Finansinspektionen föreslår ändrade regler och ändrad tillämpning av bankers kapitalkrav

Finansinspektionen, FI, föreslår ändringar i föreskrifter och ändrad tillämpning av kapitalkrav för svenska banker för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket, enligt ett pressmeddelande.
Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT
Bankpaketet om riskreducerande åtgärder innebär ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris. Syftet är att både stärka bankernas motståndskraft mot kriser och säkerställa att samhällskritiska verksamheter kan upprätthållas vid en kris.

Kapitaltäckningsreglerna bestäms genom en förordning (tillsynsförordningen) som är direkt tillämplig i Sverige och ett direktiv (kapitaltäckningsdirektivet) som genomförs i svensk rätt genom lagar och FI:s föreskrifter.

De förslag som FI nu remitterar utgår från de lagförslag som finns i regeringens lagrådsremiss “Ändringar i regelverket om kapitaltäckning”, som beslutades den 24 september 2020.

FI föreslår ändringar i fyra föreskrifter. Därutöver föreslår FI nya föreskrifter och allmänna råd om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter.

FI föreslår även ändringar i tillämpningen av de så kallade pelare 2-kraven liksom ställningstaganden relaterade till införandet av pelare 2-vägledningarna samt tillämpningen av kapitalbuffertar. Dessa förslag presenteras i promemorian “Nya kapitalkrav för svenska banker”.

FI föreslår att de föreskriftsändringar som genomför ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet träder i kraft samtidigt som motsvarande lagändringar. Ändringarna som kompletterar tillsynsförordningen föreslås träda i kraft den 28 juni 2021.

Tidpunkten för när FI börjar tillämpa de ändringar som beskrivs i promemorian “Nya kapitalkrav för svenska banker” beror i hög utsträckning på när de relevanta lagändringarna träder i kraft.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här