Laddar

Så går det för bygg- och renoveringsbolagen

Nio av tio bolag med exponering mot bygg- och renoveringsmarknaden uppvisade negativ organisk tillväxt under årets första halvår. Flera av aktierna värderas riktigt lågt bakåtblickande vilket tyder på att aktiemarknaden prisar in fallande vinster. Vi på Affärsvärlden listar våra favoriter bland bolagen.
Du har tillgång till denna artikel tack vare ditt Premium-konto
Så går det för bygg- och renoveringsbolagen - Bygg.renovering2023.
Rapportkalender Q3
Inwido Tisdag 24 oktober
Byggmax Onsdag 25 oktober
BHG Group Torsdag 26 oktober
Lindab Torsdag 26 oktober
NWG Torsdag 26 oktober
Svedbergs Fredag 27 oktober
Balco Måndag 30 oktober
Nobia Torsdag 2 november
TCM Fredag 17 november
Systemair * Torsdag 7 december
* Brutet räkenskapsår

Om några veckor drar rapportsäsongen igång på allvar. I tabellen här intill har vi sammanställt rapportdatumen för tio bolag med exponering mot bygg- och renovering.

Många av bolagen har påverkats av stigande räntor och en hög inflation senaste året, vilket resulterat i en svagare köpkraft hos konsumenterna. Under pandemin var situationen den omvända med låga räntor. Då passade många människor på att renovera altanen eller byta kök eller fönster på huset.

Under årets första halvår har samtliga bolag uppvisat negativ organiskt tillväxt, bortsett från Balco (Q1) och Systemair (Q1 & Q2). I snitt sjönk omsättningen med 6% i första kvartalet samt 10% i Q2. En gemensam nämnare är att majoriteten av bolagen flaggat för en utmanande marknad och att utsikterna är osäkra.

I tabellen nedan finns en sammanställning över bolagens organiska tillväxt, bruttomarginal och rörelsemarginal på kvartalsbasis från Q1 2020 tills idag. Samt hur aktierna utvecklats på rapportdagarna.

Sjunkande bruttomarginal

En annan trend är att bruttomarginalen har pressats för bolagen. Priserna på insatsvaror och högre löner är två faktorer. Flera av bolagen har aviserat prishöjningar för att kompensera för ökade kostnader. Vanligtvis sker detta med viss eftersläpning så effekten kommer inte omedelbart. Generellt är bruttomarginalutvecklingen en viktig datapunkt att hålla koll på, då det säger en hel del om bolagens förmåga att höja priserna mot kunderna.

I Q1 2023 var den genomsnittliga bruttomarginalen 27,9% jämfört med 30,2% ifjol. Medianen var 25,6% respektive 28,6% ifjol. Under andra kvartalet var bruttomarginalen 29,2% (29,6) medan medianen också föll mot fjolåret till 26,9% (29,6).

Fyra av tio bolag hade negativ rörelsemarginal i Q1 medan samtliga bolag hade svarta siffror i andra kvartalet. Både fönstertillverkaren Inwido och badrumsinredningsbolaget Svedbergs har försvarat sina marginaler på ett imponerande vis, trots negativ tillväxt.

Inte glasklart

Vi på Affärsvärlden köpstämplade Inwido under september. Omsättningen föll 11% organiskt första halvåret. Ebita-marginalen var 9,8% (10,3). Aktien värderas till P/E 8x samt EV/Ebita 6,7x på rullande tolv månader per Q2 2023. Den låga värderingen avspeglar förstås den stora osäkerhet som finns. Och att aktiemarknaden verkar prisa in fallande vinster framöver.

Samtidigt borde Inwido gynnas av mer fokus på energieffektivisering. 35% av värmen i ett hus försvinner från just dörrar och fönster, så med energieffektiva fönster finns pengar att spara. Från juli i år så kan husägare få energieffektiviseringsstöd vid byte av fönster i hus som värms upp med el eller gas. Det kan möjligen öka investeringsviljan och omställningen till energieffektivare byggnader. Nyligen föreslog den svenska regeringen höjt rotavdrag från 50 000 kronor per person och år till 75 000 kronor. Kanske kan det öka aktiviteten generellt för bolagen.

Henrik Hjalmarsson kommer lämna VD-posten på Inwido snart. Att VD lämnar precis efter att bolaget gjort sitt hittills största förvärv skapar osäkerhet. Inwido har däremot en solid balansräkning som ger utrymme för förvärv. Priserna på onoterade bolag har kommit ned en del vilket kan skapa möjligheter för bolaget. Inwido är för övrigt först ut att rapportera bland bolagen (24 oktober).

Dagen därpå den 25 oktober rapporterar Byggmax. Bolaget fick ett rejält uppsving under pandemin men har nu fem kvartal i rad (Q2 2022-Q2 2023) med negativ organisk tillväxt. Vi köpstämplade Byggmax i början av februari i år, med facit i hand för tidigt.

Någon vecka efter vår analys meddelades att VD Mattias Ankarberg lämnar Byggmax för att ta över VD-posten på Thule. Karl Sandlund är ny VD sedan början av juli. Sandlund kommer närmast från en tjänst som operativ chef (COO) för skolkoncernen AcadeMedia. Efter halvårsrapporten köpte Sandlund aktier för knappt 1,7 Mkr på kurser kring 33-34 kr per aktie. Aktien värderas till drygt 13x rörelsevinsten på 2023E samt runt 11x på 2024 års konsensus-estimat.

Omstrukturering

E-handlaren BHG Group har också haft det motigt senaste året med negativ organisk tillväxt och försämrade marginaler. BHG hade ett högt förvärvstempo under pandemin.

I takt med den ökade skuldsättningen har bolaget tvingats slå av på förvärvstakten. I december 2022 gjorde BHG en riktad emission på 800 Mkr (teckningskurs 20,50 kr per aktie) för att sänka skulden.

Strax efter midsommar meddelade BHG att de säljer dotterbolaget Furniture1 till bolagets grundare. Att en serieförvärvare börjar avyttra bolag tyder på att förvärvstempot varit väl högt. Vid halvårsskiftet uppgick nettoskuld/Ebitda till 4,1 gånger (2,5x 30 juni 2022).

Den 29 september meddelade BHG att de genomför en rad omstruktureringar för att stärka lönsamheten. BHG strävar efter att förenkla verksamheten, konsolidera den i färre plattformar och förstärka det digitala erbjudandet.

Dotterbolagen AH-Trading GmbH och My Home Møbler säljs till deras respektive grundare för de symboliska summorna 1 euro samt 1 dansk krona. Bolagen konsolideras bort från BHG:s räkenskaper från och med 29 september 2023. Dessutom stänger BHG 15 fysiska butiker inom varumärkena Trademax och Chilli i Sverige. I Norge stängs 7 butiker (Trademax) och i Finland 1 (Kodin1). När omstruktureringsprogrammet är genomfört kommer det återstå ett trettiotal fysiska butiker inom BHG Group.

Den totala kostnaden för omstruktureringsprogrammet uppgår till 1 261 Mkr. Varav 21 Mkr avser omstruktureringskostnader, 79 Mkr nedskrivningar samt reaförluster på 1 160 Mkr. Samtliga kostnader kommer påverka Q3 2023 och avser främst Value Home-segmentet. Aktien steg initialt 6% på beskedet (29/9).

Det är med andra ord väldigt tydligt att BHG hade ett alldeles för högt förvärvstempo under pandemin då bolag köptes på löpande band. BHG-aktien är ned över 90% från toppnivåerna kring 180 kronor i början av 2021.

Nyligen publicerade vi på Afv en intervju med BHG Groups grundare Mikael Olander som var VD till slutet av 2019.

Energieffektivisering i fokus

Lindab har påverkats negativt av höga stålpriser senaste året vilket pressat marginalerna. Första halvåret föll omsättningen 9% organiskt. Lindab har förvärvat ett tjugotal bolag sedan 2020. Strategin är att köpa lönsamma bolag som kompletterar Lindabs verksamhet geografiskt och/eller produktmässigt. Bolagen drivs vidare i en decentraliserad struktur. Men kan samtidigt dra nytta av synergier i form av exempelvis gemensamma inköp från övriga Lindab-koncernen etc.

Bolaget gynnas likt Inwido av ett ökat fokus på energieffektiva lösningar. Aktien värderas till EV/Ebit 13,5x på 2023E samt 11,7x på nästa år.

Budpliktsbud

I mitten av september meddelade irländska Kingspan som är huvudägare i takbolaget Nordic Waterproofing att de kommer lägga ett budpliktsbud uppgående till 160 kr på bolaget. Formellt sett ligger inget bud på bordet ännu men Kingspan kommer presentera ett bud uppgående till 160 kronor per aktie inom kort.

Till budnivån 160 kronor motsvarar det en värdering på 1,1 gånger omsättningen (EV/Sales) samt 15,2x rörelsevinsten (EV/Ebit) räknat på rullande tolv månader per Q2 2023. Om budet går igenom får framtiden utvisa. I skrivande stund handlas NWG-aktien till 163,40 kronor per aktie.

Svedbergs har upprätthållit försäljning och marginaler på en god nivå under 2023. Organiskt sett är omsättningen ned 6%. Aktien värderas till P/E 8x bakåtblickande och aktiemarknaden tycks, som i flera andra bolag, prisa in fallande vinster framöver.

Våren 2022 lade huvudägaren Stena ett budpliktsbud på 50 kronor per aktie. Idag står Svedbergs kring 33 kronor. Förvärvet av brittiska Roper Rhodes som gjorde i december 2021 utvecklas fint och tar marknadsandelar. Balansräkningen är i hyfsat skick och kassaflödena starka. Vi har ett neutralt råd på Svedbergs.

Balco Group tillverkar kundanpassade balkonger. Huvudprodukten är inglasade balkonglösningar som projekteras, tillverkas och sedan installeras hos bostadsrättsföreningar. I Q1 steg omsättningen 9% organiskt medan tappet var 11% i Q2. Verksamheten är i hög grad projektbaserad vilket påverkar en del.

Många bostadsrättsföreningar har och kommer tvingas höja avgifterna i takt med de allt högre räntorna. Vilket kan dämpa investeringar för balkonger. Vi på Afv har ingen färsk analys på Balco.

Oro för kapitalanskaffning

Köksbolaget Nobia har utvecklats riktigt svagt och handlas nu kring de lägsta kursnivåerna sedan finanskrisen 2009. Första halvåret i år var det organiska försäljningstappet 9%. På rullande tolv månader per Q2 2023 är rörelsemarginalen nu -1,4% (+1,8% ex engångsposter). Snittet år 2013-2022 var 6,6% jämförelsevis.

I januari införde Nobia ett effektiviseringsprogram som skall ge kostnadsbesparingar på 300 Mkr årligen. Vid halvårsskiftet i år var 100 Mkr av besparingarna realiserade. Den fulla effekten väntas från Q2 2024.

Nobia gör mångmiljardinvesteringar i en ny fabrik i Jönköping. Skuldsättningen har skenat och aktien havererat på grund av oro för emission. Afv lockas inte av Nobia och har ett neutralt råd på aktien.

I tabellen nedan visas bolagens nettoskuld i relation till Ebitda på rullande tolv månader per halvårsskiftet i år. Samt insynsköp, insynsförsäljningar och nettoeffekten av transaktionerna.

Bolag Nettoskuld/Ebitda Köp Sälj Netto
Balco 1,5x +0,9 Mkr 0 Mkr +0,9 Mkr
BHG Group 4,1x +53,6 Mkr 0 Mkr +53,6 Mkr
Byggmax 1,5x +3,9 Mkr 0 Mkr +3,9 Mkr
Inwido 0,7x 0 Mkr 0 Mkr 0 Mkr
Lindab 2,0x +5,3 Mkr -2,8 Mkr +2,5 Mkr
Nobia 4,8x 0 Mkr 0 Mkr 0 Mkr
NWG 2,2x +0,3 Mkr -11,1 Mkr -10,8 Mkr
Svedbergs 2,3x +2,1 Mkr 0 Mkr +2,1 Mkr
Systemair 0,7x +0,2 Mkr 0 Mkr +0,2 Mkr
TCM 2,2x +1,0 Mkr 0 Mkr +1,0 Mkr
Snitt 2,2x +67,3 Mkr -13,9 Mkr +53,4 Mkr

I snitt har bolagen en skuldsättning på 2,2 gånger rörelsevinsten före avskrivningar. Insynsköpen överstiger generellt försäljningarna.

Danska TCM Group är en konkurrent till Nobia. I Q1 minskade de omsättningen med 3% medan tappet i Q2 var hela 19%. TCM:s marginaler har också pressats men de har försvarat sin lönsamhet betydligt bättre än Nobia. TCM redovisar Q3-rapporten den 17 november.

Systemair säljer ventilationslösningar och har klarat sig klart bäst av samtliga bolag. Systemair har lyckats uppvisat organisk tillväxt varje kvartal från Q4 2020 och framåt.

Den stora saken i Systemair det senaste året är koncernens avyttring av sin luftkonditioneringsverksamhet till Panasonic för 100 miljoner euro som slutfördes i våras. Verksamheten sysselsatte cirka 400 personer och omsatte cirka 69 miljoner euro i årstakt. Vinstmarginalen var lägre än den övriga Systemair-koncernen. Allt annat lika borde marginalerna för Systemair stiga framöver.

Systemair har brutet räkenskapsår som löper maj till april. Den 7 december redovisar Systemair sin Q2-rapport som omfattar månaderna augusti till oktober.

Nedan finns en liknande sammanställning som den tidigare fast siffror avser årsbasis.

6% organisk tillväxt i snitt

2017-2022 Medel Median
Organisk tillväxt 5,7% 5,4%
Bruttomarginal 30,0% 27,4%
Rörelsemarginal 8,6% 9,1%

Ackumulerat har bolagen vuxit organiskt med knappt 6% per år i snitt. Medianbolaget har uppvisat 5,4% organisk tillväxt. Högst organisk tillväxt (15,2%) senaste sex åren kan BHG stoltsera med. TCM ligger också bra till med ett snitt på knappt 10%. Ventilationsbolagen Lindab och Systemair har uppvisat cirka 6-7% tillväxt per år i genomsnitt.

Av de tio bolagen så har Svedbergs klart högst bruttomarginal, snittet senaste sex åren är 42%. En förklaring är att bolaget säljer egna varumärken som brukligt har hög marginal. Lägst bruttomarginal med stor andel distribuerade produkter har BHG. De har också lägst rörelsemarginal (3,8%). I snitt har bolagen en bruttomarginal uppgående till 30,0%. Medianen är 27,4%. Senaste fem åren är den genomsnittliga rörelsemarginalen för de tio bolagen 8,6%. Medianbolaget har en marginal på 9,1%.

EV/Ebit 11,4 gånger i snitt

Bolag med exponering mot bygg- och renovering är generellt konjunkturkänsliga och brukar värderas relativt lågt. Senaste året är den genomsnittliga kursutvecklingen +1,9% för gruppen. Det skiljer sig dock mycket från bäst (Svedbergs +44%) till sämst (Nobia -60%) kursutveckling.

I snitt värderas bolagen till 11,4 gånger rörelsevinsten på 2024E eller 0,8 gånger omsättningen. När vi synade sektorn för ett år sedan var den framåtblickande värderingen 10,6x respektive 0,8x jämförelsevis.

Två bolag vi gillar är Lindab och Inwido som borde gynnas av investeringar för att sänka energiförbrukningen. Efterfrågan för energieffektiva ventilationslösningar är god enligt Lindab. Cirka 35% av värmen i ett hus försvinner från fönster och dörrar. Det borde som sagt vara positivt för Inwido.

Osäkerheten för bolagen är generellt sett stor. Estimaten i tabellen nedan avser analytikerkonsensus (ibland enstaka estimat från uppdragsanalys). I snitt väntas bolagen växa med knappt 4% per år framöver. Spontant känns det något aggressivt. Den negativa organiska tillväxttrenden kommer med största sannolikhet fortsätta under Q3.

Länk till senaste analys och råd finns i kolumnen bolag nedan.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2024E EV/Ebit 2024E EV/Sales 2024E Ebit-marginal 2024E % Årlig tillväxt 2024E-2025E %
Balco (ingen aktuell) -26,5 11,3 10,8 0,9 8,5 -5,8
BHG Group (Neutral) -0,3 15,9 17,7 0,4 2,3 6,8
Byggmax (Köp) -19,0 7,4 13,0 0,6 4,8 6,5
Inwido (Köp) 23,1 10,7 8,5 0,8 9,4 2,5
Lindab (Köp) 33,6 12,7 11,7 1,2 10,4 3,5
Nobia (Neutral) -60,0 13,8 13,3 0,4 3,2 1,1
Nordic Waterproofing (Neutral) 11,3 12,6 12,5 1,1 9,1 3,7
Svedbergs (Neutral) 44,4 7,0 6,9 0,9 12,7 4,7
Systemair (Neutral) 40,2 16,1 12,2 1,2 9,9 4,1
TCM Group (ingen aktuell) -27,3 8,8 7,5 0,6 8,2 12,4
Genomsnitt 1,9 11,6 11,4 0,8 7,8 3,9
Källa: Factset

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.Här hittar du alla analyser