Fastpartner ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökade hyresintäkter och högre förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2021, jämfört med samma kvartal i fjol.
Sven-Olof Johansson.
Sven-Olof Johansson, VD och grundare av Fastpartner.
Hyresintäkterna steg till 465,0 miljoner kronor (447,3), en ökning med 4,0% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 338,2 miljoner kronor (329,9), en ökning med 2,5% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 250,3 miljoner kronor (240,4), en ökning med 4,1% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 424,4 miljoner kronor (402,4). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 217,5 miljoner kronor (162,7) och värdeförändringar på derivat och finansiella placeringar med -40,9 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev 329,0 miljoner kronor (321,0), en ökning med 2,5% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,68 kronor (1,65), vilket innebär en ökning med 1,8% mot föregående år.

”Så här i slutfasen av pandemin kan vi konstatera att vi fått en något annorlunda och mer flexibel, spännande och rörlig uthyrningsmarknad som skapat fler möjligheter än problem. Den starka återhämtningen och den entreprenöriella kraft vi ser i Stockholmsområdet gör att vi kommer att öka våra hyresintäkter väsentligt, något som kommer att få fullt genomslag i slutet av år 2022. Vi arbetar även vidare med att ständigt stärka vår balansräkning och därmed höja vår kreditrating för att så snabbt som möjligt nå vårt långsiktiga mål om rating-nivån Baa1”, kommenterar VD Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.

Fastpartner har som må att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor.

Fastpartner, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 465,0 447,3 4,0%
Driftöverskott 338,2 329,9 2,5%
Förvaltningsresultat 250,3 240,4 4,1%
Resultat före skatt 424,4 402,4 5,5%
Nettoresultat 329,0 321,0 2,5%
Resultat per aktie, kronor 1,68 1,65 1,8%