NCC:s rörelseresultat klart sämre än väntat

Byggbolaget NCC redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet. Utdelningen föreslås att höjas.

Byggbolaget NCC redovisar ett rörelseresultat i fjärde kvartalet 2020 som var klart sämre än analytikernas förväntningar. Intäkterna var också lägre än väntat. Utdelningen föreslås fördubblas till 5,00 kronor per aktie, vilket var något högre än förväntat.

Nettomsättningen sjönk 18,3% till 14 905 miljoner kronor (18 239). Utfallet var 5,0% lägre än Factset analytikerkonsensus som låg på 15 687 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 379 miljoner kronor (670), vilket är 26,8% sämre än väntat rörelseresultat på 518 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 2,5% (3,7).

Resultatet före skatt var 359 miljoner kronor (639).

Resultatet efter skatt blev 420 miljoner kronor (408), vilket är 4,2% högre än analytikerkonsensus på 403 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 3,90 kronor (3,91).

Orderingången steg till 13 984 miljoner kronor (13 708), en uppgång på 2,0%.

I utdelning föreslås 5,00 kronor per aktie (2,50), vilket är 2,5% högre än väntade 4,88 kronor.

”NCC:s projektportfölj är bättre vilket återspeglas i resultatet. Det här kvartalet har vi också vidtagit åtgärder för att förstärka industriverksamheten”, säger Tomas Carlsson, VD och koncernchef i NCC.

Entreprenadverksamheten utvecklas väl. Förbättrat rörelseresultat, god orderingång och stark orderstock i Building Sweden och Building Nordics. Något lägre orderingång i Infrastructure på grund av fler projekt i tidiga skeden och lägre anbudsutfall.

Den plan för att förbättra lönsamheten i affärsområde Industry som presenterades i november 2020 medför kostnader på 55 miljoner kronor, men förväntas leda till sänkta kostnader med 50 miljoner kronor per år från 2021. I division Hercules stängs viss olönsam verksamhet, vilket belastar resultatet med 30 miljoner kronor men förväntas ge sänkta kostnader med 10 miljoner kronorper år från 2021.

Resultatet från fastighetsutveckling steg under året.

NCC, Mkr Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Orderingång 13 984 13 708 2,0%
Nettoomsättning 14 905 15 687 -5,0% 18 239 -18,3%
Rörelseresultat 379 518 -26,8% 670 -43,4%
Rörelsemarginal 2,5% 3,3% 3,7%
Resultat före skatt 359 639 -43,8%
Nettoresultat 420 403 4,2% 408 2,9%
Resultat per aktie, kronor 3,90 3,91 -0,3%
Utdelning per aktie, kronor 5,00 4,88 2,5% 2,50 100,0%

Konsensusdata från Factset