Alm Equity säljer aktier i Svenska Nyttobostäder

Bostadsutvecklaren Alm Equity har sålt 3,85 miljoner stamaktier i fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder. Aktierna såldes till en kurs på 101 kronor per aktie, motsvarande en rabatt på 10% mot den volymvägda genomsnittskursen de senaste 30 dagarna.
I bild syns ALM-koncernens planerade projekt Archimedes i Bromma som tillsammans med Södra Häggvik i Sollentuna är bland bolagets största. Vid färdigställande kommer Svenska Nyttobostäder förvärva och förvalta fastigheterna.
Bolaget erhåller en bruttolikvid på 389 miljoner kronor. Transaktionen ger en positiv resultateffekt om 375 miljoner kronor som redovisas fjärde kvartalet 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Alm Equity innehar efter försäljningen 45% av kapitalet och 49% av rösterna i Svenska Nyttobostäder. Transaktionen ligger i linje med Alm Equitys ambition att inte längre ha ett bestämmande inflytande över bolaget och därmed inte längre konsolidera innehavet.

Vid en dekonsolidering så redovisas innehavet som en finansiell tillgång och marknadsvärdet på innehavet synliggörs via resultaträkningen. Vid nuvarande marknadspris på innehavet i Svenska Nyttobostäder skapar detta en positiv resultateffekt om 3 miljarder kronor. En annan positiv effekt av försäljningen är att spridningen i aktien ökar vilket torde bidra till mer handel i aktien och därmed förbättrad likviditet.