Odd Molly vänder till vinst tack vare positiva värdeförändringar på fastigheter

Mode- och fastighetsbolaget Odd Molly vänder till vinst före skatt med stöd av positiva värdeförändringar på fastigheter.
Odd Molly
Foto: Fredrik Persson /TT
De totala intäkterna sjönk 15,5% till 37,1 miljoner kronor (43,9). Modeverksamheten stod för 28,1 miljoner kronor (43,5) och fastighetsverksamheten för 9,0 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -19,1 miljoner kronor (-26,9).

Resultatet före skatt var 24,0 miljoner kronor (-28,4). Här ingår orealiserade värdeförändringar på fastigheter med 46,4 miljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev 13,3 miljoner kronor (-28,5). Resultat per aktie hamnade på 0,23 kronor (-1,92).

Efter genomförda förvärv uppgår rullande hyresintäkter från nuvarande fastighetsbestånd till 63 miljoner kronor och rörelseresultat från fastighetsverksamheten till 55 miljoner kronor på tolvmånadersbasis. Detta ska inte jämställas med en prognos för de kommande tolv månaderna då förändringar i omfattningen av och förutsättningarna för verksamheten kan komma att ändras.

Det pågår som tidigare kommunicerats en strategisk översyn av den legala strukturen för att skapa optimala förutsättningar för mode- respektive fastighetsverksamheten. Ett första steg är att modeverksamheten med start den 1 januari 2021 kommer att bedrivas i dotterbolag Odd Molly Sverige. Övriga dotterbolag inom modeverksamheten, förutom Used By International,är under avveckling. Fastighetsverksamheten fortsätter att bedrivas i de av moderbolaget Odd Molly International helägda dotterbolagen.

”Strategin för våra verksamhetsområden är tydlig. Fastighetsportföljen ska fortsätta att växa genom förvärv och utveckling av befintliga fastigheter med det tydliga målet att bygga ett starkt fastighetsbolag med fokus på lager och logistik. Inom modeverksamheten går vägen till lönsamhet via starka varumärken, digital försäljning och minskad komplexitet, allt med etthållbarhetsfokus. Jag ser fram emot ett helår med försäljning från våra numera två varumärken Odd Molly och Hunkydory, som relanserades i höstas. Andelen försäljning från de digitala kanalerna, som under 2020 utgjorde 67%, kommer att fortsätta öka. Under slutet av året genomfördes en kraftigt övertecknad företrädesemission vilket gör att vi går in i 2021 med ytterligare stärkta finansiella förutsättningarna att verkställa strategin”, kommenterar vd Jennie Högstedt Björk i bokslutet.

Odd Molly, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 37,1 43,9 -15,5%
Rörelseresultat -19,1 -26,9
Resultat före skatt 24,0 -28,4
Nettoresultat 13,3 -28,5
Resultat per aktie, kronor 0,23 -1,92