Pricer ökar rörelseresultatet kraftigt

Prismärkningsbolaget Pricer redovisar en kraftig ökning av intäkterna och resultatet i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Utdelningen föreslås att höjas.
Pricer
.

Nettoomsättningen steg 185,7% till 680 miljoner kronor (238).

Rörelseresultatet blev 69 miljoner kronor (24), med en rörelsemarginal på 10,1% (10,1).

Resultatet före skatt var 54 miljoner kronor (20).

Resultatet efter skatt blev 50 miljoner kronor (19,2), en ökning med 160,4% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,46 kronor (0,17), vilket innebär en ökning med 170,6% mot föregående år.

Orderingången sjönk till 454 miljoner kronor (843), en minskning med 46,1% mot föregående år.

Orderstocken uppgick till 495 miljoner kronor (731) vid årsskiftet, varav merparten avses levereras under första halvåret 2021.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 203 miljoner kronor (123).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 krona per aktie (0,80), en höjning med 25%.

Styrelsen har beslutat att revidera den tidigare utdelningspolicyn. Pricers nya utdelningspolicy innebär en årlig utdelning om minst 50% av bolagets resultat efter skatt. Den årliga utdelningsnivån ska anpassas till bolagets strategi och finansiella ställning, kombinerat med investeringsbehov och risker som styrelsen anser vara relevanta.

Bolaget lämnar ingen prognos för 2021.

”Leveransaktiviteten i det fjärde kvartalet var i enlighet med förväntan fortsatt hög. Återigen kan vi glädjas åt en ny toppnotering för omsättningen för ett enskilt kvartal. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 680 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 186% jämfört med samma period föregående år. Orderingången låg kvar på en hög nivå om 454 miljoner kronor”, kommenterar VD Helena Holmberg i bokslutet.

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 2020 blev ett framgångsrikt år för Pricer. Omsättningstillväxten för helåret 2020 uppgick till 75% jämfört med 2019 och därmed nåddes en ny toppnotering för omsättningen om 1 760 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 55 miljoner kronor till sammanlagt 155 miljoner kronor för helåret 2020. Vårt kontinuerliga arbete att förbättra vår rörelsekapitalbindning kombinerat med lyckade förhandlingar relaterade till stora kundprojekt förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret och uppgick till 265 miljoner kronor. Jag vill dock poängtera att kassaflödet från den löpande verksamheten bör analyseras över tid”, fortsätter Helena Holmberg.

Hon framhåller att Pricer Plaza, bolagets molnbaserade plattform, som vid årsskiftet hade drygt 400 butiker uppkopplade, är en viktig del i förflyttningen av bolagets positionering.

”Leverans- och installationstakten var generellt mycket hög i det fjärde kvartalet, inte minst relaterat till de stora pågående kundprojekten i USA, Kanada, Nederländerna och Norge där samtliga också inkom med uppföljningsordrar under kvartalet”, skriver bolaget om marknadsutvecklingen.

Pricer, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Orderingång 454 843 -46,1%
Nettoomsättning 680 238 185,7%
Rörelseresultat 69 24 187,5%
Rörelsemarginal 10,1% 10,1%
Resultat före skatt 54 20 170,0%
Nettoresultat 50 19,2 160,4%
Resultat per aktie, kronor 0,46 0,17 170,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 203 123 65,0%
Utdelning per aktie, kronor 1,00 0,80 25,0%