Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Hela poängen är snabbfotade bolag”

2019-11-06 21:45
Niklas Stenberg. Foto: Rickard L Eriksson

Med större exponering mot energi- och elsektorn är Addtech mindre cykliskt än vad många tror, säger Addlifes vd Niklas Stenberg.

Niklas Stenberg har varit vd för Addtech sedan i augusti 2018, men är ingen nykomling på teknikhandelsområdet. Strax efter finanskrisåret 2009/2010, då bolagets omsättning fick en törn och minskade med 17 procent, började Niklas Stenberg på Addtech som chef för ett av koncernens dotterbolag, varefter han blev affärsenhets- och affärsområdeschef för att slutligen ta över vd-positionen. Han har tidigare, under 00-talet, arbetat som bolagsjurist på den börsnoterade teknikhandelskoncernen Bergman & Beving. Efter millennieskiftet gjordes en uppdelning av organisationen, där Bergman & Beving knoppade av och särnoterade såväl Addtech som konkurrenten Lagercrantz. Uppdelningsåtgärden berodde till stor del på att det dåvarande Bergman & Beving-konglomeratet hade fått en för komplex struktur, enligt boken Tisenhultgruppen, skriven av ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll. En som för övrigt handlar om Anders Börjesson, vars familjeföretag Tisenhult är största ägare i bland annat Addtech och Lagercrantz, där Börjesson är styrelseordförande i båda bolagen.

Niklas Stenberg är i dag ytterst ansvarig för ett Addtech bestående av 130 självständiga dotterbolag, vilka förra räkenskapsåret totalt sett omsatte 10,1 miljarder kronor. Det var en ökning med 26 procent jämfört med föregående år, varav strax över hälften av tillväxten var förvärvad. Ledningen för respektive dotterbolag, vilka är organiserade i ett antal affärsområden, sköter den dagliga operativa driften och arbetar utifrån försäljnings- och resultatmål samt en utvecklingsplan som sätts gemensamt med koncernen. Niklas Stenberg menar att en av den decentraliserade affärsmodellens styrkor är dess fokus på entreprenörskap.

– Hela poängen är att vi vill ha snabbfotade bolag med engagerade ledningar som är nära kunderna och som agerar utifrån sina specifika marknader, samtidigt som koncernen bidrar med finansiell styrka och affärsutveckling. Många av de bolagen som vi köper är dock förvånade över hur självständiga de får vara. Det är heller inte så att våra affärsområdeschefer är några managementkonsulter. De kanske en gång i tiden har sålt ett dotterbolag till oss, eller i varje fall arbetat operativt på ett, precis som jag.

Också inom Addtech-koncernen finns bolag som konkurrerar med varandra på samma marknad.

– Det finns överlappning i vissa fall, men det är sällan. Vi tycker exempelvis att det är helt okej att ett dotterbolag väljer att köpa material från en extern aktör i stället för ett annat Addtech-bolag. Koncernen ska inte styra besluten, utan vi tycker att det är bra med den konkurrens som eventuellt finns.

Traditionellt sett har dotterbolagen importerat högteknologiska produkter och sålt dessa vidare till olika industrikunder. I dag kommer en tredjedel av omsättningen från denna rena teknikhandel, vilket kan jämföras med 75 procent för tio år sedan. Den dominerande intäktskällan är i stället försäljning av helt egenutvecklade industrikomponenter samt av leverantörsprodukter som Addtechbolagen modifierar för kundens räkning.

– Det finns en annan tillväxtpotential i att ha egna produkter, eftersom vi kan sälja dem till kunder internationellt. Teknikhandeln är mer fokuserad på den lokala marknaden, säger Niklas Stenberg.

Ett av Addtechs finansiella mål är en resultattillväxt på minst 15 procent årligen över en konjunkturcykel. Drygt hälften av denna tillväxt ska ske genom förvärv, och sedan räkenskapsåret 2014/2015 har bolaget köpt närmare 60 verksamheter. Under ungefär samma tidsperiod har aktiekursen klättrat med 172 procent.  I fjol kom drygt 30 procent av intäkterna från Addtechs rörelse i Sverige. Det är en minskning jämfört med 2014/2015, då motsvarande siffra låg på 39 procent. Under samma tidsperiod har försäljningen inom övriga marknader – alltså länder utanför Norden – ökat från 17 till 27 procent. På Affärsvärldens fråga om bolaget behöver gå utanför hemlandet och Norden för att kunna bibehålla förvärvs- och tillväxttempot, svarar vd:n:

– Nej, det finns tillräckligt mycket för oss att göra i Sverige och Norden. Anledningen till att vi söker oss internationellt är att vi blir mindre sårbara om vi är mer spridda geografiskt. Man ska komma ihåg att omsättningsökningen utanför Norden inte bara är från förvärv, utan också organisk försäljning.

Niklas Stenberg säger att konkurrensen om förvärvsobjekten är relativt låg.

– Vi är inte ensamma på marknaden, men det finns tillräckligt med bolag. Vi är inte alls oroliga för att det ska ta slut på objekt, utan det dyker hela tiden upp spännande bolag. Vi har en bruttolista med kandidater på flera hundra bolag och många av dessa förslag genereras internt från vd:arna på dotterbolagen, som är nära marknaderna.

För att Addtech ska nå resultatmålet måste det alltså fortsätta köpa bolag i hög takt, men var ligger då den bortre gränsen för när koncernen har för många dotterbolag och verksamheten därför riskerar att bli svårstyrd?

– Vi kan fortsätta växa med den här modellen under lång tid framåt. Vi blir hjälpta av vår tydliga organisation med affärsenheterna, affärsområdena och de entreprenörsdrivna dotterbolagen, säger han.

En stor händelse inträffade 2015 när Addtech knoppade av sin life science-verksamhet, som numera är särnoterad som Addlife. Det tidigare – mindre konjunkturkänsliga – affärsområdet kunde betraktas som ett slags stötdämpare ifall efterfrågan viker från Addtechs mer konjunkturberoende industrikunder. Niklas Stenberg pratar dock just nu om ett lugnare tempo på marknaden snarare än ett tvärstopp, och menar att bolaget är motståndskraftigt.

I slutet på oktober släpptes halvårsrapporten för Addtechs brutna räkenskapsår. Omsättningstillväxten var 24 procent för de första sex månaderna, bland annat efter åtta företagsförvärv, men också en stark organisk tillväxt. Även ebitamarginalen förbättrades till 12,3 procent under det första halvåret jämfört med 11,2 för samma period i fjol. Aktien fick på rapportdagen en skjuts uppåt med 10 procent.

– Vi är i dag mer välpositionerade och större inom energi- och elsektorn jämfört med för tio år sedan. På det viset har vi andra kuddar vid en nedgång även om inte Addlife är kvar. Vi är mindre cykliska än vad många tror.

Tomas Nilsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom