Stendörren ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.
Hyresintäkterna uppgick till 162 miljoner kronor (148), en ökning med 9,5% mot föregående år.Driftnettot uppgick till 121 miljoner kronor (83), en ökning med 45,8% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 64 miljoner kronor (14), en ökning med 357,1% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 92 miljoner kronor (106), en minskning med 13,2% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,79 kronor (3,30), vilket innebär en minskning med 15,5% mot föregående år.

Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 136,49 kronor (126,29).

Ingen utdelning föreslås (0).

”Mot bakgrund av de betydande möjligheter till tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkastningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga avkastningskrav beslutades vid 2020 års årsstämma, i enlighet med styrelsens förslag, att aktieutdelningen slopas till förmån för återinvestering i projektportföljen. Av samma skäl har styrelsen beslutat att föreslå 2021 års årsstämma att ingen utdelning lämnas”, skriver bolaget.

Stendörren, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 162 148 9,5%
Driftöverskott 121 83 45,8%
Förvaltningsresultat 64 14 357,1%
Nettoresultat 92 106 -13,2%
Resultat per aktie, kronor 2,79 3,30 -15,5%
Utdelning per aktie, kronor 0 0