Nyfosas förvaltningsresultat ökar rejält

Fastighetsbolaget Nyfosa ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet rejält i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol.
Nyfosas vd Jens Engwall.
HFyresintäkterna steg till 549 miljoner kronor (329), en ökning med 66,9% mot föregående år.

Driftnettot ökade till 410 miljoner kronor (225), en ökning med 82,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 377 miljoner kronor (262), en ökning med 43,9% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 826 miljoner kronor (477). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 450 miljoner kronor (215).

Resultatet efter skatt blev 819 miljoner kronor (369). Resultat per aktie hamnade på 4,44 kronor (2,20), vilket innebär en ökning med 101,8% mot föregående år.

Substansvärdet, EPRA NAV, per aktie steg till 77,32 kronor (61,56) per den 30 september.

”Under tredje kvartalet tog Nyfosa ännu ett tillväxtkliv med tillträde av fastigheter för cirka 4,6 miljarder kronor och en rejäl ökning i kassaflöde per aktie, vårt huvudsakliga tillväxtmått. Genom strategiska avyttringar har vi samtidigt skapat utrymme för nya förvärv med inriktning på starka, stabila kassaflöden. Vi kan konstatera att Nyfosa hittills har klarat utmaningarna från pandemin väl, liksom den absoluta merparten av våra hyresgäster. Med fastigheter i hela Sverige och utanför storstädernas cityområden upplever vi inte heller någon kännbar minskad efterfrågan på våra kontorslokaler. Tillgången till finansiering har återhämtat sig och vi har en hög aktivitet med mycket affärer på gång”, kommenterar avgående VD Jens Engwall i delårsrapporten.

Nyfosa, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Hyresintäkter 549 329 66,9%
Driftöverskott 410 225 82,2%
Förvaltningsresultat 377 262 43,9%
Resultat före skatt 826 477 73,2%
Nettoresultat 819 369 122,0%
Resultat per aktie, kronor 4,44 2,20 101,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 77,32 61,56 25,6%