Spotlight Group ökar resultatet

Spotlight Group redovisar ökade intäkter och resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Det är första delårsrapporten efter noteringen på den egna marknadsplatsen Spotlight Stock Market den 15 september.
Spotlights VD Peter Gönczi.
Peter Gönczi.
Nettoomsättningen steg 27,0% till 35,8 miljoner kronor (28,2).

Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor (2,6), med en rörelsemarginal på 12,8% (9,2).

Resultatet efter skatt blev 3,4 miljoner kronor (2,1), en ökning med 61,9% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,42), vilket innebär en ökning med 59,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,6 miljoner kronor (8,8).

”Det senaste kvartalets utveckling för koncernen, och affärsaktiviteten på marknaden i övrigt, visar att vi har en mycket spännande position på en tydligt växande marknad. Våra långsiktiga mål är att i genomsnitt generera en årlig tillväxt om 10% med en rörelsemarginal över 10% , samt en årlig utdelning motsvararande cirka 50% av nettoresultatet. När vi nu stängt boken för årets första nio månader kan vi konstatera att vi hittills i år presterar över våra tillväxt- och lönsamhetsmål”, kommenterar VD Peter Gönczi i delårsrapporten

”Visserligen minskade antalet noterade bolag under perioden, bland annat till följd av ett tuffare ekonomiskt klimat i spåren av covid-19, men det har mer än väl kompenserats av en hög handelsaktivitet och en bred intjäningsförmåga inom koncernen. Styrkan i vår affärsmodell bevisas av att samtliga verksamhetsgrenar visar god tillväxt – inte minst våra senaste satsningar på tillväxt såsom MCL och Nordic Issuing. Detta sammantaget, i kombination med en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden, gör att vi ser positivt även på resterande del av 2020”, fortsätter Peter Gönczi.

Spotlight Group, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 35,8 28,2 27,0%
Rörelseresultat 4,6 2,6 76,9%
Rörelsemarginal 12,8% 9,2%
Nettoresultat 3,4 2,1 61,9%
Resultat per aktie, kronor 0,67 0,42 59,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 8,8 -70,5%