Calliditas rapporterar storförlust

Forskningsbolaget Calliditas redovisar ett kraftigt omsättningstapp och ökad förlust under fjärde kvartalet, jämfört med året innan.
Omsättningen sjönk 99,1% till 0,4 miljoner kronor (46,6). Minskningen härrör från utlicensieringen av Nefecon som en del av avtalet med Everest Medicines till Kina.

Rörelseresultatet blev -136,0 miljoner kronor (-18,0). Den försämrade lönsamheten är ett resultat av den lägre omsättningen och högre rörelsekostnader jämfört med fjärde kvartalet 2019.

Resultatet var både före och efter skatt -173,3 miljoner kronor (-23,1).

Resultat per aktie hamnade på -3,41 kronor (-0,60).

Ingen utdelning föreslås.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -120,1 miljoner kronor (-45,4).

Likvida medel uppgick till 996,3 miljoner kronor (753,5).

Bolaget rapporterade i november positiva topline-resultat från del A av den globala fas 3-studien NefIgArd, som studerar effekten av Nefecon jämfört med placebo hos patienter med IgA-nefropati (IgAN).

”Resultaten var statistiskt signifikanta och kliniskt relevanta: proteinuri visade en 31 procentig reduktion jämfört med baslinjen, en starkare effekt än vad som sågs i fas 2b-studien (27%), vilket i allmänhet inte brukar vara fallet när man går från fas 2 till fas 3. Dessutom stabiliserades eGFR i den behandlade patientpopulationen, vilket i slutändan är det verkliga behandlingsmålet”, säger vd Renée Aguiar-Lucander.

Bolaget kom under det fjärde kvartalet att ta upp en majoritetspost i Genkyotex.

”Detta är ett företag som vi hade följt ganska länge och där vi funnit de kliniska resultaten spännande och läkemedelskandidatens effektprofil tydligt differentierad. Även om deras fas 2-studie i primär gallkolangit (PBC) inte uppfyllde studiens effektmått fanns det en tydlig påverkan på fibros över olika mått och mycket intressant data på livskvalitet, inklusive en statistiskt signifikant effekt på trötthet, det vanligaste symptomet hos patienter som lider av PBC”, säger Renée Aguiar-Lucander.

Calliditas, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,4 46,6 -99,1%
Rörelseresultat -136,0 -18,0
Resultat före skatt -173,3 -23,1
Nettoresultat -173,3 -23,1
Resultat per aktie, kronor -3,41 -0,60
Kassaflöde från löpande verksamhet -120,1 -45,4
Likvida medel 996,3 753,5 32,2%
Utdelning per aktie, kronor 0