Vinsten lyfter för Fastpartner

2016-02-25 12:12 Affärsvärlden SIX

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ett förvaltningsresultat på 144 miljoner kronor (96) för det fjärde kvartalet 2015.

Hyresintäkterna var 299 miljoner kronor (236), en tillväxt med +27 procent i årstakt. Ökningen är "till största delen" hänförlig till hyresintäkter från nyförvärvade fastigheter under 2014 och 2015.

Driftnettot var 197 miljoner kronor (152). Det motsvarar en överskottsgrad, det vill säga driftnettots andel av hyresintäkterna, på 65,7 procent (64,5).

Andelar i intressebolags resultat inom förvaltningsresultatet var 10 miljoner (-) och avser detta kvartal Bostadsbyggarna FastPartner, Besqab HB och Centralparken Holding.

Realiserade värdeförändringar på fastigheter var +12 miljoner (-).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter var +106 miljoner (+128).

Värdeförändringar på derivat och finansiella placeringar var +51 miljoner (-38).

Resultatet före skatt uppgick till 310 miljoner (184) och nettoresultatet var 237 miljoner kronor (150), motsvarande 4,25 kronor per stamaktie (2,64).

Det långsiktiga substansvärdet per stamaktie, enligt EPRA NAV-standarden, vid periodens slut var 96,2 kronor per aktie (73,8). Fastpartners eget kapital motsvarade samtidigt 80,5 kronor per stamaktie (61,6).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 3,75 kronor per stamaktie (3,50).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom