Tungt försäljningsfall för Cloettas lösviktsgodis

Cloettas rörelseresultat föll inte så mycket som befarat. Försäljningen av lösviktsgodis mer än halverades i kvartalet.
Cloetta tillverkar bland annat godis och nötter som säljs under en rad starka varumärken samt som koncept för lösviktsgodis mot detaljhandeln. Fabriker finns bland annat i Nederländerna, Sverige, Slovakien och Belgien. Totalt uppgår produktionskapaciteten till närmre 100 000 ton konfektyr och förädlade nötter. Försäljningen är störst i Norden, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning som var lägre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

Omsättningen sjönk 21,9 procent till 1 237 miljoner kronor (1 583). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 313.

Den organisk tillväxt svarade för –21,2 procent och valutakursdifferenser för –0,7 procent.

Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med 6,3 procent då den ökade efterfrågan från dagligvaruhandeln motverkades av en minskning i de försäljningskanaler som antingen har stängt eller haft en kraftig nedgång i antalet kunder.

Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med 58,5 procent under kvartalet, negativt påverkad av lägre konsumentefterfrågan samt nedstängning av lösgodishyllor för att minska större grupper av människor.

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (159), väntat rörelseresultat var 79. Rörelsemarginalen var 8,5 procent (10,0).

Bolaget skriver att minskningen av rörelseresultatet var drivet av lägre volymer, delvis motverkat av fasning av produktionskostnader på omkring 35 miljoner kronor till det tredje kvartalet. Kostnadskontrollen beskrivs som fortsatt god.

Resultatet före skatt var 137 miljoner kronor (129), analytikerkonsensus 71.

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor (97), analytikerkonsensus 54.

Resultat per aktie hamnade på 0,38 kronor (0,34).

Fokuset att växa Cloetta organiskt kvarstår, i linje med eller bättre än marknaden,
och samtidigt uppnå en justerad rörelsemarginal om minst 14 procent.

 

Cloetta, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 237 1 313 -5,8% 1 583 -21,9%
Rörelseresultat 105 79 32,9% 159 -34,0%
Rörelsemarginal 8,5% 6,0% 10,0%
Rörelseresultat, justerat 161
Rörelsemarginal, justerad 10,2%
Resultat före skatt 137 71 93,0% 129 6,2%
Nettoresultat 108 54 100,0% 97 11,3%
Resultat per aktie, kronor 0,38 0,34 11,8%

Konsensusdata från Factset