Nordic Paper minskar omsättning och vinst under första kvartalet

Pappersbruksbolaget Nordic Paper minskade omsättningen och vinsten i det första kvartalet. Volymerna var på rekordhög nivå.
Omsättningen sjönk 6,7% till 772 miljoner kronor (827). Försäljningsvolymen ökade med 3% till rekordnivån 75 kton (73)

Ebitda-resultat blev 134 miljoner kronor (174), med en ebitda-marginal på 17,4% (21,0).

Rörelseresultatet blev 106 miljoner kronor (148), med en rörelsemarginal på 13,7% (17,9).

Resultatet efter skatt blev 81 miljoner kronor (122), en minskning med 33,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,21 kronor (1,82), vilket innebär en minskning med 33,5% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 47 miljoner kronor (-3).

Nordic Paper har mött en god efterfrågan och en viss prishöjning har kunnat aviseras under slutet av kvartalet.

”Årets första kvartal har kännetecknats av god efterfrågan på Nordic Papers produkter inom båda våra segment. Pandemins effekter har över lag hittills varit begränsade i vår affär. Det skifte i efterfrågan inom Natural Greaseproof som vi såg tidigare under pandemin, kvarstår även detta kvartal. Det innebär att vår produktmix ändrats med ökade volymer mot detaljhandelssegmentet, framförallt i Europa, då volymerna mot professionell verksamhet minskat, särskilt i Nordamerika där professionella användare utgör en stor kundgrupp”, skriver vd Anita Sjölander i rapporten.

Resultatet i det första kvartalet påverkades negativt av det höga elpriset.

”De lägre försäljningspriserna, till viss del kompenserade av höga försäljningsvolymer, påverkade resultatet negativt. Under de kalla dagarna i januari och februari steg priserna på den nordiska elmarknaden till nära nog dubbla nivåer jämfört med slutet av 2020. Detta ökade vår
elkostnad då omkring hälften av inköpsvolymen av el är direkt beroende av det rörliga elpriset. De högre massapriserna påverkade Natural Greaseproofs resultat negativt jämfört med första kvartalet förra året. Vedpriset har under kvartalet legat stabilt på en lägre nivå jämfört med samma kvartal förra året”, skriver Nordic Paper-chefen.

Nordic Paper meddelar också att man har inlett förhandlingar om att lägga ned massaproduktionen i Säffle. Målsättningen är att produktionen skall avslutas i det fjärde kvartalet. Istället skall företaget satsa på att bli en världsledande producent av greaseproofpapper i Säffle. Beslut har även fattats om investering i anläggningen på omkring 70 miljoner kronor framförallt syftande till att effektivisera hanteringen av extern massa. Denna investering kommer i huvudsak genomföras under 2021.

Expansionen i Bäckhammar flyter på enligt plan.

Nordic Paper, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 772 827 -6,7%
EBITDA 134 174 -23,0%
EBITDA-marginal 17,4% 21,0%
Rörelseresultat 106 148 -28,4%
Rörelsemarginal 13,7% 17,9%
Nettoresultat 81 122 -33,6%
Resultat per aktie, kronor 1,21 1,82 -33,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 47 -3