Addlife: Förvärvsresan fortsätter

Den organiska tillväxten accelererade rejält för serieförvärvaren Addlife ifjol. Nyligen genomfördes två större förvärv i Europa.
Addlife
Börskurs: 218,00 kr Antal aktier: 122,5 m
Börsvärde: 24 558 Mkr Nettoskuld: 3 897 Mkr
VD: Kristina Willgård Ordförande: Johan Sjö

Addlife (218 kr) är en serieförvärvare inom hälsovårdsområdet. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Labtech respektive Medtech.

Sedan avknoppningen från teknikhandelskoncernen Addtech år 2016 har koncernen vuxit från en omsättning på 2 miljarder kronor till cirka 7,6 miljarder kronor.

Affärsmodellen går ut på att förvärva bolag inom hälsovårdsområdet. Ofta rör det sig om familje- eller entreprenörsledda företag som är starka inom en specifik nisch. Dotterbolagen drivs därefter vidare i en decentraliserad struktur och vinsterna återinvesteras i nya förvärv. Denna strategi har varit mycket framgångsrik över tid. Det senaste året har Addlife-aktien stigit 160%.

Koncernen består av ett sjuttiotal dotterbolag och totalt sett 1800 anställda med verksamhet i Norden samt Central- och Östeuropa.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 5 273 8 700 10 005 10 705
 – Tillväxt +51,6% +65,0% +15,0% +7,0%
Rörelseresultat (Ebita) 802 1 218 1 301 1 285
 – Rörelsemarginal 15,2% 14,0% 13,0% 12,0%
Resultat efter skatt 518 900 969 958
Vinst per aktie 4,62 7,40 7,90 7,80
Utdelning per aktie 1,50 2,00 2,00 2,00
Direktavkastning 0,7% 0,9% 0,9% 0,9%
Avkastning på eget kapital 31% 42% 38% 33%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 100%+ 90%
Nettoskuld/EBITA 0,9 0,6 0,5 0,4
P/E 47,2 29,5 27,6 27,9
EV/EBITA 38,1 25,1 23,5 23,8
EV/Sales 5,8 3,5 3,1 2,9
Kommentar: Pro forma 2020: Omsättning 7615 Mkr, Ebita 1120 Mkr, 14,7%-marginal.

2020 var ett omtumlande år för många bolag. Addlife säljer en hel del förbrukningsvaror, tester och andra produkter som används inom vården för covid-19. Koncernen har vuxit cirka 6-7% organiskt per år i snitt sedan avknoppningen från Addtech. 2020 landade den organiska tillväxten på hela 38%. Justerat för försäljning relaterad till covid-19 var den organiska tillväxten 6%. Alltså i nivå med det historiska snittet.

Totalt steg försäljningen med 52% under fjolåret. Addlife genomförde sex förvärv under 2020 som tillsammans adderade cirka 650 Mkr i årsomsättning.

Inom affärsområde Labtech såg bolagen en kraftigt ökad efterfrågan till följd av pandemin. Bolagen erbjuder exempelvis produkter och lösningar inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Det handlar exempelvis om hematologi, patientnära diagnostik, mikrobiologi, klinisk kemi, förbrukningsartiklar samt analysinstrument. Affärsområdet har levererat stora mängder instrument och covid-19-tester, så kallade PCR-tester som används för att påvisa pågående infektion.

Addlife framhäver att det har varit en konkurrensfördel då bolagen har kunnat erbjuda lösningar från flera olika leverantörer, vilket har inneburit att de kan säkra kundernas tillgång till tester. Efterfrågan på covid-19-tester väntas vara fortsatt hög framöver tills smittspridningen avtar och pandemin är mer under kontroll.

Omsättningen steg 62% totalt sett under 2020 för affärsområdet, varav 42% organiskt. Stora volymer medförde att marginalerna expanderade rejält och landade på 17,6% jämfört med 10,2% året innan.

Bolagen inom affärsområde Medtech har sett en ökad efterfrågan av personlig skyddsutrustning. Dotterbolagen Mediplast och Biomedica har erhållit extra beställningar för skyddsutrustning till vården. Samtidigt har försäljningen av produkter till planerad (elektiv) kirurgi varit betydligt lägre än normalt på samtliga marknader. Andel egna produkter har därmed varit ovanligt låg. Vårdköerna har ökat markant och det kommer ta lång tid för länder runt om i världen att beta av den vårdskuld som byggts upp.

Den organiska tillväxten för Medtech uppgick till 31%. Totalt steg försäljningen med 38% inklusive förvärv. Rörelsemarginalen (Ebita) steg också till följd av högre volymer och effektivitet och uppgick till 12,3% (7,7).

Addlife har de senaste åren gjort en del förvärv i Europa. 2018 svarade Norden för 91% av omsättningen. Numera står intäkterna från Europa för mer än hälften av koncernens intäkter. Andelen egna produkter på koncernnivå är cirka 20%.

Den europeiska life science-marknaden är mycket fragmenterad. Av Europas cirka 32 000 medicinteknikbolag klassificeras 95% som små och medelstora bolag. Den absoluta majoriteten har färre än 50 anställda.

I början av april gjorde Addlife två större förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 2,4 miljarder. Dels Vision Ophthalmology Group som är distributör och tillverkare inom ögonkirurgi. Samt irländska Healthcare 21 Group.

Vision Ophthalmology Group, förkortat VOG, omsätter cirka 700 Mkr och har 190 anställda. Addlife betalade initialt 165 miljoner euro (50% kontant samt andra halvan i nyemitterade aktier) motsvarande knappt 13x rörelsevinsten. En tilläggsköpeskilling på ytterligare 18 miljoner euro kan tillkomma på sikt. Bolaget har verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien, och Polen.

VOG levererar produkter och rådgivning inom ögonkirurgi. Exempelvis behandling av grå och grön starr. Merparten av försäljningen (80%) avser distribuerade produkter, men VOG har också egna produkter (20%). Bolagets kundanpassade operationskit tillverkas i Tyskland. Försäljningen under 2020 påverkades negativt på grund av covid-19 och föll med cirka 10%. Marknaden som helhet tappade mer än så. VOG har en marknadsandel i Tyskland på cirka 7-8%.

Healthcare 21 Group är en distributör med verksamhet på Irland samt i Storbritannien. Bolaget omsätter cirka 1,7 miljarder kronor och har 450 anställda. Köpeskillingen var 240 miljoner euro (74% betaldes kontant och 26% genom nyemitterade aktier, multipel 13x). Tilläggsköpeskilling på 5 miljoner euro kan tillkomma.

HC 21 har verksamhet inom 15 terapeutiska segment och produkterna säljs till akutsjukvård, primär- och hemsjukvård, diagnostik och operation. 95% av distributörsavtalen är exklusiva och leverantörsrelationerna är i regel långa.

I samtal med Affärsvärlden framhäver Addlifes VD Kristina Willgård att företagskulturen i HC21 påminner om Addlifes. Ansvaret för affären är decentraliserat och de har en nära relation med kunderna. På sikt ser Addlife möjligheter att sälja bolagets egna produkter i nya marknader.

För fem år sedan när Addlife knoppades av från Addtech betalade bolaget cirka 6,5 gånger rörelsevinsten (Ebita) för förvärven. Multiplarna har stigit något på senare år och numera brukar det handla om 7,0 – 7,5 gånger vinsten. Större plattformsbolag är vanligtvis dyrare än mindre tilläggsförvärv. Det sker en hel del konsolidering på marknaden. Dels från riskkapitalbolag men även större hälsovårdsbolag som exempelvis Thermo Fisher har varit aktiva.

Under 2021 träder nya EU-förordningar i kraft för medicintekniska produkter, kallat MDR. Nästa år ökar kraven för in vitro diagnostik-produkter, (IVDR). I korthet kommer vissa produkter att behöva genomgå en förnyad prövning av CE-certifieringen, vilket kan vara både kostsamt och betungande för små aktörer med begränsade resurser. Addlife har som större aktör lång erfarenhet av certifieringar och regulatoriska processer.

2021 räknar vi med att omsättningen ökar med 65%. Jämfört med pro forma sifforna för 2020 inklusive de två senaste förvärven innebär det en tillväxt på 13%. Kommande år räknar vi med 6-8% organisk tillväxt. Därutöver finns möjligheten att Addlife fortsätter göra förvärv.

Marginalmässigt skissar vi på 14% i år som sedan sjunker till 12% på sikt. Rörelsemarginalen under 2020 och 2021 påverkas positivt av något lägre kostnadsbild än normalt samt fortsatt höga volymer från covid-produkter.

Många av börsens serieförvärvare värderas riktigt högt. Addlife är inget undantag. Använder vi en multipel på 22 gånger rörelsevinsten (Ebita) finns en uppsida på 10%. Därutöver finns som sagt möjligenheten till värdeskapande förvärv. Rörelseresultat avser Ebita för Addlife i peer-tabellen nedan. Övriga bolag avser Ebit.

Bolag Avkastning 1 år % P/E 2022E EV/Ebit 2022E EV/Sales 2022E Ebit-marginal 2022E % Årlig tillväxt 2021-2023 %
Addlife 160,3 27,6 23,5 3,1 13,0 10,9
Addtech 64,3 29,7 29,7 2,9 9,9 5,1
Indutrade 74,7 35,2 26,7 3,8 14,1 4,4
Lagercrantz 106,6 33,0 28,3 4,1 14,3 4,3
MedCap 33,2 22,6 19,3 3,2 16,6 7,0
Genomsnitt 87,8 29,6 25,5 3,4 13,6 6,4

Addlife har ett mycket starkt operativt år i ryggen. Covid-19 pandemin har ökat efterfrågan inom framför allt affärsområde Labtech. Inom medtech-området har effekterna varit mer blandade. I första kvartalet var den organiska tillväxten hela 52%. Rensat för försäljning kopplat till covid-19 var den organiska tillväxten mer modesta 4%.

Skuldsättningen efter de två förvärven är relativt hög, vilket är en risk. Jämförelsetalen under kommande kvartal är tuffare. Än syns ingen operativ svaghet hos Addlife. Bolagets decentraliserade affärsmodell har rönt stora framgångar och förvärvsmöjligheterna på den fragmenterade europeiska marknaden är goda.

Styrelseledamot Håkan Roos har sålt en del aktier sista året. Även finanschef Martin Almgren sålde aktier för 14 Mkr nyligen. Rådet blir neutral. Vi föredrar i stället börskollegan MedCap som värderas betydligt lägre och har starkare balansräkning.

Addlife tio största ägare Kapital Röster
Fidelity Investments (FMR) 10,00% 7,33%
SEB Fonder 9,64% 7,20%
ODIN Fonder 9,47% 7,02%
Swedbank Robur Fonder 6,93% 5,18%
Håkan Roos (RoosGruppen) 4,94% 15,53%
Capital Group 4,81% 3,59%
Säljarna av Vision Ophthalmology Group 4,53% 3,35%
Handelsbanken Fonder 2,52% 1,88%
Sandrew AB 2,13% 1,71%
Lannebo Fonder 1,75% 1,28%
Källa: Holdings