Spotlight Group startar nya verksamhetsgrenar

Spotlight Group har beslutat att skapa ytterligare verksamhetsgrenar och dotterbolag inom koncernen.
Spotlights VD Peter Gönczi.
Peter Gönczi.
Beslutet är i linje med tidigare kommunicerad strategi och meddelas marknaden enligt rådande regelverk. De nya verksamheterna kommer att skapas både genom avknoppningar av befintlig verksamhet med syfte att renodla verksamheten, men också genom en breddning med nya verksamheter där även partnerskap och förvärv i vissa fall kan komma att bli aktuella. Det framgår av ett pressmeddelande.

Först ut bland dessa initiativ är en renodling av Sedermera Fondkommissions verksamhet med avknoppningen av ett bolag fokuserat på aktiemarknadskommunikation och investerarrelationer. Koncernen avser också undersöka förutsättningarna för att starta en fond, ett analysbolag samt en avknoppning från dotterbolaget MCL avseende digitala produkter och tjänster inom RegTech-området, Regulatory Technology.

Därutöver kommer arbete med att förändra koncernens struktur att inledas, vilket på sikt innebär att verksamhetsgrenarna Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing blir helägda dotterbolag till Spotlight Group med separata myndighetstillstånd.

– Vi vill svara upp mot den efterfrågan som finns och de behov vi ser hos noterade tillväxtbolag. Därför accelererar vi nu och tar flera steg som breddar och stärker vårt erbjudande till denna målgrupp. Renodlingen av våra befintliga verksamheter samt översynen av vår koncernstruktur sker med omedelbar start. Parallellt med detta utvärderar vi löpande möjligheten att bilda nya bolag alternativt att se över förvärv som passar in i vår struktur, säger Peter Gönczi, vd för Spotlight Group.

Spotlight Group har idag två helägda dotterbolag: ATS Finans samt Markets & Corporate Law Nordic. I ATS Finans verksamhet finns två särskilda företagsnamn: Spotlight Stock Market samt Sedermera Fondkommission. ATS Finans innehar även varumärket Nordic Issuing. Spotlight Group avser att dela upp koncernen i fristående helägda dotterbolag, där varje dotterbolag innehar de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten.

Det innebär att verksamhetsgrenarna Spotlight Stock Market, Sedermera Fondkommission och Nordic Issuing blir egna värdepappersbolag med separata myndighetstillstånd. Syftet med en sådan förändrad legal struktur är framför allt att renodla koncernen och därigenom tydliggöra de olika delarnas oberoende. Processen med ansökningar av tillstånd påbörjas inom de närmaste månaderna och bedöms godkännas inom 12-18 månader.

Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta en oberoende fond med inriktning på investeringar i tillväxtbolag. Syftet med fonden är att förbättra möjligheterna för tillväxtbolag att nå institutionell finansiering i samband med kapitalanskaffningar och samtidigt generera en god avkastning för andelsägarna. Fonden kan komma att bedrivas inom antingen ett nybildat dotterbolag till Spotlight Group, som ett samägt bolag med en extern partner eller genom någon annan typ av samarbetsform.

Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta ett fristående dotterbolag som kan erbjuda produkter och tjänster inom området RegTech, det vill säga digitala produkter som effektiviserar regulatoriska processer. Tjänster och produkter inom detta område har sedan tidigare bedrivits i drygt ett år inom dotterbolaget Markets & Corporate Law Nordic från vilket en avknoppning av verksamheten kan komma att ske.

Koncernen avser undersöka förutsättningarna att starta ett fristående analysföretag. Marknaden för så kallad uppdragsanalys har haft en snabb tillväxt på senare år med en stor efterfrågan från såväl mindre som större noterade bolag.