Sveaskog minskar vinsten

Statliga Sveaskog redovisar en lägre vinst och omsättning för tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Kassaflödet är en ljuspunkt med en förbättring på 133%.
Omsättningen sjönk 15,5% till 1 307 miljoner kronor (1 547).

Det operativa rörelseresultatet blev 136 miljoner kronor (301). Minskningen beror främst på lägre priser och volymer samt ökade kostnader för skogs- och naturvård och it-utveckling.

Rörelseresultatet blev 303 miljoner kronor (467), med en rörelsemarginal på 23,2% (30,2).

Resultatet före skatt var 263 miljoner kronor (434).

Resultatet efter skatt blev 208 miljoner kronor (340), en minskning med 38,8% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,76 kronor (2,87), vilket innebär en minskning med 38,7% mot föregående år.

Den redovisade värdeförändringen på växande skog var netto 157 miljoner kronor (154).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 322 miljoner kronor (138).

Vd Hannele Arvonen uppger att produktionen hittills har varit god inom skogsindustrin, speciellt inom sågverksindustrin. Däremot har marknadsutvecklingen varit mer volatil inom massa- och pappersindustrin. Där har har ”vikande efterfrågan, växande lager och ökad konkurrens medfört fallande färdigvarupriser vilket försämrat lönsamheten, främst för tryck- och skrivpapper”, säger Arvonen.

Sveaskog, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 307 1 547 -15,5%
Rörelseresultat 303 467 -35,1%
Rörelsemarginal 23,2% 30,2%
Resultat före skatt 263 434 -39,4%
Nettoresultat 208 340 -38,8%
Resultat per aktie, kronor 1,76 2,87 -38,7%