SCA ser svagare efterfrågan

Skogsindustribolaget SCAs rörelseresultat sjönk i linje med marknadens förväntningar medan omsättningen inte föll så mycket som befarat.

SCAs omsättning sjönk 10,3 procent till 4 687 miljoner kronor (5 228). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 520.

Den lägre omsättningen relaterade främst till lägre försäljningspriser.

Bolaget skriver i en kommentar att kvartalet har präglats av osäkerhet till följd av coronapandemin, där efterfrågan på SCAs produkter generellt sett har varit svagare än under föregående kvartal.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Marknaden för segment Trä stärktes under kvartalet, drivet av stark efterfrågan inom byggvaruhandeln i Skandinavien och övriga Europa. Marknadspriserna ökade något jämfört med föregående kvartal.

Inom segment Massa bibehölls produktionsvolymen jämfört med föregående kvartal men leveranserna sjönk, främst till följd av minskad efterfrågan på massa till tryckpapper.

Efterfrågan inom produktområde kraftliner försämrades under det andra kvartalet efter ett starkt första kvartal.

Inom produktområde tryckpapper minskade efterfrågan med 30 till 40 procent för SCAs kvaliteter under kvartalet jämfört med föregående år.

Ebitda-resultat blev 1 001 miljoner kronor (1 340), väntat 1 024, med en ebitda-marginal på 21,4 procent (25,6).

Rörelseresultatet blev 600 miljoner kronor (943), väntat rörelseresultat var 611. Rörelsemarginalen var 12,8 procent (18,0).

Resultatet efter skatt blev 459 miljoner kronor (704).

Resultat per aktie hamnade på 0,65 kronor (1,00).

 

SCA, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 687 4 520 3,7% 5 228 -10,3%
EBITDA 1 001 1 024 -2,2% 1 340 -25,3%
EBITDA-marginal 21,4% 22,7% 25,6%
Rörelseresultat 600 611 -1,8% 943 -36,4%
Rörelsemarginal 12,8% 13,5% 18,0%
Nettoresultat 459 704 -34,8%
Resultat per aktie, kronor 0,65 1,00 -35,0%

Konsensusdata från Factset