De drar tillbaka sin utdelning

Flertalet bolag väljer att dra tillbaka sina utdelningsförslag på tisdagen.

Coors styrelse drar tillbaka sitt reviderade förslag till utdelning om 2:20 kronor per aktie och föreslår istället att inte lämna någon utdelning alls.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har Coors styrelse fattat beslut att dra tillbaka sitt förslag om nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i Coor för 2020. Coors valberedning har i samband med detta meddelat att de avser föreslå oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag.

”I enlighet med vad som meddelades av Coor i pressmeddelande den 19 mars 2020 förväntar sig Coor att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst vad gäller de rörliga volymerna inom mat och dryck. Coor noterar också att det är svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt av såväl pandemin som av de beslut som fattas i samhället för att begränsa effekterna på såväl hälsa som ekonomi”, står det.

Styrelsen i Prevas har beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd, detta mot bakgrund av utvecklingen av covid-19-utbrottet som lett till ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Prevas går in i året med en stärkt finansiell situation och med en förbättrad och stabil vinstnivå. Marknadsläget för de första månaderna 2020 har i stort motsvarat företagets förväntningar men effekterna av utbrottet av covid-19 viruset förväntas påverka Prevas negativt senare under året”, skriver bolaget.

Styrelsens uppfattning är att Prevas är väl positionerat på en marknad med stort behov av ökad digitalisering och automation.

MSABs styrelse har beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman 2020 vad gäller utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag, kommunicerat i bokslutskommunikén för 2019, var att utdelning skulle lämnas med 10 öre per aktie. Det nya förslaget är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

”MSABs finansiella ställning är stark men på grund av rådande situation med en pågående pandemi och med osäkerheter i framtida kassaflöden väljer styrelsen att föreslå årsstämman att behålla maximal likviditet i bolaget”, kommenterar styrelseordförande, Henrik Tjernberg.

JLT, leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, drar tillbaka utdelningsförslaget som en försiktighetsåtgärd till följd av rådande osäkerhet kring covid-19 och dess effekter. Det framgår av ett pressmeddelande.

JLT hade i samband med bokslutskommunikén i februari föreslagit en utdelning om 0:23 kronor per aktie.

”Styrelsen vidhåller samtidigt sin tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelningen till aktieägarna, men väljer att återkalla utdelningen för att ge utrymme för att bättre kunna överblicka och hantera konsekvenserna av nuvarande situation vad gäller efterfrågan, leveranser, resultat och villkor för statliga stödåtgärder”, heter det.

Vidare har JLT infört ett förebyggande åtgärdsprogram med syfte att förbereda verksamheten för de utmaningar och möjligheter som kan komma ur den pågående krisen kopplad till coronapandemin.

”Då JLT:s erbjudande ofta kommer in sent i kunders projektcykler har ingen större nedgång i orderingången noterats under första kvartalet. En lägre orderingång är emellertid att vänta längre fram i den pågående Coronakrisen. Vidare är en mycket viktig del i JLT:s försäljningsmetod att möta kunder ute på deras anläggningar, något som under rådande omständigheter inte är möjligt och därmed försvårar säljarbetet och väntas ha en negativ inverkan på försäljningen under en tid framöver”, skriver JLT.

Åtgärdsprogrammet innefattar utöver redan genomförda insatserna bland annat avsikten att deltidspermittera personalen i det svenska bolaget i enlighet med av regeringen föreslagna regler för korttidsarbete, samt reducera antal anställda i den amerikanska verksamheten. Samtidigt har ledningsgruppen valt att sänka sina löner med 10 procent.

Preliminärt uppgick orderingången under det första kvartalet till 29 miljoner kronor (31) och faktureringen till 27 miljoner kronor (37). Utgående orderstock uppgår till 14 miljoner kronor (18).

Den sammanlagda utgående nettokassan uppgår till 50 miljoner kronor, var av 19 miljoner är placerad i diskretionär förvaltning med en aktieexponering på maximalt 20 procent. Resterande är banktillgodohavandena, huvudsakligen i svenska kronor och amerikanska dollar. Den absoluta merparten av tillgångarna är likvid. Inga räntebärande skulder föreligger.

Nettokassan om 50 miljoner kronor motsvarar i princip företagets totala rörelsekostnader, exklusive kostnad sålda varor för 2019, skriver JLT.

Ica:s styrelse behåller tidigare utdelningsambition om 12 kronor per aktie, men föreslår nu att utbetalning i två delar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt det nya förslaget ska första hälften, det vill säga 6:00 kronor per aktie, betalas ut den 28 april och sedan ska en extra bolagsstämma i höst fatta beslut om den andra hälften.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.