Provobis Sälj!

Krisdrabbade Clock drar ned Provobis under nollstrecket, mendet unga hotellföretaget ser inte så pjåkigt ut. Bolaget hardock en bra bit kvar innan det kan leva upp till placerarnasförväntningar.

Hotell- och restaurangkoncernen Provobis har nyligen fåtttillträde till börsens o-lista igen efter att ha legat påobservationslistan sedan i höstas. Där hamnade bolaget sedan detanvänts av huvudägaren Rolf Lundström för att rädda hans andrabolag, hamburgerkedjan Clock, från konkurs. Clock köpte ProvobisHotell & Restauranger och det nya bolaget hamnade på börsensobservationslista i väntan på mer information. Bolaget uppfylldeinte heller börsens krav på ägarspridning. Nu har huvudägareRolf Lundström minskat sitt ägande från 81 till 75 procent avrösterna och från 76 till 69 procent av kapitalet. Nu gäller detatt få ordning på den nya organisationen och på något sätt täppatill förlustkällan Clock. Hotell- och restaurangverksamheten ärhyfsat stark.

Provobis förvärvade sitt första hotell 1993. Koncernen har sedanvuxit snabbt. Mellan 1993 och 1996 ökade hotellaffärensomsättning från 40 miljoner till 446,3 miljoner kronor ochresultatet från 2,9 till 6,9 miljoner kronor. Idag har bolagettio hotell i Sveriges större städer, därav fem före dettaResohotell.

Restaurangverksamhet har bolaget bedrivit sedan 1983. Blandbolagets restauranger märks Stadshuskällaren (ordnar bland annatNobelmiddagen) och Solliden på Skansen i Stockholm ochRådhuskällaren och Amiralen/Moriskan i Malmö. Därutöver harProvobis ett franchiseavtal med amerikanska Pizza Hut och sedani höstas ingår, som sagt, hamburgerkedjan Clock i koncernen. Avde fyra divisionerna hade profilrestauranger (Stadshuskällarenmed flera) den bästa vinstmarginalen i fjol, 6,8 procent på enomsättning på 94,4 miljoner kronor. Verksamheten är relativtstabil. Hälften av omsättningen är beställningsverksamhet, somnormalt har högre marginaler än traditionellrestaurangverksamhet (effektivare planering både av personal ochinköp).

Hotellaffären hade en vinstmarginal på 1,5 procent 1996.Provobis tio hotell ligger alla centralt i Sveriges störrestäder. Bland hotellen finns Sergel Plaza i Stockholm, HotelEuropa i Göteborg och Hotel Uplandia i Uppsala. Logidelens andelav hotellomsättningen är något högre än branschgenomsnittet 60procent. Övrig verksamhet (butiker, frisörsalong etc) ärförsumbar. Relationen logi/mat är således 63/37.

Provobis har fasta hyresavtal för fyra hotel, resten är enblandning av fasta och omsättnings- eller resultatbaserade avtal.Hyrestiden är mellan fem och femton år från den dag Provobis togöver hotellen.

På grund av Clocks usla resultat, en förlust på 35 miljonerkronor, visade hela Provobiskoncernen en förlust på 24 miljonerkronor 1996. Utsikterna för snabbmatsmarknaden ser dystra ut.Konkurrensen är mycket hård vilket har pressat priserna.Provobis styrelse arbetar febrilt för att hitta en lösning påClocks problem. Alternativen är antingen avveckling (sälja allarestauranger till franchise-tagare eller någon annan) ellerutveckling (hur man nu ska få verksamheten lönsam) ellersamarbete med någon partner. Senast till bolagsstämman den 25april måste styrelsen presentera en lösning. Clock har nu 34restauranger, varav 14 i egen regi och 20 på franchise-basis.

Det ser bättre ut för Pizza Hut, som idag driver tiorestauranger på franchise-basis. Varumärket är mycket starkt ochfranchise-konceptet gör att det är lätt att expandera (behövsinte lika stora investeringar som vid egen drift). Ledningen harplaner på att utvidga Pizza Huts verksamhet till andra områden.Pizza Hut och Clock har ett samarbete där kunderna kan köpaPizza Huts produkter på Clockrestaurangerna.

Provobisaktien har stigit kraftigt sedanorganisationsförändringen, dock från en mycket låg nivå. Envärdering visar att det i dagens kurs ligger förväntningar om enavkastning på eget kapital på omkring 25 procent framgent. En såhög avkastning verkar orealistisk. Aktien är alltså övervärderad.Även räknat på kassaflöden är aktien övervärderad. I dennavärdering är de externa antagandena desamma som för Scandic.Räknat på Affärsvärldens vinstprognos för 1997 på åtta miljonerkronor före skatt handlas aktien till p/e-tal 33, högt.

Men om bolaget lyckas täppa till förlustkällan Clock och kankoncentrera sig på att utveckla de andra delarna finns detpotential för kursuppgång. Det är förvisso förståeligt attledningen idag är mycket återhållsam när det gäller att geprognoser, i synnerhet med tanke på Clocks tidigareprognosmissar. Men när Clockfrågan är löst, borde ledningenkunna lämna mer utförliga tillväxtmål.

FAKTARUTA: KRISHÄRDEN CLOCK

Provobis,mkr 1994 1995 1996 19973)Omsättning 382,7 606 786,6 806,7Rörelseresultat1) 17,7 7,2 -28,4 12,0Marginal, % 4,6 1,2 -3,6 1,5Finansnetto -0,7 -3,8 -5,5 -4Vinst 17 3,4 -24,1 8Vinst/aktie, kr2) 0,7 0,1 -1,6 0,4Utdeln/aktie, kr 0 0Siffrorna för 1994 och 1995 är proforma.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Invesco