Trianon ökade nettoresultatet väsentligt – delar ut 1,8 kronor aktien

Fastighetsbolaget Trianon redovisar ökande nettoresultat under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
Trianon bedömer att man kommer fortsatt att klara sig väl under pandemin och att dess påverkan blir liten under 2021.

Hyresintäkterna uppgick till 147,7 miljoner kronor (121,1), en ökning med 22,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 98,9 miljoner kronor (75,3), en ökning med 31,3% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 233,2 miljoner kronor (167,4).

Resultatet efter skatt blev 192,6 miljoner kronor (123,7), en ökning med 55,7% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,56 kronor (3,65), vilket innebär en ökning med 24,9% mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,8 kronor (0).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 112,9 kronor (92,8).

”Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen och leverera på våra finansiella mål med en aktiv uthyrning, värdeskapande investeringar, nyproduktion och förvärv. Vi står väl rustade för fortsatt expansion med kloka investeringar som leder till fortsatta samhälls- och aktieägarvärden”, kommenterar VD Olof Andersson

Trianon, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 147,7 121,1 22,0%
Driftöverskott 98,9 75,3 31,3%
Förvaltningsresultat 53, 45,3 17,0%
Resultat före skatt 233,2 167,4 39,3%
Nettoresultat 192,6 123,7 55,7%
Resultat per aktie, kronor 4,56 3,65 24,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 112,9 92,8 21,7%
Utdelning per aktie, kronor 1,8 0