RNB minskar omsättning men ökar resultatet på grund av ackordsvinster

Klädkedjan RNB redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade däremot rejält tack vare ackordsvinster på 251 miljoner som en effekt av de avslutade företagsrekonstruktionerna i Sverige.
RNB

”Tredje kvartalet i rad som påverkades negativt av covid-19. Detta kvartal har dock Polarn O. Pyret visat sin styrka med att förbättra sin jämförbara försäljning genom en ökning av e-handel i hela kvartalet där andelen var över 50% i november vilket resulterade i ett operativt rörelseresultat som var bättre än föregående år”, konstaterar VD Kristian Lustin.

Omsättningen sjönk 30,2% till 400 miljoner kronor (573). Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med 17,9% . I Sverige var det en nedgång med 21,3%, jämfört med marknadens utveckling på -17,5%.

Rörelseresultatet blev 213 miljoner kronor (12), med en rörelsemarginal på 53,3% (2,1). Rörelseresultatet exklusive IFRS 16 och nedskrivning av goodwill var 329 miljoner (8). Utan ackordsvinsterna blev resultatet -12 miljoner.

Resultatet före skatt var 190 miljoner kronor (-3).

Resultatet efter skatt blev 189 miljoner kronor (-4).

Resultat per aktie hamnade på 1,86 kronor (-0,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 63 miljoner kronor (99).

Likvida medel uppgick till 170,6 miljoner kronor (24,7).

”Försäljningen i kvartal två och troligen även kvartal tre kommer att bli påverkad av covid-19. Förhoppningsvis kommer den väntade vaccineringen att bidra till en minskad smittspridning och så småningom borttagna restriktioner men när det kommer att ske är idag svårt att bedöma”, skriver bolaget om utsikterna.

RNB, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 400 573 -30,2%
Rörelseresultat 213 12 1 675,0%
Rörelsemarginal 53,3% 2,1%
Resultat före skatt 190 -3
Nettoresultat 189 -4
Resultat per aktie, kronor 1,86 -0,12
Kassaflöde från löpande verksamhet 63 99 -36,4%
Likvida medel 170,6 24,7 590,7%