Preferensaktier: Heimstaden dyrast och fyndläge i SBB D?

När vi jämför hur avkastningen för börsens preferens- och D-aktier står sig mot respektive bolags obligationer är det SBB och Heimstaden som sticker ut med extremvärden i varsin ände.
Preferensaktier: Heimstaden dyrast och fyndläge i SBB D? - Leiv-Synnes-och-Roger-Akelius-900×600
Leiv Synnes (VD SBB), Roger Akelius (ägare Akelius), David Mindus (VD och ägare Sagax) och Ivar Tollefsen (ägare Heimstaden)

VAD ÄR PREFERENS- OCH D-AKTIER?

Gemensamt för preferensaktier är att de har företräde, eller preferens, till vinstmedel ur bolaget framför andra aktieslag. Ofta består preferensen i att aktien har förtur till en fast utdelning, exempelvis 2 kronor varje kvartal. Den fasta utdelningen innebär också att uppsidan i preferensaktien är begränsad.

En preferensakties villkor styrs av bolagets bolagsordning. Där regleras exempelvis bolagets rättighet att ”lösa in” preferensaktien mot en viss ersättning till den som äger preferensaktien. Eller med vilken straffränta som utdelningen ska räknas upp ifall bolaget ställer in den.

I denna krönika kan du läsa mer D-aktier. De har, åtminstone så som de hittills konstruerats, vissa likheter med preferensaktier så som den fasta utdelningen. Däremot har D-aktieägarna ingen formell preferens över andra stamaktieägare och det utgår inte heller någon straffränta om utdelningen ställs in. I ett krisläge innebär det att D-aktieägare sitter i en ännu sämre sits än preferensägare.

2022 och även 2023 var svåra år för många preferens- och D-aktier. Högre räntor är huvudskälet som drabbar dessa instrument på åtminstone två olika sätt:

  1. Med ett fast utdelningsbelopp (enligt bolagsordningen) och evig löptid (det vill säga det saknas krav på bolaget att någonsin lösa in eller betala tillbaka kapitalet) så blir preferens- och D-aktier räntekänsliga. Likt prissättningen av obligationer innebär högre räntor allt annat lika lägre värde på dessa instrument.
  2. Många preferens- och D-aktier har emitterats av fastighetsbolag, vars finansiella hälsa ofta står i direkt proportion till ränteläget. Högre räntor innebär dyrare finansiering och större risk för inställd utdelning.

Av samma skäl har senaste månadernas räntefall lett till att ett antal fastighetsrelaterade preferens- och D-aktier återhämtat sig med uppgångar på 10-25% de senaste tre månaderna.

Obligationer som vägledning

Det kan vara intressant att jämföra hur den årliga direktavkastningen i dessa utdelningsaktier skiljer sig mot årsavkastningen i ett bolags eventuella obligationer. Det säger nämligen något om vilken riskpremie de olika investerargrupperna kräver för att investera i bolaget.

Skillnaderna kan vara mycket stora bland annat eftersom det vanligtvis inte flödar kapital mellan de olika marknaderna. Obligationsägare investerar normalt sett inte i preferensaktier, och vice versa. I vissa fall är skillnaderna dock motiverade eftersom det trots allt är instrument med helt olika rättigheter om problem uppstår. Typiskt sett bör preferensaktier ge högre avkastning än obligationer i samma bolag.

Tar vi Sagax D som ett exempel ur tabellen nedan ser vi att den aktien har en direktavkastning på 7,2% (utdelningen 2 kronor dividerat med aktiekursen 27,80 kr). Bolagets obligationer handlas dock till omkring 4,8% årsavkastning. Den som investerar i D-aktien får alltså en premie på 2,4 procentenheter mot obligationerna. En siffra man i nästa steg kan fundera på om det kompenserar för den högre risknivån i D-aktien.

Pref/D-aktiernas riskpremie mot obligationer

Tabellen nedan är sorterad från högst till lägst riskpremie och innehåller endast bolag med någorlunda aktivt handlade obligationer. En fullständig lista med samtliga preferens- och D-aktiers direktavkastning hittar du i slutet av artikeln.

Pref-/D-aktie Pref-/D-aktiens direktavkastning Årsavkastning för bolagets obligationer (Yield to Maturity) Pref-/D-aktiens riskpremie mot bolagets obligationer
SBB D 35,0% 13,4% +21,6%
Sagax D 7,2% 4,8% +2,4%
Akelius D 6,4% 5,1% +1,3%
Corem D 10,7% 9,9% +0,8%
Sdiptech Pref 6,8% 6,5% +0,3%
Fastpartner D 8,4% 8,3% +0,1%
NP3 Pref 7,4% 7,4% +0,0%
Corem Pref 9,7% 9,9% -0,2%
Emilshus Pref 7,8% 8,5% -0,7%
ALM Equity Pref 10,3% 14,2% -3,9%
Heimstaden AB Pref 13,7% 30,9% -17,2%
Kommentar: Yield to Maturity är beräknad som ett ungefärligt genomsnitt för ett par av bolagets mer relevanta obligationer, där vi försökt prioritera (i) obligationer noterade i samma valuta som aktien, (ii) obligationer med fast ränta samt (iii) obligationer med något längre löptider. Källa för obligationspriser är Factset.

 

SBB i topp

SBB:s större och mer likvida obligationer handlas till mellan 10 och 16% yield så här finns en rejäl premie i D-aktien som går att köpa till 35% direktavkastning – åtminstone i jämförelse med det utdelningsbelopp som står skrivet i bolagsordningen.

Betyder det att D-aktien är köpvärd? Inte nödvändigtvis. Den pressade kursen prisar förstås in att bolaget har svåra problem och att utdelningen på D-aktien kommer vara inställd under överskådlig framtid. D-aktien blir snarare en slags option på att bolaget överlever och någon gång i framtiden kan återuppta utdelningen, eller på annat sätt bli del av en framtida finansieringsuppgörelse.

För bolag med finansiella problem är det också naturligt att riskpremien stiger ju längre ut på riskskalan man kommer. Bankerna som har säkerhet i pant sitter ju relativt säkert. För en obligationsinvesterare är det kanske rimligare att förvänta sig att halva skulden kan återvinnas vid betalningsinställelse. Medan det i D-aktien är ett fullt realistiskt utfall att bli helt tomhänt.

Undvik Heimstaden AB Pref

Däremot kan man nog med större säkerhet säga att det är en bra idé att undvika preferensaktien i Heimstaden AB. Vi har länge kämpat med att påminna investerare om skillnaden mellan Heimstaden AB och Heimstaden Bostad men det är först efter 2022 som den skillnaden blivit riktigt viktig.

Nu handlas nämligen obligationer i det bostadsägande bolaget Heimstaden Bostad till omkring 8% årsavkastning. Det är i detta bolag som exempelvis pensionsjätten Alecta investerat.

Obligationer i Heimstaden AB handlas dock till allt mellan 20% och 40% årlig avkastning. Detta är alltså huvudägaren Ivar Tollefsens ägarbolag, och det bolag som också emitterat preferensaktier till svenska allmänheten. Preferensaktien ger dock bara knappa 14% direktavkastning för den som köper till rådande kurs.

Här finns alltså en tydlig diskrepans där obligationsinvesterare verkar se överhängande risk att Heimstaden AB inte kommer kunna betala för sig. En bedömning som ägarna till den i alla avseenden sämre preferensaktien inte verkar dela.

Här tycks avkastningspotential i förhållande till risknivå vara ur led. Den komplexa bolagsstrukturen är inte heller något plus och vi ser detta som en aktie att hålla sig borta från. Rådet blir att sälja Heimstaden Pref.

Hellre Sagax och Akelius än Emilshus och ALM

Bortsett från SBB är det David Mindus kvalitetsbolag Sagax som toppar listan. Även Akelius ligger högt. Det är bolag med låg risk för inställda utdelningar där D-aktien dessutom ger någon procentenhet eller två mer än vad proffsplacerare kan få i obligationerna. Vi ger ett nytt köpråd för Sagax D som också finns i vår Utdelningsportfölj, men är fortsatt neutrala till Akelius D.

Längre ner mot botten hittar vi småländska Emilshus och fastighetsskapelsen ALM Equity. Här är förhållandet det omvända, där obligationsinvesterare verkar få bättre betalt trots att de tar lägre risk. Vi ställer oss neutrala till bägge preferensaktier men ser det som ett tydligt skäl att tänka både en och två gånger extra innan man investerar i någon av dessa.

Så värderas preferens- och D-aktierna

 Pref-/D-aktie Aktuell kurs Avkastning 12m Avkastning 3m Direktavkastning
Akelius D (EUR) 1,57 -9% -9% 6,4%
Volati Pref 606,00 4% 3% 6,6%
Sdiptech Pref 117,00 10% 3% 6,8%
Sagax D 27,80 7% 11% 7,2%
NP3 Pref 26,90 6% 10% 7,4%
Emilshus Pref 25,70 4% 7% 7,8%
Fastpartner D 59,80 -14% 15% 8,4%
Navigo Invest Pref 108,50 -3% -6% 8,8%
Aros Bostad Pref B 82,80 14% 16% 9,1%
Tingsvalvet Pref 257,00 -2% 2% 9,3%
Corem Pref 206,50 0% 26% 9,7%
ALM Equity Pref 81,20 0% 20% 10,3%
Quartiers Prop. Pref 9,20 32% 1% (10,4%)
K2A Pref 191,50 -6% 24% 10,4%
Corem D 187,00 5% 21% 10,7%
Obducat Pref 1,80 30% -12% (11,1%)
Svenska Nyttobostäder Pref 44,80 -40% 9% (11,2%)
Heimstaden AB Pref 14,58 -21% 45% 13,7%
Footway Pref 34,20 -65% -19% (23,4%)
Preservia Pref 39,00 42% -5% (25,6%)
SBB D 5,72 -71% 45% (35,0%)
Oscar Prop. Pref B 2 500,00 -67% -75% (70,0%)
Oscar Prop. Pref 498,00 -85% -58% (200,8%)
Kommentar: direktavkastning angiven inom parentes innebär att utdelningen är inställd.
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.

Här hittar du alla analyser