningsföreträde.
  • Om Affärsvärlden/IPO-guiden och bolaget har olika åsikter och bolaget givit relevanta kommentarer så brukar IPO-guiden citera eller återge dessa i anslutning till respektive flagga.
  • Affärsvärlden analytiker träffar ofta och gärna börsbolag men av stringens- och tidsskäl måste IPO-guidens granskare under pågående teckningstid hålla sig helt till skriftlig kommunikation. Se även den andra princippunkten här ovan.
  • Sista teckningsdag och det journalistiska formatet medger inga längre eller alltför detaljrika utbyten.
 6. IPO-guiden går i normalfallet från preliminär till slutlig publicering i mitten av teckningsperioden. Relevant information som inkommer senare kan så klart ändå föranleda ändringar eller rättelser.
 7. Affärsvärlden publicerar oftast en aktieanalys eller kortare kommentar under teckningstiden. Länk till analysen finns från IPO-guiden men analysen kan normalt bara läsas av prenumeranter på analystjänsten Affärsvärlden. Affärsvärlden analytiker fokuserar på verksamheten och aktievärderingen medan IPO-guidens granskare fokuserar på själva noteringserbjudandet och prospektvillkoren.
 8. Efter första handelsdag kompletteras IPO-guiden utifrån teckningsgrad, nyttjande av övertilldelningsoptioner, kursutveckling första handelsdag med mera. Här kan det bli aktuellt med ”retroaktiva” flaggor för noteringar som hanteras illa i slutskedet eller för dålig kursutveckling.
 9. IPO-guiden gör oftast ingen kvalitativ granskning av händelser efter första handelsdag. Däremot följs kursutvecklingen löpande och jämförs mot index med mera.
 10. Retroaktiva förändringar kan ske. IPO-guiden är en ny tjänst som kommer vidareutvecklas längs med vägen. Det innebär att flaggor och bedömningskriterier kan ändras, tillkomma eller tas bort. Ett huvudsyfte med IPO-guiden är att skapa jämförbarhet för investerare. Det innebär att framtida förändringar kommer omfatta även äldre noteringar. Flera flaggor baseras också på gränsvärden som ändras när fler bolag läggs in i IPO-guidens databas. Även detta kan påverka flaggor för gamla noteringar.