Ljusare framtid lyser igenom

BOLAGSKOMMENTAR Affärsvärlden Analys+ plockar isär ett svårgenomträngligt förvärvarbokslut och skönjer ett lågvärderat tillväxtbolag, som snart kan vara upptäckt av fler.

Bokslutet i förra veckan (1, 2) visade som väntat upp ytterligare lite av den nya, ljusare framtid som teknikdoldisen Allgon har framför sig tack vare fjolårets storförvärv av det industriella radiostyrningsbolaget Tele Radio.

För att förstå hur mycket Allgon förändrat sin position via förvärv kan först dess två historiska segment studeras. Deras utfall för helåret 2018:

 • Segmentet Connectivity minskade sin omsättning med 28 procent till 50 miljoner kronor samtidigt som segmentets ”ebitda”-resultat, före koncerngemensamma kostnader, vände från positiva 5,4 miljoner 2017 till negativa -2,4 miljoner 2018. Segmentet klarade med andra ord inte av att bidra till ens sina egna investeringar, sett till negativt resultat före avskrivningar, än mindre till att finansiera koncernens gemensamma kostnader eller räntebärande finansiering.
 • Segmentet Industriell IoT (sakernas internet) ökade omsättningen med 7 procent till 39 miljoner, men tappade i segments-”ebitda” från 3,7 till 1,9 miljoner, motsvarande att segmentets justerade marginal halverades från 10 till 5 procent. Inte fullt lika ursvagt, men inte heller en kortsiktig presentation att hänga i julgranen.

NU

Jämför ovanstående prestationer med Allgons i huvudsak förvärvade och omsättningsmässigt nu helt dominerande ”nya” segment Industriell Radiostyrning:

 • Proforma, justerat för om Tele Radio hade ägts hela 2018, ökade segmentet sin omsättning med 20 procent organiskt till 413 miljoner kronor. Segmentets ”ebitda” blev 71 miljoner kronor, motsvarande 17 procents marginal.

I tabellpaketet nedan gör Affärsvärlden en servettkalkyl över hur denna underliggande utveckling kan fogas samman för att ge en bild av ”nya” Allgons 2018. Vi exkluderar, likt Allgon, transaktionskostnaderna för årets storförvärv.

 • I flik 1 summerar segmenten till 503 miljoner i omsättning, 70 miljoner i segments-”ebitda” och 14 procent i justerad marginal.
 • Med avdrag för koncerngemensamma kostnader, för bland annat börsbolag och ledning, blir koncernens ebitda 60 miljoner, motsvarande en redan hälsosam 12 procentig ebitda-marginal
 • För avskrivningar och finansnetto multiplicerar Affärsvärlden fjärde kvartalets utfall med fyra, eftersom dessa resultatrader är en direkt följd av koncernens nya balansräkning (och eftersom proforma-siffror saknas). Rörelseresultatet (ebit) blir då runt 42 miljoner, motsvarande 8 procents ebit-marginal. Den operationella avkastningen på investerat kapital (roic) som behövs i nya Allgons verksamhet, exkluderat goodwill, taktar redan uppemot 20 procent, trots underpresterar-segmenten, och resultatet före skatt är positivt efter finansiering.

 

 • I flik 2 visas på hur Allgon finansieras i nuläget. Med en nettoskuld/ebitda-kvot på 3,5 gånger lär ytterligare större förvärv dröja innan lönsamheten kommit upp och fått beta av lite skuld.
 • Totalt företagsvärde (ev) är drygt 600 miljoner kronor, inräknat maximal tilläggsköpeskilling till Tele Radios säljare. Det ger bakåtblickande ev-multiplar för 2018 om 1,2 gånger försäljningen, 10 gånger ebitda och 14 gånger ebit. P/e-talet, baserat på antagandet att Allgon inte väntas behöva betala bolagsskatt de närmsta åren till följd av underskottsavdrag, är runt 17.

FRAMÅT

Från ovanstående kan ev/ebitda 10 sägas vara den mest intressanta värderingspunkten att ta med sig, eftersom av- och nedskrivningsbelastningen på resultaträkningen i närtid kan antas vara större än de förhållandevis små återinvesteringsbehoven i termer av kassaflöde ut.

Då ser Allgon skapligt billigt ut redan i utgångsläget, beaktat:

 • Att ”nya” koncernens 84 procentigt dominerande industriella radiostyrningssegment (2018kv4) uppvisat hög organisk tillväxt till god lönsamhet historiskt.
 • Att ”nya” koncernen redan taktar en hög operationell kapitalförräntning.
 • Framtida synergier från att samordna koncernens frakt och logistik samt, på sikt, teknik.
 • Framtida konsolideringsmöjligheter inom den industriella radiostyrningsmarknaden, där Allgon kan tänkas vara både förvärvare eller bli förvärvat, och dels inom Allgons äldre teknikområden. Inom industriell radiostyrning bedömer sig Allgon, utifrån konsultsiffror, vara ungefär global femma med runt 7 procents marknadsandel. Utifrån samma konsultsiffror har marknaden på senare år vuxit med 12 procent årligen medan Allgon alltså vuxit 20 procent organiskt 2018. Med andra ord tar ”nya” Allgon marknadsandelar.

Allgon 1.JPGAllgon bokslutspresentation 2018. Slide 14. * Siffror från 2016 från en marknadsanalys av ett ”ledande internationellt konsultföretag” enligt Allgon.

Kalla: Allgon bokslutspresentation 2018. Slide 14. * Siffror från 2016 från en marknadsanalys av ett ”ledande internationellt konsultföretag”

På kort sikt finns alltid osäkerhetsmoln, inte minst med en cyklisk kundefterfrågan. Utöver risken för en ytterligare försvagad global konjunktur inkluderar närtidsriskerna såväl Brexit som en möjligt förvärrad handelskonflikt mellan i huvudsak USA och Kina som kan ge extrakostnader kring bland annat komponenter.

För den som lyfter blicken och normaliserar sina omsättnings- och vinstförväntningar framstår Allgon dock som en strukturellt välpositionerad liten teknikvinnare till alltför låg värdering. När väl den underliggande utvecklingen blir tillräckligt synlig i IFRS-räkenskaperna lär fler hitta aktien, inte minst via mer trögrörliga databaser. Därtill kommer bolaget högst sannolikt själva börja vilja berätta mer om sina förbättrade framtidsutsikter, både för utvalda investerare, analytiker och för den breda allmänheten.

 

Allgon är ett innehav i Affärsvärlden Analys+ modellportföljer Avkastningsportföljen samt Nordiska Värdeportföljen.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden