Saab: På rätt spår

Kan försvarskoncernen få ordning på marginalerna så borde aktien kunna få revansch. Men då krävs det att framtida prestation är bättre än den historiska.
På bilden syns Saabs flygplan Jas 39 Gripen. Foto: Försvarsmakten
Saab B
Börskurs: 260,00 kr Antal aktier: 133,3 m
Börsvärde: 34 658 Mkr Nettoskuld: 1 485 Mkr
VD: Micael Johansson Ordförande: Marcus Wallenberg

Saab (260 kr) är en leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civilsäkerhet. Bolaget mest välkända produkt är förmodligen flygplanet JAS Gripen. Försvarskoncernen säljer även ytfartyg, ubåtar, vapen och annan utrustning.

Försvarskoncernen har inte rosat aktiemarknaden senaste åren med svag kursutveckling och klena kassaflöden. Inledningen på 2021 har varit desto bättre med god försäljnings- och resultattillväxt.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 35 431 38 830 40 772 42 810
 – Tillväxt -0,0% +9,6% +5,0% +5,0%
Rörelseresultat 1 315 2 912 3 302 3 767
 – Rörelsemarginal 3,7% 7,5% 8,1% 8,8%
Resultat efter skatt 1 073 2 050 2 430 2 768
Vinst per aktie 8,07 15,40 18,20 20,80
Utdelning per aktie 4,70 5,20 6,00 6,50
Direktavkastning 1,8% 2,0% 2,3% 2,5%
Avkastning på eget kapital 5% 9% 10% 11%
Avkastning på operativt kapital 8% 21% 23% 23%
Nettoskuld/EBIT 3,2 0,7 0,8 0,6
P/E 32,2 16,9 14,3 12,5
EV/EBIT 27,5 12,4 10,9 9,6
EV/Sales 1,0 0,9 0,9 0,8
Kommentar: Den justerade rörelsemarginalen exklusive engångsposter var 7,4% 2020.

Ifjol var försäljningen i stort sett oförändrad jämfört med 2019. Organiskt sett ökade intäkterna med 1%. Pandemins inverkan på Saabs verksamhet har främst varit förknippad med osäkerheter och störningar i försörjningskedjorna. Den civila flygverksamheten påverkades negativt på grund av utmanande marknadsförutsättningar. Dessutom medförde projektjusteringar en negativ inverkan på resultatet med omkring 1,8 miljarder kronor under 2020.

Glädjeämnena under fjolåret var dels den starka orderingången som steg hela 56% till drygt 42 miljarder kronor. Samt att kassaflödet var positivt. Den svenska marknaden stod för 36% av omsättningen. Saab-koncernen har som bekant försäljning till drygt 100 länder.

I samband med bokslutet i februari presenterade Saab som brukligt en prognos över omsättning och marginal. Försäljningen väntades öka med 5% organiskt och den justerade rörelsemarginalen väntades vara ungefär i nivå med utfallet 2020 (7,4%).

Halvårsrapporten presenterades häromveckan och aktien belönades med en kursuppgång på 10%. Orderingången steg med 12% och intäkterna med 14% under årets första sex månader. Organiskt var ökningen 15% på intäktssidan. På affärsområdesnivå rapporterade Aeronautics, Dynamics, Surveillance och Support and Services tillväxt till följd av hög aktivitetsnivå. Både i projekt som Gripen och sensorsystemet GlobalEye.

Ledningen skruvade även upp försäljningsprognosen och väntar sig 10% organisk tillväxt för helåret. Saab har under de senaste åren vuxit organiskt med omkring 5% per år. Bolaget håller jämna steg med tillväxtmålet som är att växa just 5% årligen i snitt över en konjunkturcykel.

Rörelsemarginalen har varit drygt 7% i snitt om vi bortser från coronadrabbade 2020. Målsättningen är minst 10% i genomsnitt. Saab har inte uppnått målet sedan det infördes för 10 år sedan.

Saab har under de senaste åren arbetat med att optimera bolagets produktportfölj. Under 2020 minskade Saab sin produktportfölj med cirka 30 produkter. De produkter som valts bort är främst sådana som är i slutet av sin livscykel och inte har synergier gällande teknologi eller till bolagets kärnområden. Saabs fokusområden är flygteknik, avancerade vapensystem, styrning och kontroll, sensorer samt undervattenssystem. Här har Saab en stark ställning och väntar sig tillväxt.

Att Saab koncentrerar och smalnar av sin produktportföljen borde vara bra för lönsamheten på sikt. Att underhålla många olika produkter är dyrt och tar resurser i anspråk. Kanske är det bättre att fokusera ännu mer på höglönsamma produkter och eftermarknad och i stället avveckla de mindre lönsamma. Saab lägger drygt 20% av omsättningen på FoU-kostnader.

Vid större upphandlingar och projekt är det dock naturligt att marginalen pressas något. Saab behöver sannolikt också ta mer betalt för produkterna och öka effektiviteten ännu mer. Den 1 juli tillträdde Charlotta Björklund den nya rollen med ansvar för verksamhetsoptimering (Operational Excellence). Björklund har tidigare varit chef för inköp och produktion på Saabs anläggning i Järfälla.

Koncernen är för tillfället organiserad i sex affärsområden. Aeronautics, Dynamics, Surveillance, Support and Services, Industrial Products och Services samt Kockums. Från och med den 1 juli 2021 har Saab infört en ny organisationsstruktur där sex affärsområden blir fyra. Målet är att öka effektiviteten samt att skapa synergier mellan verksamheterna.

SAAB AFFÄRSOMRÅDEN

Saabs verksamhet är organiserad i sex affärsområden.

Affärsområde Aeronautic är ledande inom utveckling och tillverkning av militära flygsystem. Flaggskeppsprodukten är flygplanet Jas Gripen. Planet kan anpassas och uppgraderas efter kundernas behov. Saab har tillsammans med Boeing även utvecklat så kallade skolflygplan för det amerikanska flygvapnet. Affärsområde gör även studier för kommande obemannade flygsystem.

Affärsområde Dynamics säljer olika former av understödsvapen (exempelvis markstridssystemet Carl Gustaf) missilsystem, torpeder och obemannade undervattensfarkoster. En del dessa undervattensfarkoster säljs är civila nischprodukter som används i till exempelvis oljeindustrin.

Affärsområde Surveillance levererar lösningar för säkerhet, övervakning och beslutstöd samt för att upptäcka och lokalisera olika typer av hot. En av de mer välkända produkterna är det flygburna övervakningssystemen GlobalEye. Bolaget utvecklar och säljer även cybersäkerhetslösningar som produkten Egira.

Affärsområde Support and Services erbjuder kort och gott support och service till Saabs samtliga marknader. Exempelvis tekniskt underhåll och logistik samt försäljning av reservdelar.

Affärsområde Industrial Products and Services inriktar sig mot civila B2B-affärer inom olika säkerhetskritiska sektorer. Även teknikkonsulttjänster till kunder inom industri, försvar och myndigheter tillhandahålls genom dotterbolaget Combitech.

Affärsområde Kockums utvecklar, producerar och säljer ubåtar och ytstridsfartyg. Även olika former av snabbgående patrull- och lotsbåtar ingår i erbjudandet.

I affärsenheten Corporate ingår koncerngemensamma funktioner och övriga operativa verksamheten som inte är kärnverksamhet.

År 2020 steg världens totala utgifter för militär och försvar med 2,6% jämfört med 2019. Den långsiktiga trenden är att alltfler länder lägger mer pengar på försvaret. Både till följd av ökade spänningar och geopolitisk oro. Budgeten för det svenska försvaret 2021 är cirka 66,1 miljarder kronor jämfört med 59,8 miljarder ifjol. I Sverige avskaffades värnplikten 2010 men återinfördes 2018. Fler riksdagspartier lyfter frågan om ökade anslag och satsningar på försvaret.

En stor del av Saabs intäkter kommer från långa kundkontrakt. Orderboken vid halvårsskiftet var cirka 97 miljarder. Det motsvarar 2,8 gånger försäljningsintäkterna på 35 miljarder under 2020. 70% av orderboken är relaterad till marknader utanför Sverige.

Orderstockens fördelning
2021 17,3 mdkr
2022 28,4 mdkr
2023 17,4 mdkr
2024 14,1 mdkr
 Efter 2024: 19,5 mdkr

2021 skissar vi på 10% tillväxt, i nivå med bolagets prognos. Därefter 5% årlig tillväxt vilket är i linje med bolagets historiska snitt och målsättning. I slutet av juli tog Saab en stororder från tyska marinen på 4,6 miljarder kronor. Leveranserna kommer ske mellan 2021 och 2030. Givet ökade försvarsbudgetar världen över känns det rimligt att Saab fortsätter växa med omkring 5% per år.

Den stora saken för aktien är att marginalerna stärkts. Målsättningen på 10% känns avlägsen för tillfället. Men med en lite mer spetsad produktportfölj, högre priser och effektivitet borde en marginal kring 9% inte vara någon utopi på sikt. Använder vi en multipel på 12 gånger rörelsevinsten (Ev/Ebit) finns en uppsida på 30%.

Saab-aktien har inte varit någon bra investering på varken tre eller fem års sikt. Den enkla förklaringen är att den operativa utvecklingen inte varit tillräckligt bra. Dessutom har många fondbolag tagit ställning i hållbarhetsfrågor och valt bort att investera i bolag som sysslar med spel, tobak eller försvarsrelaterade produkter.

Innan pandemin slog till så levererade Saab däremot den bästa rörelsemarginalen på många år. Bolaget har genomfört en rad åtgärder för att öka effektiviteten och marginalerna. Verksamheten är i hög grad konjunkturoberoende och har en stabil huvudägare i Investor. Kassaflödet under första halvåret var starkt. Andra halvårets kassaflöde kommer bli svagare men ledningen upprepar att kassaflödet kommer vara positivt på helårsbasis 2021. Första halvåret 2021 var ett steg i rätt riktning. Får ledningen ordning på marginalerna så borde aktien bli en helt okej investering på sikt. Rådet blir köp.

Saab tio största ägare Kapital Röster
Investor 30,2% 39,7%
Wallenberg Investments AB 8,71% 7,52%
AllianceBernstein 5,10% 4,40%
Första AP-fonden 3,46% 2,99%
Saab AB 3,15% 2,72%
Vanguard 2,00% 1,73%
Unionen 1,40% 1,21%
Norges Bank 1,34% 1,15%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1,14% 0,98%
AFA Försäkring 1,08% 0,93%
Källa: Holdings